Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej 

(ustawa z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej)
( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2058)
1. Każda osoba może uzyskać informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Gminy, odpisy dokumentów zawierających takie informacje oraz być obecna na posiedzeniu Rady Gminy.

2. Prawo dostępu do informacji publicznej może być ograniczone tylko na zasadach określonych w odrębnych przepisach ograniczających taki dostęp.

3. Informacje publiczne posiadane przez Urząd Gminy, a niepublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępnione na wniosek zainteresowanego.

4. Wniosek kierowany jest na piśmie do Wójta Gminy, z tym, że informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

5. Udzielenie informacji publicznej musi nastąpić w sposób i w formie określonej we wniosku. Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.bierawa.pl.)

6. W sytuacji, w której ze względów technicznych informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób
i w formie określonej we wniosku, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji ma obowiązek powiadomić o tym wnioskodawcę. Powiadomienie powinno informować wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazywać w jaki sposób lub w jakiej innej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Powiadomiony wnioskodawca w terminie 14 dni ma możliwość dokonania modyfikacji wniosku. Jeżeli we wskazanym terminie, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej podlega umorzeniu w drodze decyzji zgodnie z art. 16 ust. 1 cyt. ustawy.

7. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

8. Stawki opłat z tytułu dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem przez Urząd Gminy informacji publicznej na wniosek osoby wykonującej prawo dostępu do niej oraz sposoby wnoszenia tych opłat reguluje zarządzenie Wójta Gminy nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012r.

PDFZarządzenie


9. Odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie.

10. Niektóre informacje publiczne posiadane przez Urząd Gminy Bierawa dostępne są także w miejscu wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, dotyczy to w szczególności :
a) uchwał Rady Gminy,
b) podlegających publicznemu ogłoszeniu dokumentów o udzielenie zamówienia publicznego.

 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2003
  przez: Barbara Gawlik
 • opublikowano:
  29-07-2003 08:24
  przez: Barbara Gawlik
 • zmodyfikowano:
  16-09-2016 11:53
  przez: Barbara Gawlik
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bierawa
  odwiedzin: 5875
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl