Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Rozwoju Gminy Bierawa

U C H W A Ł A   nr   XLVI/ 350 /2006
Rady  Gminy Bierawa
z dnia  01 września  2006r.

W sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Bierawa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1.

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Bierawa, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

                                                                § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 3.

 Traci moc uchwała nr XXIII/ 223/2001 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Bierawa na lata 2001 – 2015.

 § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 DOCStrategia Rozwoju 2006

Metryczka
  • opublikowano:
    30-06-2003 16:35
    przez: Barbara Gawlik
  • zmodyfikowano:
    05-09-2006 15:27
    przez: Barbara Gawlik
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl