Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminy Bierawa

Podstawy prawne dla funkcjonowania gminy określa ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591).

Ustawa w art. 3 postanawia:
"art. 3. O ustroju gminy stanowi jej statut".

U C H W A Ł A nr VII / 40 / 2003

Rady Gminy Bierawa z dnia 16 kwietnia 2003r.

W sprawie: Statutu Gminy Bierawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje :


§ 1.

Uchwala się Statut Gminy Bierawa, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wyboru drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy dokona Rada Gminy na pierwszej Sesji po wejściu w życie niniejszej uchwały.

§ 3.

Tracą moc uchwały Rady Gminy Bierawa: nr XXVIII/269/2001 z dnia 16.10.2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy oraz nr XXXIII/302/2002 z dnia 04 marca 2002r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

STATUT GMINY BIERAWA


Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1


Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Bierawa,
2) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Bierawa,
3) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Bierawa,
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bierawa,
5) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bierawa,
6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Bierawa,
7) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Bierawa.


Rozdział II. Położenie, granica, insygnia Gminy oraz siedziba jej organów.


§ 2

1. Gmina położona jest w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim, w Województwie Opolskim i obejmuje obszar 120 km2.
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa , stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
3. Siedzibą organów Gminy jest sołectwo Bierawa.
4. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze zwane sołectwami.
5. Wykaz jednostek pomocniczych gminy stanowi załącznik nr 2 do Statutu.


§ 3

1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy gminne jednostki organizacyjne.
2. Wójt Gminy prowadzi wykaz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4

Insygniami Gminy są:
1) herb Gminy,
2) barwy Gminy.

§ 5


1. Herb Gminy przedstawia : 12 gwiazd symbolizujących 12 sołectw należących do Gminy Bierawa, część koła zębatego i snop zboża symbolizujących przemysłowo – rolniczy charakter gminy, jak również związek partnerski
z zaprzyjaźnioną Gminą Ostfildern. Natomiast siekierka symbolizuje duży kompleks terenów leśnych i pochodzi z najstarszego herbu sołectwa Kotlarnia. Całość kompozycji umieszczona jest na tarczy herbowej w kolorze czerwonym.
Wzór herbu określa załącznik nr 3 do Statutu.


2. Barwy Gminy określa jej flaga, koloru : srebrnego ( biel), złotego (żółty), czerwonego. Flagą Gminy jest prostokątny płat tkaniny, który podzielony jest na trzy poziome pasy o tej samej szerokości, ułożone w kolorach od góry
w wymienionej kolejności. Wzór flagi określa załącznik nr 4 do Statutu.
3. Zasady używania herbu i barw Gminy określa Rada w odrębnej uchwale.
4. Rada Gminy w odrębnej uchwale może ustanowić pieczęć gminy.Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy


§ 6

1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.
2. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej
granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej
mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo
organy Gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać
poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt Gminy, uwzględniając wyniki
konsultacji, o których mowa w pkt. 2,
3) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości –
uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
3. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 2.


§ 7

1. W budżecie gminy określa się środki przeznaczone na finansowanie kosztów związanych
z funkcjonowaniem sołectw.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach
3. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2, są wiążące dla osób składających oświadczenia woli
w zakresie zarządu mieniem gminy.

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady


§ 8

Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.§ 9

1. Oprócz Komisji Rewizyjnej Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Budżetu i Rozwoju Gospodarczego do wykonywania zadań z zakresu: budżetu, finansów, planowania i rozwoju gospodarczego, gospodarki komunalnej, komunikacji, handlu i usług,
Komisja ta koordynuje prace nad budżetem w innych komisjach,

2) Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do wykonywania zadań z zakresu: porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, planowania przestrzennego, rolnictwa, gospodarki terenami, budownictwa, ochrony środowiska naturalnego, ekorozwoju gminy, wyznaczania celów priorytetowych w wydatkowaniu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, przygotowywania wyborów ławników sądów powszechnych, wyborów samorządów i projektowania statutów tych samorządów,

3) Oświaty, Kultury, Zdrowia, Wychowania Fizycznego i Sportu do wykonywania zadań z zakresu: oświaty, kultury, sportu, rekreacji i turystyki, ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, spraw socjalnych i pomocy społecznej, polityki mieszkaniowej, w tym sprawowania kontroli społecznej nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony
i lokali socjalnych,
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 - 3 wchodzi od 5 do 6 radnych
3. Przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji, o których mowa w ust. 1 pkt. 1–3 wybierają członkowie poszczególnych komisji.


§ 10

1. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
2) ustalanie porządku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
2. Porządek obrad pierwszej sesji Rady nowej kadencji powinien obejmować informację Wójta Gminy poprzedniej kadencji o stanie mienia komunalnego.§ 11

1. Przewodniczący Rady oraz jego zastępcy koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1, dokonuje Przewodniczący Rady.
3. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady wchodzące w skład Urzędu Gminy. Obsługa ta obejmuje w szczególności wysyłanie zawiadomień o sesjach Rady
i posiedzeniach Komisji oraz sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji.Radni

§ 12

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie Przewodniczącemu Rady lub Przewodniczącemu komisji.

§ 13

Radni, stosownie do potrzeb, przyjmują mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu Gminy.


Zasady działania klubów radnych

§ 14

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych


§ 15

1. Warunkiem utworzenia klubu jest pisemne zadeklarowanie udziału w nim przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym na piśmie Przewodniczącego Rady.


§ 16

1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.


§ 17

1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny
z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.


§ 18

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.


§ 19

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 20

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.


Rozdział V. Tryb pracy Rady

§ 21

1. Rada oprócz uchwał w sprawach należących do jej kompetencji, określonych
w ustawach, może podejmować także uchwały zawierające:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje –ustalające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia –ustalające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele –ustalające formalnie niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie –obejmujące oświadczenia wiedzy oraz oceny.
2. Do uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5, ma zastosowanie przewidziany
w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.


§ 22

1. Sesje Rady przygotowuje Przewodniczący Rady
2. Przygotowanie sesji Rady obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie doręczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad sesji Rady oraz materiały związane z porządkiem obrad doręcza się radnym na polecenie Przewodniczącego Rady najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji.
4. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 3 i 4, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek
o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
7. Terminy, o których mowa w ust. 3 i 4 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

§ 23

1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Wójt Gminy, oraz na jego polecenie zastępca oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy mogą zostać zobowiązani przez Wójta do obecności na sesjach Rady z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady.

§ 24

Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej
i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 25

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 26

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego Rady bądź radnego, Rada może postanowić
o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na posiedzeniu tej samej sesji, nie wcześniej niż w dniu następnym.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić
w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów, a także inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 27

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: ,,Otwieram ..................... sesję Rady Gminy Bierawa” określającej numer porządkowy sesji ustalony narastająco od początku kadencji Rady.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza, na podstawie listy obecności, prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając nowy lub przewidywany termin sesji. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których sesja nie odbyła się.

§ 28

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmian porządku obrad, polegających na:
1) uzupełnieniu tego porządku obrad o określony punkt,
2) skreśleniu z porządku obrad określonego punktu,
3) zmianie kolejności punktów porządku obrad.

§ 29

Porządek obrad każdej sesji Rady z wyjątkiem sesji zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym winien obejmować w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym wraz z informacją o odpowiedziach na interpelacje złożone na poprzedniej sesji,
3) informacje o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,
4) interpelacje, zapytania i wnioski radnych,
5) oświadczenia radnych,
6) informacje przewodniczących komisji Rady.


§ 30

Informacje, o których mowa w § 29 pkt. 3 składa Wójt Gminy lub zastępca.


§ 31

1. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych są kierowane do Wójta Gminy.
2. Interpelacja jest to pytanie na tle określonych, złożonych stanów faktycznych związanych z funkcjonowaniem gminy, wymagająca dla przygotowania odpowiedzi przetworzenia odnośnych informacji,
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem, oraz wynikające z tego tytułu pytania.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej lub do protokołu na Sesji Rady Gminy, bądź bezpośrednio w biurze rady gminy.
Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację Wójtowi Gminy.
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt Gminy lub właściwa osoba upoważniona do tego przez Wójta Gminy.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może złożyć ponowną interpelację,
8. Zapytanie dotyczy takich zagadnień związanych z funkcjonowaniem gminy, których wyjaśnienie jest możliwe niezwłocznie podczas sesji, na której zapytanie złożono,
9. Zapytania radni składają ustnie,
10. Jeżeli Wójt Gminy nie jest w stanie niezwłocznie udzielić odpowiedzi na
zapytanie albo gdy radny składający zapytanie uzna odpowiedź za niezadawalającą, do zapytania stosuje się odpowiednio postanowienie o interpelacji.
11. Wniosek jest to niestanowiący inicjatywy uchwałodawczej postulat podjęcia lub zaniechania przez Wójta Gminy albo kierowników gminnych jednostek organizacyjnych określonych działań,
12. Do wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4-6,
13. Oświadczenie jest wyrażeniem przez radnego stanowiska w sprawie nie objętej porządkiem obrad,
14. Oświadczenia są składane ustnie lub w formie pisemnej do protokołu.
§ 32

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając
i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radny może kierować do Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy lub przewodniczących komisji pytania dotyczące projektów uchwał objętych porządkiem obrad,
4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
6. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
7. Przewodniczący może w każdym czasie – z własnej inicjatywy lub na wniosek radnego - zarządzić przerwę w obradach.


§ 33

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.


§ 34

Na wniosek radnego Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.


§ 35

1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących następujących postanowień proceduralnych:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- zarządzenia przerwy,
- odesłania projektu uchwały do komisji,
- przeliczenia głosów,
- przestrzegania regulaminu obrad,
- przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu ,,za” i jednego głosu ,,przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
§ 36

1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję nad rozpatrywanym projektem uchwały. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Wójtowi Gminy ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie oraz uzyskania opinii prawnej w ich przedmiocie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
4. Przewodniczący Rady może zarządzić ponowne głosowanie w razie wątpliwości co do wyników poprzedniego głosowania w tej samej sprawie.


§ 37

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę ,,Zamykam .......................... sesję Rady Gminy Bierawa” określającą numer porządkowy, o którym mowa w § 27 ust. 1.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 38


1. Pracownik Biura Rady sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg sesji może być nagrywany na magnetyczny albo elektroniczny nośnik dźwięku lub obrazu, który przechowuje się do czasu podjęcia uchwały, o jakiej mowa w § 29 pkt. 1.
§ 39

1. Protokół z sesji powinien odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia przez Radę protokołu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) opis przebiegu obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień i wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji nad projektami uchwał objętymi porządkiem obrad, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia w tej dyskusji pisemnych wystąpień, które załącza się do protokołu,
7) Interpelacje i wnioski radnych,
8) streszczenie ustnych zapytań i oświadczeń radnych,
9) opis głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: ,,za” , ,,przeciw”
i ,,wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych,
10) treść podjętych przez Radę postanowień proceduralnych, o których mowa
w § 35 ust. 1,
11) podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.
§ 40

Poprawki do protokołu danej sesji Rady radni mogą zgłaszać do momentu przyjęcia tego protokołu przez Radę, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Rada po ewentualnym wysłuchaniu protokolanta lub odtworzeniu magnetycznego lub elektronicznego zapisu przebiegu sesji.

§ 41

1. Do protokołu dołącza się:
1) listę obecności radnych,
2) odrębną listę obecnych na Sesji sołtysów i ewentualnie gości zaproszonych,
3) teksty przyjętych przez Radę uchwał, z wyjątkiem uchwał w sprawach postanowień proceduralnych, o których mowa w § 35 ust. 1,
4) usprawiedliwienia osób nieobecnych,
5) pisemne wystąpienia radnych, o których mowa w § 34,
6) dokumentację tajnych głosowań przeprowadzonych na sesji Rady,
7) oświadczenia, interpelacje i wnioski radnych, o ile zostały złożone na piśmie,
8) inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady w trakcie sesji.
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi Gminy najpóźniej w ciągu 6 dni od dnia zakończenia sesji.


§ 42

Uchwały, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt. 3 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

§ 43

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt Gminy, chyba że
przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Osoby, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza składają projekty uchwał Przewodniczącemu Rady wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie projektu uchwały stanowiącej inicjatywę uchwałodawczą Wójta Gminy zawiera informację
o skutkach finansowych realizacji projektowanej uchwały.
3. Projekt uchwały powinien odpowiadać wymogom określonym w przepisach regulujących zasady techniki prawodawczej.
4. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek zaopiniowania lub uzgodnienia kwestii będącej przedmiotem projektu uchwały przez organy władzy publicznej lub inne podmioty – opinię taką lub uzgodnienie załącza się do projektu uchwały.
5. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.
6. Projekt uchwały stanowiącej inicjatywę uchwałodawczą radnego lub radnych, Przewodniczący przekazuje w terminie 7 dni Wójtowi Gminy, celem zajęcia stanowiska, w tym ustalenia skutków finansowych realizacji projektowanej uchwały, oraz pozyskania opinii co do jej zgodności z prawem. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Wójt Gminy pozyskuje opinię właściwego organu lub podmiotu , albo dokonuje z nim stosownych uzgodnień.

§ 44

1. Przewodniczący Rady decyduje o skierowaniu na sesję Rady lub na posiedzenie właściwej komisji projektu uchwały odpowiadającego wymogom określonym
w § 43.
2. Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały na posiedzenie właściwej komisji, jeśli tak przewidują odrębne przepisy.


§ 45

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady prowadzący
sesję, na której te uchwały podjęto.


§ 46

1. Wójt Gminy ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
2. Odpisy uchwał zależnie od ich treści przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji lub do wiadomości.Procedura głosowania

§ 47

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, przelicza oddane głosy ,,za”, ,,przeciw” i ,,wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący Rady może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.§ 48

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.§ 49

1. Przewodniczący przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować, po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Kandydat nieobecny na Sesji może wyrazić na piśmie uprzednią zgodę na kandydowanie.


§ 50

1. Jeżeli w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu uchwały lub wniosek o skierowanie projektu uchwały do właściwej komisji, w pierwszej kolejności Rada głosuje wniosek o odrzucenie projektu uchwały, a w dalszej kolejności wniosek o skierowanie projektu uchwały do właściwej komisji.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust.2.
5. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący Rady zarządza w ostatniej kolejności głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.


§ 51

Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów ,,za” większą od liczby głosów ,,za” oddanych na pozostałe, z zastrzeżeniem, iż liczba ta jest większa niż liczba głosów ,,przeciw”.Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego


§ 52

1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.


§ 53

1. Koszty wspólnej sesji ponoszą w równych częściach zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba, że rady uczestniczące we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.


Komisje Rady

§ 54

1. Do zadań komisji stałych należy w szczególności:
1) opiniowanie przedłożonych im projektów uchwał Rady oraz informacji Wójta Gminy,
2) formułowanie i zgłaszanie Radzie wniosków dotyczących przedłożonych im projektów uchwał Rady oraz informacji Wójta.
2. Przedmiot i czasokres działania komisji doraźnej określa Rada w uchwale powołującej taką komisję.


§ 55

1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom stałym dokonanie w planie pracy stosownych zmian.


§ 56

1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Przewodniczącemu Rady oraz Wójtowi Gminy do wiadomości.


§ 57

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

§ 58

1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący Komisji lub Przewodniczący Rady.


§ 59

1. Przewodniczący komisji stałych w terminie do 31 marca każdego roku składają Radzie sprawozdania z działalności komisji w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie z działalności komisji doraźnej Przewodniczący tej komisji przedstawia najpóźniej po upływie czasokresu, na który komisja ta została powołana.


§ 60

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.Rozdział VI. Komisja Rewizyjna

Organizacja komisji Rewizyjnej


§ 61

Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, składa się z 5 członków, w tym:
1) przewodniczącego Komisji, zwanego dalej przewodniczącym, wybieranego przez Radę,
2) wiceprzewodniczącego Komisji, zwanego dalej wiceprzewodniczącym, wybieranego przez komisję spośród członków Komisji na wniosek przewodniczącego,
3) trzech członków wybieranych przez Radę.


§ 62

1. Przewodniczący organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub jego wyłączenia w trybie wskazanym w § 63, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący.
2. Postanowienie § 58 stosuje się odpowiednio.


§ 63

1. Osoby wchodzące w skład Komisji podlegają wyłączeniu z udziału w jej czynnościach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia wiceprzewodniczącego i poszczególnych członków Komisji decyduje pisemnie przewodniczący.
3. O wyłączeniu przewodniczącego decyduje Rada.
4. Wyłączony wiceprzewodniczący lub członek komisji mogą odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości
o treści tej decyzji.Zasady kontroli


§ 64

1. Komisja kontroluje działalność Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności,
2) celowości,
3) gospodarności,
4) rzetelności,
2. Komisja bada skargi, do rozpatrzenia których właściwa jest Rada, i w tym celu może przeprowadzać kontrole problemowe.


§ 65

1. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całokształt działalności kontrolowanego podmiotu w określonym przedziale czasowym,
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, w tym w przeprowadzone w ramach badania skarg, do rozpatrzenia których właściwa jest Rada,
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w działalności kontrolowanego podmiotu.
2. Kontroli nie podlegają zamierzenia kontrolowanych podmiotów przed ich zrealizowaniem (kontrola wstępna), co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę poszczególnych działań.
3. Rada może nakazać Komisji zmianę zakresu i terminu kontroli, zaniechanie lub przerwanie kontroli, a także odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.§ 66

1. Podmioty kontrolowane oraz rodzaje, zakresy i terminy kontroli przeprowadzanych przez Komisję określone są w rocznych planach pracy Komisji uchwalanych przez Radę na wniosek Komisji składany najpóźniej do dnia 30 stycznia, a także
w odrębnych uchwałach Rady.
2. Komisja składa Radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku – sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. Sprawozdanie z działalności w ostatnim roku kadencji Rady składane jest w terminie umożliwiającym rozpatrzenie tego sprawozdania najpóźniej na ostatniej sesji Rady.

§ 67

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne
i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 64 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, wyjaśnienia i oświadczenia pracowników kontrolowanego podmiotu oraz opinie biegłych.
4. Zeznania świadków i oświadczenia pracowników powinny być utrwalone na piśmie zawierającym :
1) datę i miejsce złożenia zeznania lub oświadczenia,
2) imiona i nazwiska osób składających i odbierających zeznania lub oświadczenia,
3) treści zeznań i oświadczeń,
4) podpisy osób składających i przyjmujących zeznania lub oświadczenia.Tryb kontroli i badania skarg, do rozpatrzenia których właściwa jest Rada


§ 68

1. Kontrolę w zakresie ustalenia stanu faktycznego będącego przedmiotem kontroli oraz badanie skargi, do rozpatrzenia której właściwa jest Rada, przeprowadza zespół kontrolny składający się z co najmniej dwóch osób wchodzących w skład Komisji, wybranych przez Komisję.
2. Przewodniczący określa na piśmie przedmiot kontroli, podmiot kontrolowany, termin zakończenia czynności kontrolnych i wyznacza kierownika zespołu kontrolnego, który
z kolei dokonuje podziału czynności kontrolnych między członków zespołu.
3. Na wniosek kierownika zespołu kontrolnego powołanego do zbadania skargi, do rozpatrzenia której właściwa jest Rada, komisja decyduje o przeprowadzeniu kontroli problemowej podmiotu, którego działalności skarga dotyczy, w zakresie wynikającym ze skargi.
4. Czynności kontrolne przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek przewodniczącego przez przewodniczącego Rady. Upoważnienie wskazuje kontrolowany podmiot, zakres i termin kontroli oraz imiona
i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu kontrolnego, jako upoważnionych do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienia te kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu.


§ 69

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności przedkładać na żądanie kontrolującego dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówił wykonania czynności,
o których mowa w ust. 1, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.
3. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.


§ 70

1. Na wniosek kierownika zespołu kontrolnego Komisja może zadecydować
o zasięgnięciu porady, opinii lub ekspertyzy osób posiadających wiedzę fachową
w zakresie związanym z przedmiotem kontroli.
2. O pozyskanie takiej porady, opinii lub ekspertyzy przewodniczący zwraca się do Wójta Gminy.
3. Jeżeli Wójt Gminy odmówi pozyskania porady, opinii lub ekspertyzy – przewodniczący może zwrócić się do Rady o podjęcie uchwały zobowiązującej Wójta Gminy do podjęcia określonych działań w tym zakresie.Protokoły kontroli, wystąpienia pokontrolne i wnioski co do sposobu załatwienia skargi,
do rozpatrzenia której właściwa jest Rada.

§ 71

1. W ciągu 14 dni od zakończenia czynności kontrolnych zespół kontrolny sporządza
w odpowiedniej ilości egzemplarzy protokół z przeprowadzonej kontroli zawierający:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
3) imiona i nazwiska członków zespołu kontrolnego,
4) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
6) przebieg czynności kontrolnych i ustalenia faktyczne dokonane na ich podstawie ze wskazaniem dowodów potwierdzających te ustalenia,
7) podpisy wszystkich członków zespołu kontrolnego z podaniem miejsca i daty ich złożenia.
2. Do protokołu dołącza się wszystkie dowody zebrane w toku kontroli.
3. Dwa egzemplarze protokołu kontroli wraz z załącznikami kierownik zespołu kontrolnego doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu celem zapoznania się
z jego treścią, ewentualnego wniesienia uwag na piśmie i podpisania z podaniem miejsca i daty podpisu. Czynności tych kierownik kontrolowanego podmiotu winien dopełnić w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu i zwrócić jeden egzemplarz podpisanego protokołu kierownikowi zespołu kontrolnego.
4. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest w terminie wskazanym w ust. 3 przedłożyć kierownikowi zespołu kontrolnego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu i zwrócić oba egzemplarze protokołu.


§ 72

1. W przypadku wniesienia przez kierownika kontrolowanego podmiotu uwag do protokołu kontroli lub odmowy jego podpisania – kierownik zespołu kontrolnego może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowych czynności kontrolnych.
2. W ciągu 7 dni od zakończenia dodatkowych czynności kontrolnych zespół kontrolny sporządza w odpowiedniej ilości egzemplarzy uzupełnienie protokołu kontroli.
Do treści uzupełnienia stosuje się odpowiednio postanowienie § 71 ust. 1.
3. Dwa egzemplarze protokołu kontroli wraz z uzupełnieniem kierownik zespołu kontrolnego przekazuje kierownikowi kontrolowanego podmiotu. Postanowienia
§ 71 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 stosują się odpowiednio.


§ 73

W ciągu 14 dni od zwrócenia protokołu kontroli przez kierownika kontrolowanego podmiotu:

1) Komisja Rewizyjna przyjmuje, na podstawie projektu opracowanego przez zespół kontrolny, wystąpienie pokontrolne zawierające: opis nieprawidłowości
w działalności kontrolowanego podmiotu ze wskazaniem odnośnych ustaleń protokołu kontroli, ewentualne wnioski co do pociągnięcia do odpowiedzialności służbowej, majątkowej i karnej osób odpowiedzialnych za te nieprawidłowości oraz wnioski
o podjęcie innych działań przez organy gminy i kierownika kontrolowanego podmiotu.

2) przewodniczący przekazuje:
a) Przewodniczącemu Rady - wystąpienie pokontrolne oraz protokół kontroli wraz z ewentualnymi uwagami kierownika kontrolowanego podmiotu lub wyjaśnieniem przyczyn odmowy podpisania protokołu,
b) Wójtowi Gminy - wystąpienie pokontrolne oraz protokół kontroli wraz z ewentualnymi uwagami kierownika kontrolowanego podmiotu lub wyjaśnieniem przyczyn odmowy podpisania protokołu, jeżeli Wójt Gminy nie otrzymał tego protokołu wcześniej jako kierownik kontrolowanego podmiotu,
c) kierownikowi kontrolowanego podmiotu - wystąpienie pokontrolne.


§ 74

1. Jeżeli w toku badania skargi, do rozpatrzenia której właściwa jest Rada, nie przeprowadzono kontroli problemowej, o której mowa w § 68 ust. 3, zespół kontrolny powołany do zbadania skargi w ciągu 14 dni od zakończenia badania opracowuje
i przedkłada na piśmie przewodniczącemu projekt stanowiska Komisji
w przedmiocie skargi.
2. Po przyjęciu przez Komisję stanowiska w przedmiocie skargi – przewodniczący przekazuje to stanowisko Przewodniczącemu Rady.
3. Jeżeli w toku badania skargi, do rozpatrzenia której właściwa jest Rada, przeprowadzona została kontrola problemowa w trybie określonym w § 68 ust. 3, postanowienia § 71, § 72, § 73 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 stosuje się odpowiednio.


§ 75

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.


§ 76

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt Gminy.
§ 77


Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków
o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.Rozdział VII. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy


§ 78

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.


§ 79

Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy, w tym protokoły z posiedzeń Rady i komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.


§ 80

1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady,
w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu działania Wójta Gminy udostępniane są we właściwej jednostce organizacyjnej Urzędu Gminy, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są również udostępniane w sieci informatycznej Internet na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


Załącznik nr 2 do StatutuWykaz jednostek pomocniczych Gminy Bierawa1. Bierawa
2. Brzeźce
3. Dziergowice
4. Goszyce
5. Grabówka
6. Kotlarnia
7. Korzonek
8. Lubieszów
9. Ortowice
10. Solarnia
11. Stara Kuźnia
12. Stare Koźle

Załącznik nr 4 do Statutu
Gminy BierawaMetryczka
  • opublikowano:
    30-06-2003 16:27
    przez: Barbara Gawlik
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×