Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy

Bierawa  2021-12-15

ORG. 0002.42.2021

            ZAWIADOMIENIE

      

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.)  w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) zwołuję na dzień  27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 czterdziestą drugą sesję Rady Gminy Bierawa. Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy.

Porządek obrad przedstawiać się będzie następująco:

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2021 r.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji.
 6. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
  2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2022 rok;
  3) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa;
  4) w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla samorządowego zakładu budżetowego;
  5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na realizację
      zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego;
  6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
      w Starej Kuźni, stanowiących własność gminy Bierawa;
  7) w sprawie wyznaczenia dodatkowej linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego,
      dla której organizatorem jest gmina Bierawa;
  8) w sprawie zaliczenia ulicy Wrzosowej w Starej Kuźni do kategorii dróg gminnych;
  9) w sprawie ustalenia wysokości diet.
 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Dyskusja i wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek