Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy

Bierawa  2020-06-19

ORG. 0002.23.2020  

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)  w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień 1 lipca 2020 r. (środa) o godz. 15:30 dwudziestą trzecią sesję Rady Gminy Bierawa. Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy.

Porządek obrad przedstawiać się będzie następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 1 czerwca 2020 r.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji.
 6. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy Bierawa za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Bierawa.
 9. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Bierawa oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019:
  1) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019,
  3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu,
  4) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5) dyskusja nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu,
  6) głosowanie projektów uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
    z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2019 rok,
b)  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budżetu za 2019 r.

11. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
 2. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa;
 3. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
 4. w sprawie współdziałania z Województwem Opolskim w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa – etap I;
 5. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Mali inżynierowie, wielcy sportowcy”;
 6. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”;
 7. w sprawie zwolnień od opłaty targowej na terenie gminy Bierawa;
 8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce – etap 2;
 9. w sprawie załatwienia skargi na działalność wójta gminy.

  12. Interpelacje i wnioski radnych.
  13. Dyskusja i wolne wnioski.
  14. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                 Przewodniczący Rady

             Joachim Morcinek

 

 

 


 

Transmisja sesji Rady Gminy

kanał Gminy Bierawa na YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCiL1TiVsMVITbZIXGZnBXog

 

 


 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2004
  przez: Artur Pawlaczyk
 • opublikowano:
  05-02-2004 12:45
  przez: Barbara Gawlik
 • zmodyfikowano:
  22-06-2020 12:39
  przez: Barbara Gawlik
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bierawa
  odwiedzin: 6025
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl