Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr 136/2011
WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia 09 listopada 2011 r.

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012

 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 i § 3 ust. 1 uchwały nr XLVIII/374/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Nr 110, poz. 1190 z 20.09.2010r.), zarządza się:

§ 1.
 
Przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), na rok 2012.  
 
§ 2.
 
Do udziału w konsultacjach  uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Bierawa.
 
§ 3.
 
1.      Konsultacje, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez przesłanie projektu aktu  do organizacji pozarządowych wymienionych w § 1, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej sprawie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.      Termin przeprowadzenia konsultacji wyznacza się od dnia 16 do 25 listopada 2011r.

§ 4.
 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.
 
§ 5.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                                           

DOCProgram na 2012 

DOCformularz

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Gawlik
Data wytworzenia: 2010-11-02