Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Publicznego Przedszkola w Bierawie

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

PDFSprawozdanie finansowe (1).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (2).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (3).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (4).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (5).pdf

 


STATUT
PRZEDSZKOLA W BIERAWIE
Z
ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI


Statut Publicznego Przedszkola w Bierawie został uchwalony
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.11.2001r.Podstawa prawna:
1. Art. 60 ust. 2 Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku
2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół .(Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.)
§1.1

Nazwa Przedszkola:
1) Przedszkole nosi nazwę – Przedszkole w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi ul. Dąbrowy 4.
2) Organem prowadzącym jest Rada Gminy w Bierawie.
3) Przedszkole może mieć nadane imię (osób lub instytucji). Imię nadaje przedszkolu organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej

§2.1

Cele i zadania przedszkola:
1) Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy
o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Celem przedszkola jest:
- objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej,
- stymulowanie rozwoju wychowanka,
- kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka,
- współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
- przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
- umożliwienie dzieciom udziału w nieodpłatnych lekcjach religii (w tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela).
2) Do zadań przedszkola należą :
- kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia
i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
- budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
- nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,
- integrowanie treści edukacyjnych,
- wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,
- prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanków,
- zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski.
- wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez występowanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
2a Organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej ,
jeżeli przedszkole taką działalność prowadzi.
3) Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:
- każdą grupą wiekową opiekuje się jedna lub dwie nauczycielki,
- w grupie dzieci młodszych jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki,
- w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki) zapewniona jest dodatkowa opieka – na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła.
4) W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców bądź opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione przez rodziców bądź opiekunów. Osoba odbierająca dziecko powinna być pełnoletnia, oraz nie może być pod wpływem alkoholu.
5) W przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

§3.

Organy przedszkola
Organami przedszkola są:
a) dyrektor przedszkola
b) rada pedagogiczna
c) rada rodziców
Dyrektor przedszkola

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

2. Zadania dyrektora są następujące:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
2) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełno-sprawnymi,
3) opracowywanie mierzenia jakości placówki z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
4) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,
5) przekazanie raportu o jakości pracy placówki radzie rodziców
i radzie pedagogicznej,
6) opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,
7) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
9) przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał,
10) wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
11) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
12) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
13) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
14) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
15) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie
i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
16) przyznawanie nagród, udzielanie upomnień i wymierzanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
17) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka
z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców,
18) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i ppoż.
19) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
20) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
21) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
22)prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej
i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rada pedagogiczna

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola
w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
3. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział ( z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
-5. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
6. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:
a) dyrektor,
b) rada pedagogiczna,
c) organ prowadzący,
d) organ nadzorujący.
7. Termin zwoływania rady pedagogicznej powinien być podawany
w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem.
8. Osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.
9. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste.
10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora.
11. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d)zatwierdzanie statutu przedszkola oraz wprowadzanie zmian.
12. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów.
13. Rada pedagogiczna uchwala swój regulamin działania.

Rada Rodziców

1. Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
a) współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci poprzez rodzinę i przedszkole.
b) uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
c) opiniuje statut.
d) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy,
e) ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem.
2. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola , rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
3. Wyboru członków do rady rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń.
4. Rada rodziców powinna liczyć co najmniej 3 osoby.
5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
6. Zebrania rady rodziców są protokołowane.
7. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki oraz inne osoby .
8. Wszelkie spory i konflikty zaistniałe między organami przedszkola rozstrzyga organ prowadzący.
9. W przedszkolu może zostać powołana Rada Przedszkola.

§ 4.

1. Organizację pracy przedszkola reguluje arkusz organizacyjny oraz ramowy rozkład dnia.

§ 5.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego oraz
w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić 15 – 20, w tym 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych.

§ 6.

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolu wybranego zestawu programów przez radę pedagogiczną lub na podstawie programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2a.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
ü z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,
ü z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.
4. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na odrębnych przepisach.
5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7.

1. Przedszkole może być jedno- lub wielooddziałowe z oddziałami zamiejscowymi.
2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż sześć oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

§ 8.

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki
w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się
w szczególności:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
d) terminy przerw w pracy przedszkola.

§ 9.

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby
i zainteresowania dzieci.

§ 10.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
3. Dodatkowe informacje o organizacji przedszkola:
a) przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo - gospodarczych.
b) przedszkole może prowadzić praktyki pedagogiczne oraz szkolenia instruktażowe dla nauczycieli.
c) w organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej nauczyciela wspiera woźna oddziałowa poprzez pomoc w przygotowaniu zajęć, pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych
i higienicznych oraz udział w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć poza terenem przedszkola.
4. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników, ustala organ prowadzący:
a) całkowity koszt za wyżywienie wnoszą rodzice, którzy maja równocześnie wpływ na ustalanie norm żywieniowych,
b) dzieci zakwalifikowane w danym roku do przedszkola, korzystają
z posiłków w zależności od ilości godzin pobytu. Przerwy
w posiłkach nie powinny przekraczać trzech godzin,
c) w przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków,
d) opłaty za wyżywienie przyjmowane są na kwitariuszach przychodowo-ewidencyjnych opłat, które są drukami ścisłego zarachowania,
e) opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez intendenta, jednak nie później niż do 20- tego dnia każdego miesiąca,
f) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za każdy dzień nieobecności,
g) z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki,
h) wysokość opłaty stałej za przedszkole oraz tryb i kryteria zwolnień z tej opłaty ustala organ prowadzący przedszkole.

§11.

W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

1.Nauczyciel:
a) odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków,
b) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowań,
c) dąży do pobudzania procesów rozwojowych oraz optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
d) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,
e) współpracuje z psychologiem, lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów,
f) ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej,
g) otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków
i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości,
h) prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne (szczegóły określone są odrębnymi przepisami),
i) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.
1.1 Wicedyrektor
W zakresie działalności organizacyjnej.

1. Współpracuje z dyrektorem przy przygotowaniu projektów następujących dokumentów programowo-organizacyjnych przedszkola:
a) projekt organizacji przedszkola na określony rok szkolny
b) roczny plan pracy przedszkola
c) tygodniowy przydział godzin dla nauczycieli
2. Przydziela zakresy czynności oraz dodatkowe zadania nauczycielom,
3. Zapewniania odpowiednie warunki kontaktowania się rodziców
z nauczycielami,
4. Opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5. Sprawuje nadzór nad praktykami studenckimi,
6. Sprawuje nadzór nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek
i wyjść do najbliższego otoczenia
7. Rozlicza nauczycieli z przydzielonych zastępstw i godzin ponadwymiarowych .

II. W zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
1. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania oraz ukierunkowuje wysiłki nauczycieli i podopiecznych na systematyczne podnoszenie jakości pracy,
2. Organizuje pracę dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczą, egzekwuje realizację przydzielonych czynności organizacyjno-wychowawczych oraz innych zajęć związanych z działalnością statutową przedszkola , przedkłada wnioski radzie pedagogicznej w tych sprawach,
3. Diagnozuje i ocenia efekty pracy nauczyciela w zakresie realizacji zadań statutowych przedszkola poprzez
a) hospitacje
b) bieżące badania wybranych obszarów przedszkola
c) lustracje
d) obserwacje
e) analiza dokumentacji
f) analiza prac dzieci
g) badania dojrzałości szkolnej
4. Udziela pomocy nauczycielom w sprawach kształcenia, wychowania i opieki
5. Inspiruje nauczycieli do podejmowania działalności innowacyjnych,
6. Wnioskuje w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli, stosownie do potrzeb przedszkola,
7. Informuje nauczycieli o aktualnych problemach oświatowych przedszkola oraz obowiązujących przepisach prawa oświatowego,
8. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
9. Nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli,
10. Przedstawia radzie pedagogicznej (co najmniej dwa razy w roku szkolnym)ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
11. Podejmuje wspólnie z nauczycielami, pracownikami służby zdrowia, Radą Rodziców, instytucjami współdziałającymi z przedszkolem działań zmierzających do poznania właściwości fizycznych i psychicznych wychowanków, ich warunków życiowych i potrzeb.

III. Kompetencje wicedyrektora
1. Organizowanie hospitacji,
2. Udzielanie instruktażu nauczycielom młodym,
3. Wnioskowanie nauczycieli do nagród i kar,
4. Udzielanie zgody na wyjazd na wycieczki,
5. Zgłaszanie wychowanków na przeglądy gminne i międzygminne oraz imprezy kulturalne,
6. Wydawanie zaleceń dla nauczycieli w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
7. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli
8. Zatwierdzanie planów rozwoju zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego
9. Przydzielanie spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu,
10. Zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności, zapewniając właściwą organizację pracy przedszkola,

Wicedyrektor wykonuje polecenia dyrektora Publicznego Przedszkola w Bierawie nie ujęte w zakresie obowiązków oraz zadania zlecone przez organ prowadzący i nadzorujący placówkę związane bezpośrednio z realizacją zadań statutowych przedszkola zapewniając bezpieczeństwo wychowanków i rytmiczną pracę przedszkola.


2.Intendent:
a) dba o zakup towarów żywnościowych z ważnymi terminami przydatności do spożycia, potrzebnej ilości i jakości według potrzeb,
b) wydaje z magazynu towary zgodnie z potrzebami dnia,
c) codziennie pisze raporty żywieniowe, przestrzega stawki żywieniowej, by nie dopuszczać do przekroczenia i oszczędności,
d) dba by posiłki były estetyczne, zgodne z normą żywieniową,
w wystarczającej ilości,
e) sporządza jadłospisy dekadowe i jadłospisy dzienne dla rodziców,
f) dba o zgodność obrotów gotówkowych i stanu kasy,
g) dba o czystość swojego gabinetu, magazynu żywności, jarzynowego, oraz magazynu środków czystości,
h) kontroluje mięso jakościowo i ilościowo po przywiezieniu ze sklepu w obecności kucharki i dyrektora przedszkola,
i) nalicza miesięczne należności za wyżywienie, opłatę stałą oraz wyżywienie personelu,
j) zbiera odpłatność za przedszkole od rodziców oraz za wyżywienie od personelu zgodnie z dokonanym naliczeniem i rozlicza je,
k) zaopatruje personel w materiały niezbędne do pracy z dziećmi oraz apteczkę pierwszej pomocy w niezbędne środki opatrunkowe,
l) prowadzi rejestr wydawania środków czyszczących
i dezynfekujących,
m) przestrzega zaleceń SANEPIDU,
n) przestrzega Regulaminu Pracy, przepisów BHP i P-POŻ,
o) wykonuje inne czynności zlecane przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy placówki
3.Kucharka:
a) przygotowuje smaczne i higieniczne posiłki,
b) przyjmuje produkty żywieniowe, kwituje ich odbiór i dba o ich racjonalne wykorzystanie,
c) prowadzi podręczny magazyn,
d) dba o bezwzględną czystość kuchni,
e) przestrzega godzin wydawania posiłków oraz dba o ich estetykę,
f) dba o czystość naczyń oraz ich wyparzanie,
g) razem z intendentem układ jadłospisy zgodnie z zaleceniami,
h) pobiera i przechowuje próby pokarmowe zgodnie z instrukcją,
i) chroni kuchnie przed muchami i innymi insektami,
j) dba o sprzęt gospodarstwa domowego w kuchni,
k) dba o czystość okien w kuchni,
l) przestrzega zaleceń sanepidu,
m) przestrzega Regulaminu Pracy, przepisów BHP i P-POŻ,
n) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy placówki.

4.Pomoc kuchenna:
a) pomaga kucharce w sporządzaniu posiłków,
b) utrzymuje w należytej czystości: kuchnię, obieralnię, zmywalnię,
c) zmywa naczynia po każdym posiłku wg instrukcji i zaleceń sanepidu,
d) korzysta ze wszystkich urządzeń kuchennych i utrzymuje je w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
e) myje dokładnie artykuły żywnościowe przed sporządzaniem ich,
f) dba o czystość fartuchów dla kucharki i osób kontrolujących,
g) wykonuje zalecenia kucharki,
h) sprawdza stan ilościowy naczyń w kuchni,
i) przestrzega zaleceń sanepidu, regulaminu pracy, przepisów BHP i P-POŻ,
j) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy placówki.

5.Woźna oddziałowa:
a) utrzymuje w czystości powierzone pomieszczenia
b) gruntownie raz w tygodniu sprząta wyżej wymienione pomieszczenia podczas nieobecności dzieci,
c) codziennie ściera parapety okien, kurz z półek, zabawek i sprzętu,
d) podlewa kwiaty i dba o ich estetyczny wygląd,
e) porządkuje wraz z dziećmi kąciki zabawowe,
f) rozkłada i składa leżaki,
g) układa i znosi naczynia,
h) w razie potrzeby pomaga nauczycielce w przygotowaniu zajęć,
i) wspiera nauczycielkę w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć zwłaszcza poza terenem placówki (spacery, wycieczki),
j) pierze ręczniki i pościel,
k) dba o należyty stan sanitariatów,
l) systematycznie uzupełnia mydło i papier toaletowy,
m) przestrzega zaleceń SANEPIDU,
n) przestrzega Regulaminu Pracy, przepisów BHP i P-POŻ,
o) dba o powierzone mienie, sprzęt techniczny i właściwe gospodarowanie środkami czyszczącymi i dezynfekującymi,
p) wykonuje inne czynności powierzone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy placówki.

6.Palacz CO:
a) przygotowuje piec do rozpalania poprzez:
- sprawdzenie stanu wody w instalacji,
- oczyszczenie kanałów dymowych, rusztów i palenisk z sadzy i popiołu,
- sprawdzenie funkcjonowania kanałów wentylacyjnych w kotłowni;
b) przygotowuje drzewo do rozpalania,
c) pali w piecu zgodnie z instrukcją obsługi,
d) pali w piecu bez wygaszania w warunkach gdy temperatura powietrza jest minusowa, w celu uniknięcia awarii ogrzewania,
e) na bieżąco utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy oraz dba o powierzony sprzęt,
f) przestrzega Regulaminu Pracy, przepisów BHP i P-POŻ,
g) zrzuca opał do piwnic oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowa gospodarkę opałem,
h) w okresie zimowym odśnieża dojście do przedszkola,
i) po zakończeniu okresu grzewczego:
ü czyści kotły z nagromadzonego popiołu,
ü czyści kotły z zewnątrz oraz wszystkie przyrządy,
ü napełnia instalację wodą,
ü bada całą instalację,
ü zgłasza zauważone nieszczelności.
7. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają inne przepisy.
6. Szczegółowe zadania pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.§12.

12.1 W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego, zostało utworzone stanowisko wicedyrektora.

§13.

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwu nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej
i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 14.

1. W razie konieczności dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może utworzyć oddział integracyjny zatrudniając dodatkowo nauczycieli specjalistów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.
§ 15.

1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami)
w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań, wynikających
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
a) rzetelną wymianę informacji na temat dzieci w toku kontaktów indywidualnych;
b) zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym;
c) zapoznawanie rodziców z założeniami planu perspektywicznego, planów miesięcznych w danym oddziale i powiadamianie rodziców o bieżących sprawach przedszkola na gazetce informacyjnej
2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną
i jest odpowiedzialny za jej wyniki, jakość oraz bezpieczeństwo powierzonych swej opiece dzieci.
3. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje
z psychologiem, lekarzem oraz innymi specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne.
5. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych poprzez następujące formy współpracy z rodzicami:
a) zebrania ogólne i grupowe
b) kontakty indywidualne
c) organizowanie „zajęć otwartych”
d) organizowanie „dni otwartych” dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola
e) organizowanie uroczystości przedszkolnych oraz imprez dochodowych.§ 16.

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
3. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:
a) podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”,
b) dyrektor przedszkola powołuje komisję kwalifikacyjną, która składa się z: przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców oraz organizacji lokalnych.
c) komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola,
d) kryteria przyjęć do przedszkola określa Dz.U.Nr.14/99r poz.132.
e) w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci
sześcioletnie, dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji albo do pracy, a także dzieci z rodzin zastępczych

1) Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo.
Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, bądź opiekunowie we wrześniu, na początku roku szkolnego
2) Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków
w przypadku:
a) braku przystosowania się do grupy dziecięcej, gdy swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych dzieci,
b) gdy rodzice bez podania przyczyny, systematycznie zalegają
z opłatami za wyżywienie.

§ 17.

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki wraz z radą pedagogiczną, a zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
4. Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań w wysokości kwot określonych w planie finansowym
i ponosi za nie odpowiedzialność wobec organu prowadzącego.
Postanowienia końcowe

1. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w statucie przedszkola z chwilą zaistniałej potrzeby.

2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające
w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2003
  przez: Artur Pawlaczyk
 • opublikowano:
  01-07-2003 12:10
  przez: Elżbieta Chromik
 • zmodyfikowano:
  20-09-2019 07:43
  przez: Artur Pawlaczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bierawa
  odwiedzin: 4752
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl