Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2003r.

Wykaz zarządzeń Wójta Gminy Bierawa wydanych w 2003r.


1) Zarządzenie nr 1/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - DOCzarządzenie nr 1

2) Zarzadzenie nr 2/2003 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na
2003 r.

3) Zarządzenie nr 3/2003 w sprawie powołania gminnnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych - DOCzarządzenie nr 3

4) Zarządzenie nr 4/2003 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i
przygotowań obronnych w 2003r.

5) Zarządzenie nr 5/2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu
obrony cywilnej oraz bazy magazynowo - warsztatowej obrony cywilnej
według stanu na dzień 28.02.2003r.

6) Zarządzenie nr 7/2003 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Przedszkola w Dziergowicach

7) Zarządzenie nr 8/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej -
DOCzarządzanie nr 8

8) Zarządzenie nr 9/2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora przedszkola w Dziergowicach

9) Zarządzenie nr 10/2003 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002r.
- DOCwykonanie dochodów budżetowych w 2002r.
- DOCwykonanie wydatków budżetowych 2002r.
- DOCinformacja o wykonaniu inwestycji gminnych za 2002 r.
- DOCinformacja z gospodarowania funduszem ochrony środowiska

10) Zarządzenie nr 11/2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

11) Zarządzenie nr 12/2003 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę
gruntów mienia komunalnego - DOCzarządzenie nr 12

12) Zarządzenie 13/2003 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2003r.

13) Zarządzenie nr 14/2003 w sprawie powołania zespołu roboczego do
szacowania szkód w produkcji rolnej, powstałych w gospodarstwach
rolnych znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską wymarznięć

14) Zarządzenie nr 15/2003 w sprawie stawki miesięcznego czynszu
regulowanego - DOCzarządzenie nr 15

15) Zarządzenie nr 16/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - DOCzarządzenie nr 16

16) Zarządzenie nr 17/2003 w sprawie określenia regulaminu konkursu na
stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dziergowicach oraz
powołania Komisji Konkursowej

17) Zarządzenie nr 18/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - DOCzarządzenie nr 18

18) Zarządzenie nr 19/2003 w sprawie ustalenia wolnego dnia od pracy w
zamian za dzień ustawowo wolny, przypadający w dniu 03 maja 2003r.

19) Zarządzenie nr 20/2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

20) Zarządzenie nr 21/2003 w sprawie powołania Obwodowych Komisji do
Spraw Referendum

21) Zarządzenie nr 22/2003 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego

22) Zarządzenie nr 23/2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

23) Zarządzenie nr 24/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - DOCzarządzenie nr 24

24) Zarządzenie nr 25/2003 w sprawie ewidencjonowania pozostałych środków
trwałych w użytkowaniu

25) Zarządzenie nr 26/2003 w sprawie inwentaryzacji okresowej w
placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Bierawa oraz Szkoły
Podstawowej w Dziergowicach i Gimnazjum w Bierawie w magazynach
żywności i powołania zespołu spisowego do jej przeprowadzenia

26) Zarządzenie nr 27/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - DOCzarządzenie nr 27

27) Zarządzenie nr 28/2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na
2003 r.

28) Zarządzenie nr 29/2003 w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu
dot. zasad rozliczania wpłat dokonanych za wyżywienie w placówkach
oświatowych

29) Zarządzenie nr 30/2003 w sprawie przekazania kostki brukowej znajdującej
się na stanie mienia komunalnego

30) Zarządzenie nr 31/2003 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

31) Zarządzenie nr 32/2003 w sprawie powierzenia obowiązków administratora
strony podmiotowej Gminy Bierawa Biuletynu Informacji Publicznej,
wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za przekazywanie informacji
niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej i stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej oraz powołanie zespołu d/s redagowania
strony podmiotowej Gminy Bierawa

32) Zarzadzenie nr 33/2003 w sprawie podwyższenia wartości lokalu
użytkowego

33) Zarządzenie nr 34/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży DOCzarządzenie nr 34

34) Zarządzenie nr 35/2003 w sprawie powołania komisji negocjacyjnej do spraw określenia warunków przejęcia na mienie gminy gruntów od Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A.

35) Zarządzenie nr 36/2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

36) Zarządzenie nr 37/2003 w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Systemu Zarządzania Jakością

37) Zarządzenie nr 38/2003 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Dziergowicach

38) Zarządzenie nr 39/2003 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.

39) Zarządzenie nr 40/2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Publicznym Przedszkolu w Dziergowicach

40) Zarządzenie nr 41/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -DOCZarządzenie nr 41

41) Zarządzenie nr 42/2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003r.

42) Zarządzenie nr 43/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - DOCzarządzenie nr 43

43) Zarządzenie nr 44/2003 w sprawie powołania gminnego zespołu reagowania

44) Zarządzenie nr 45/2003 w sprawie zmiany redaktora naczelnego czasopisma "Głos Bierawy"

45) Zarządzenie nr 46/2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

46) Zarządzenie nr 47/2003 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
w Brzeźcach

47) Zarządzenie nr 48/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -DOCzarządzenie nr 48

48) Zarządzenie nr 49/2003 w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu wojskowego i specjalistycznego OC

49) Zarządzenie nr 50/2003 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej

50) Zarządzenie nr 51/2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

51) Zarządzenie nr 52/2003 w sprawie treningu systemu wykrywania i alarmowania

52) Zarządzenie nr 53/2003 w sprawie odpłatności za wynajem autobusu

53) Zarządzenie nr 54/2003 w sprawie ustalenia wolnego dnia od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny, przypadający w dniu 01 listopada 2003r.

54) Zarządzenie nr 55/2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych

55) Zarządzenie nr 56/2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych w użytkowaniu

56) Zarządzenie nr 57/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - DOCzarządzenie nr 57

57) Zarządzenie nr 58/2003 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

58) Zarządzenie nr 59/2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003r.

59) Zarządzenie nr 60/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nierucomości przeznaczonych do sprzedaży - DOCzarządzenie nr 60

60) Zarządzenie nr 61/2003 w sprawie kwartalnego treningu systemu wykrywania i alarmowania

61) Zarządzenie nr 62/2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003r.

62) Zarządzenie nr 63/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - DOCzarządzenie nr 63

63) Zarządzenie nr 64/2003 w sprawie projektu budżetu gminy na 2004r.

64) Zarządzenienr 65/2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w magazynach żywności w placówkach przedszkolnych

65) Zarządzenie nr 66/2003 w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących

66) Zarządzenie nr 67/2003 w sprawie udzielenia dyr. Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu upoważnienia do dokonywania czynności prawnych oraz pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem, objętych statutowymi zadaniami jednostki

67) Zarządzenie nr 68/2003 w sprawie udzielenia dyr. Publicznego Gimnazjum w Bierawie upoważnienia do dokonywania czynności prawnych oraz pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem, objętych statutowymi zadaniami jednostki

68) Zarządzenie nr 69/2003 w sprawie udzielenia dyr. Szkoły Podstawowej w Dziergowicach upoważnienia do dokonywania czynności prawnych oraz pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem, objętych statutowymi zadaniami jednostki

69) Zarządzenie nr 70/2003 w sprawie udzielenia dyr. Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni upoważnienia do dokonywania czynności prawnych oraz pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem, objętych statutowymi zadaniami jednostki

70) Zarządzenie nr 71/2003 w sprawie udzielenia dyr. Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni upoważnienia do dokonywania czynności prawnych oraz pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem, objętych statutowymi zadaniami jednostki

71) Zarządzenie nr 72/2003 w sprawie udzielenia dyr. Przedszkola w Bierawie upoważnienia do dokonywania czynności prawnych oraz pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem, objętych statutowymi zadaniami jednostki

72) Zarządzenie nr 73/2003 w sprawie udzielenia dyr. Przedszkola w Dziergowicach upoważnienia do dokonywania czynności prawnych oraz pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem, objętych statutowymi zadaniami jednostki

73) Zarządzenie nr 74/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy DOCzarządzenie nr 74.doc

74) Zarządzenie nr 75/2003 w sprawie określenia polityki jakości

75) Zarządzenie nr 76/2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

76) Zarządzenie nr 77/2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej opału w jednostkach Urzędu Gminy i w Urzędzie Gminy