Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy

Bierawa  2021-11-19

ORG. 0002.41.2021

            ZAWIADOMIENIE

      

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.)  w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) zwołuję na dzień  30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 15:30 czterdziestą pierwszą sesję Rady Gminy Bierawa. Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy.

Porządek obrad przedstawiać się będzie następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia27 października 2021 r. i 8 listopada 2021 r.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji.
 6. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
  2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa;
  3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starym Koźlu,
      stanowiącej własność Gminy Bierawa;
  4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kotlarni, stanowiącego własność gminy Bierawa;
  5) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
      oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  6) w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie;
  7) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+” i włączenie go w struktury organizacyjne
      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie;
  8) w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
      przemocy w rodzinie na lata 2021-2024;
  9) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+” w Brzeźcach;
  10) w sprawie rocznego programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
       podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;
  11) w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy;
  12) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
   
 8. Interpelacje i wnioski radnych.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek