Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2006r.

1) Zarządzenie nr 159/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2) Zarządzenie nr 160/06 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006r.

3) Zarządzenienr 161/06 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006r.

4) Zarządzenie nr 162/06

5) Zarządzenie nr 163/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Brzeżce

6) Zarządzenie nr 164/06 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na mienie Gminy

7) DOCZarządzenie nr 165-06 

8) Zarządzenie nr 166/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

9) Zarządzenie nr 167/06 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy.

10) Zarządzenie nr 168/06 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bierawa.

11) Zarządzenie nr 169/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańćami wsi Stara Kuźnia  w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miejscowości.

11) Zarządzenie nr 170/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

12) Zarządzenie nr 171/06 w sprawie organizacji uroczystego obchodzenia w gminie Bierawa 90-tych i następnych urodzin mieszkańców gminy Bierawa oraz jubileuszy 50-lecia, 55-lecia, 60-lecia, 65-lecia i 70-lecia pożycia małżeńskiego.

13) Zarządzenie nr 172/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

 14) Zarządzenie nr 173/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005r.

15) Zarządzenie nr 174/06 w sprawie rozdysponowania książki pn. "Gmina Bierawa - zarys monograficzny"

16) Zarządzenie nr 175/06 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych

17) Zarządzenie nr 176/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie za 2005r.

18) Zarządzenie nr 177/06 w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

19) Zarządzenie nr 178/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

20) Zarządzenie nr 179/06 w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia strat powodziowych, ustalenia zasad oraz formy pomocy przy usuwaniu skutków powodzi.

21) Zarządzenie nr 180/06 w sprawie  przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Bierawa oraz powołania Zespołu roboczego do jej opracowania.

22) Zarządzenie nr 181/06 w  sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy.

23) DOCZarządzenie nr 182

24) DOCZarządzenie nr 183 

25) Zarządzenie nr 184/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

26) Zarządzenie nr 185/06 w sprawie użyczenia nieruchomości gminnej jednostce organizacyjnej na okres 3 lat.

27) Zarządzenie nr 186/06 w sprawie wprowadzenia gminnego planu reagowania kryzysowego.

28) Zarządzenia nr 187/06 w sprawie Planu postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych.

29) Zarządzenie nr 188/06 w sprawie umorzenia części wierzytelności gminy.

30) Zarządzenie nr 189/06 w sprawie rozpatrzenia  uwag wniesionych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa.

31) Zarządzenie nr 190/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

32) Zarządzenie nr 190a/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z modernizacją nawierzchni dróg

33) Zarządzenie nr 191/06 w sprawie  zasad podawania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 ustawy o finansach publicznych

34) Zarządzenie nr 192/06 w sprawie inwentaryzacji okresowej w magazynach żywności w placówkach oświatowych

35) Zarządzenie nr 193/06 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

36) Zarządzenie nr 194/06 w sprawie kwartalnego treningu systemu wykrywania i alarmowania

37) Zarządzenie nr 195/06 w sprawie dokonania zmian  w budżecie gminy na 2006r.

38) Zarządzenie nr 196/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

39) Zarządzenie nr 197/06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  -  DOCZarządzenie nr 197

40) Zarządzenie nr 198/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego.

41) DOCZarządzenie nr 199-06 w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży

42) DOCZarządzenie nr 200-06 w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży

43) Zarządzenie nr 201/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie.

44) Zarządzenie nr 202/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie.

45) Zarządzenie nr 203/06 w sprawie wyznaczenia osób do zespołu ds. szacowania szkód w produkcji rolnej powstałych w gospodarstwach rolnych, znajdujących się na obszarach dotknietych klęską suszy.

46) Zarządzenie nr 204/06 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi.

47) Zarządzenie nr 205/06 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektopra Szkoły Podstawowej w Dziergowicach.

48) Zarządzenie nr 206/06 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.

49) Zarządzenie nr 207/06 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2006r.

50) Zarządzenie nr 208/06 w sprawie określenia regulaminu przeprowadzenia przetargów  pisemnych lub ustnych na wysokość miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych i garaży.

51) Zarządzenie nr 209/06 w sprawie  zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006r.

52) Zarządzenie nr 210/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

53) Zarządzenie nr 211/06 w sprawie umorzenia części wierzytelności oraz rozłożenia pozostałej kwoty na raty.

54) Zarządzenie nr 212/06 w sprawie promocji książki "Gmina Bierawa - zarys monograficzny.

55) Zarządzenie nr 213/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Korzonku, ustalenia ceny do pierwszego przetargu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchonmości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego tę nieruchomość.  DOCZarządzenie nr 213

56) Zarządzenie nr 214/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Brzeźcach, ustalenia ceny do pierwszego przetargu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchonmości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego te nieruchomości. DOCZarządzenie nr 214

57) Zarządzenie nr 215/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Grabówce, ustalenia ceny do pierwszego przetargu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchonmości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego tę nieruchomość. DOCZarządzenie nr 215

58) Zarządzenie nr 216/06 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego kierownikom jednostek organizacyjnych.

59) Zarządzenie nr 217/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

60) DOCZarządzenie nr 218

61) Zarządzenie nr 219/06 w sprawie wyznaczenia osób do Komisji ds.  odbioru budowy kanalizacji w Bierawie.

62) Zarządzenie nr 220/06 w sprawie powołania Komisji d/s rozpatrzenia wniosków  o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ustalenia liczby nagród oraz ich wysokości.

63) Zarządzenie nr 221/06 w sprawie treningu systemu wykrywania i alarmowania

64) Zarządzenie nr 222/06 w sprawie powołania Komisji w sprawach obrony cywilnej

65) Zarządzenie nr 223/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

66) Zarządzenie nr 224/06 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu

67) Zarządzenie nr 225/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

68) Zarządzenie nr 226/06 w sprawie powołania Zespołu ds. szacowania wartości mienia gminnego.

69) Zarządzenie nr 227/06 w sprawie ustalenia stawek nieruchomości gruntowych do szacowania wartości mienia gminnego.

70) Zarządzenie nr 228/06 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006r.

71) Zarządzenie nr 229/06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Urzędzie Gminy

72) Zarządzenie nr 230/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

73) Zarządzenie nr 231/06 w sprawie projektu budżetu gminy na 2007r.

74) Zarządzenie nr 232/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

75) Zarządzenie nr 233/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

76) Zarządzenie nr 234/06 w sprawie dokonania zmiany w składzie  komisji przetargowej.

77) Zarządzenie nr 235/06 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni

78) Zarządzenie nr 236/06 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni.

79) Zarządzenie nr 237/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej, położonej w Korzonku oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego tę nieruchomość.

80) Zarządzenie nr 238/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej, położonej w Kotlarni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego tę nieruchomość.

81) Zarządzenie nr 239/06 w sprawie kontroli gospodarowania środkami publicznymi

 

  

informację wytworzył(a): Barbara Gawlik
za treść odpowiada: Barbara Gawlik
data wytworzenia: 10.01.2006r.