Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

UCHWAŁA NR XXI/ 155 /2016
RADY GMINY BIERAWA
z dnia 26 września 2016 r.w sprawie uchwalenia nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bierawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 778 i poz. 1250), Rada Gminy Bierawa
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się nową edycję Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa, zwaną dalej „Studium”.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) tekst nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa – załącznik nr 1;

2) rysunek nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa w skali 1 : 20 000 obejmujący obszar gminy – załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Studium – załącznik nr 3.

§ 3. Traci moc uchwała nr XX/154/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie uchwalenia nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek
 

 

PDFuchwała nr XXI-155-2016 w sprawie uchwalenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf

JPEGStudium_zał_nr 2 - mapa.jpeg
 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-03-2008
  przez: Barbara Gawlik
 • opublikowano:
  18-03-2008 10:41
  przez: test test
 • zmodyfikowano:
  30-11-2016 08:24
  przez: Barbara Gawlik
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bierawa
  odwiedzin: 7573
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl