Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr 506/2014

WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia 14 lutego 2014r.
 
 
W sprawie ogłoszenia otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 11 ust. 1 i ust. 2 i  art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), uchwały budżetowej na 2014r. oraz zarządzenia nr 497/2014 z dnia 15.01.2014r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Bierawa, zarządza się co następuje:
 
 
§ 1.
 
  1. Ogłaszam otwarty uzupełniający konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania
    i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
 
  1. Konkurs obejmuje realizację zadania, o którym mowa w ust. 1  w sołectwie Stare Koźle.
 
 
§ 2.
 
  1. Otwarty uzupełniający konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu.
 
  1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
 
1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu na okres 21 dni:
1)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa.
2)      na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, www.bip.bierawa.pl
3)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, www.bierawa.pl
 
2. Termin 21 dni liczy się od dnia  15 lutego 2014 r.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Ficoń


 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 506/2014
 
OGŁOSZENIE
 otwartego uzupełniające konkursu ofert
na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
- w sołectwie Stare Koźle

 
 
I.                   RODZAJ ZADANIA  
 
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa Stare Koźle,  podnoszenie poziomu
    sportowego w środowisku wiejskim oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji.
 
2. Zakres realizacji zadania obejmuje:
1)      prowadzenie zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
2)      szkolenie sportowe zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich  – kształtowanie uzdolnień
i sprawności fizycznej, w tym zabezpieczenie kadry szkoleniowej,
3)      organizacja oraz udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym ubezpieczenie zawodników i  transport zawodników na zawody,
4)      uczestnictwo w turniejach sportowych, w szczególności promujących Gminę,
5)      udział Ludowego Zespołu Sportowego w rozgrywkach piłki nożnej, zgodnie z ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek,
6)      zakup sprzętu sportowego, utrzymanie urządzeń sportowych oraz boiska,
7)      promocję osiągnięć sportowych.
 
 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA   
 
Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem z budżetu gminy roku 2014 przeznaczono kwotę w wysokości  - 38.200 zł.
 
 
III.        ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 
1.      Gmina zleci realizację zadania w formie powierzenia zadania lub wspierania realizacji zadania i udzieli na ten cel dotacji.
 
2.      Dotacja zostanie przyznana pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny oferty pod względem określonych kryteriów.
 
3.      O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, którymi w myśl art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a także inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
4.      Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
5.      Termin przekazania dotacji oraz wysokość poszczególnych transzy, jak również obowiązek złożenia sprawozdania ze zrealizowanego zadania zostaną określone w umowie.
 
6.      Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 
7.      Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
 
 
IV.             TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA      
 
1.        Zadanie musi być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r.
2.        Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
3.        Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
4.        Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania lub
o podobnym charakterze, w tym fachową kadrę i bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.
 
 
 
V.                TERMIN SKŁADANIA OFERT    
 
1.      Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. I należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
  
2.      Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca 2014r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Uzupełniający konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 
3.      Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
 
VI.         TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE  OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
 
1.      Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 
2.      Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami, kompletne i złożone w wyznaczonym terminie. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 
3.      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 
4.      Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 
5.      Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru bądź ewidencji
     (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający
    z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania
     w imieniu oferenta (ów).
3)  statut oferenta,
4) dokument potwierdzający prawo do dysponowania bazą lokalową, na którym zadanie będzie realizowane lub kopia
    umowy potwierdzającej prawo do dysponowania taką nieruchomością,
5) dokument wskazujący osoby do reprezentowania organizacji i składania oświadczeń woli.
  
 
6.      Określa się następujące kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:

1) Kryteria formalne:
    a) terminowość złożenia oferty,
    b) kompletność załączonej dokumentacji,
    c) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia.

    2) Kryteria merytoryczne:

    1) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu,
    2) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym:
        - kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
        - posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
        - zaplecze lokalowo – sportowe,
    3) planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na realizację zadania,
    4) wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
    5) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć
        finansowanych z budżetu gminy (jeżeli zadanie było realizowane),
    6) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
  
7.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
 
8.      Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.
 
9.      O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 
10. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
 
VII.   INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
 
Realizatorem zadania w sołectwie Stare Koźle był Ludowy Zespół Sportowy w Starym Koźlu, który na realizację zadania otrzymał dotację z budżetu gminy: w 2012r.  w kwocie 45.100 zł, w 2013r. w kwocie 43.100 zł
 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Gmina zastrzega sobie prawo odwołania postępowania konkursowego oraz przesunięcia terminu składania ofert.
2. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację  zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.
                                  

DOCwzór oferty

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Bierawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Gawlik
Data wytworzenia: 2014-02-14