Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje

Informacja na temat
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU
- według ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z dnia 6 września 2001)Status prawny

- jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego – Gminy Bierawa

Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU
Siedziba Województwo OPOLSKIE, Powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI, Gmina BIERAWA,

Adres:STARE KOŹLE, ul. SZKOLNA 5

47-223 KĘDZIERZYN-KOŹLE
REGON 001166033
NIP 749-19-05-322
Szczególna forma prawna 29 GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Własność 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Rodzaj przeważającej działalności:wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) 810 A SZKOLNICTWO PODSTAWOWE 801020 SZKOŁY PODSTAWOWE
Liczba jednostek lokalnych 1
Organ prowadzący RADA GMINY BIERAWA
Organ nadzorujący KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU


Organizacja

Szkoła Podstawowa
1 ciągowa
8 klasowa


Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły do 15 maja, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę.

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów
i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i zgodnym z ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych
i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.


Przedmiot działalności i kompetencje

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 8 stycznia 1999 roku (Dz. U. Nr 12, poz. 96) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

1.Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:
a) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
b) rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
c) zatrudnianie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje;
d) realizowanie programu nauczania z uwzględnieniem całości treści nauczania Podstaw Programowych;
e) budowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania zgodnie
z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej;
2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c) realizowanie programu wychowawczego szkoły stanowiącego załącznik do niniejszego statutu,
3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny.
Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy i wydanych na jej podstawie aktów prawnych:
a) organizuje lekcje religii w klasach w oparciu o deklaracje rodziców
b) organizuje naukę języka mniejszości narodowej (j. niemieckiego) na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów dziecka
c) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami
d) współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kędzierzynie-Koźlu
e) prowadzi zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
f) prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadzane są
w porozumieniu z rodzicami (z zachowaniem dyskrecji w zakresie diagnozy psychopedagogicznej).
g) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły
h) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.
4.Tworzy zasady i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględniając ich prawo do współtworzenia programów i określania głównych kierunków działania szkoły


Zadania opiekuńcze

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i poza-lekcyjnych.
2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem i podczas wycieczek (zarządzenie Nr 18 MEN z dnia 29 września 1997r.)
a) w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie;
b) opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
c) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawuje jedna osoba dorosła nad grupą do 10 osób
3. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo w czasie przerw lekcyjnych poprzez organizowanie dyżurów nauczycielskich
a) dyżur pełnią nauczyciele we wszystkie dni tygodnia, w których odbywają się zajęcia w szkole;
b) dyżur pełniony jest wg. grafiku;
c) dyżur zaczyna się 10 min. przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i trwa do zakończenia zajęć przez wszystkie przerwy,
d) dyżur pełni 3 nauczycieli jednocześnie – piętro, parter, podwórko;
e) nauczyciele dyżurujący w pełni odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw lekcyjnych;
f) za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających, podczas wsiadania do autobusu odpowiedzialny jest nauczyciel świetlicy;

Formy sprawowania indywidualnej opieki

1. Szkoła sprawuje szczególną opiekę nad uczniami klas I – III
2. Szkoła otacza opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi oraz uszkodzeniami narządów słuchu, ruchu, wzroku poprzez roztoczenie szczególnej opieki i stworzenie właściwego klimatu
3. Szkoła pomaga materialnie, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej ucznia, w miarę możliwości ( zwalnianie ze składek ubezpieczeniowych, przyznanie zapomogi, zakup podręczników)
4. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli – wychowawcy klasy
a) wychowawca klasy prowadzi oddział przez cały tok nauczania zintegrowanego – od kl. I do kl. III, następny prze tok nauczania blokowego – od kl. IV do kl. VI
b) zmiany wychowawcy można dokonać na prośbę wychowawcy po rozpoznaniu sytuacji przez dyrektora lub pisemny, uzasadniony wniosek rodziców i uczniów
c) o zmianie wychowawcy decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
d) decyzja o zmianie wychowawcy podejmowana jest w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku, jest ona ostateczna
5. Klasy o dużym stopniu trudności wychowawczych powierza się nauczycielom najbardziej doświadczonym.


Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

ORGANY SZKOŁY

1. Organami szkoły są:
a) dyrektor szkoły
b) rada pedagogiczna
c) samorząd uczniowski
d) rada rodziców
2. Każdy organ szkoły posiada możliwości swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

Kompetencje dyrektora szkoły:

1. Podejmowanie decyzji w sprawie rozpoczynania przez dzieci 6-letnie nauki w szkole
2. Podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
3. Udzielania zezwoleń na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą
4. Sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły
5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole

Dyrektor szkoły wykonuje w szczególności następujące zadania;
a) nadzoruje i ocenia pracę nauczycieli; ocenę pracy nauczycieli regulują odrębne przepisy,
b) organizuje mierzenie jakości pracy szkoły, ustalając w szczególności formy, procedury, sposób dokumentowania działań i wykorzystywania wyników oraz przygotowania narzędzi pomiaru,
c) przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły, którego wyniki wykorzystuje do projektowania, we współpracy ze społecznością szkolną, programu rozwoju szkoły,
d) opracowuje, na podstawie obowiązujących wojewódzkich standardów jakości pracy szkół, wskaźniki działania, które umożliwią ocenę stopnia realizacji tych standardów przez szkołę,
e) opracowuje informacje o jakości pracy szkoły
f) zapewnia funkcjonowanie szkolnego systemu rozwoju zawodowego nauczycieli,
g) inspiruje i wspiera nauczycieli w wykonywaniu przez nich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
h) tworzy warunki do wprowadzania innowacji i nowatorstwa.
6. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz
7. Realizowanie uchwał rady pedagogicznej
8. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie tych środków
9. Podejmowanie decyzji w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.
10. Współpraca z radą rodziców i samorządem uczniowskim
11. Przewodniczenie radzie pedagogicznej
12. Przygotowanie zebrań rady pedagogicznej i prowadzenie zebrań
13. Przedstawianie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły
14. Wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadomienie o tym Kuratora Oświaty
15. Udzielanie urlopu bezpłatnego lub przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela
16. Udzielanie nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia

Kompetencje rady pedagogicznej;

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
- zatwierdzanie planów pracy szkoły (po zasięgnięciu opinii rady rodziców);
- zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole (po zasięgnięciu opinii rady rodziców);
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli (plan doskonalenia zawodowego nauczycieli);
- wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych z jednego lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych;
- zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym (wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikacji oraz promowania uczniów ;
- przygotowanie projektu zmian statutu szkoły (po zasięgnięciu opinii rady rodziców);
- zatwierdzenie szkolnego programu profilaktyki ;
2. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy ocena:
- organizacji pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
- projektu planu finansowego szkoły;
- wnioski dyrektora szkoły w sprawach przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
- propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
- szkolnego zestawu programów;
3. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Kuratora Oświaty
o odwołanie z funkcji dyrektora.

Kompetencje samorządu uczniowskiego:

Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:
1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5. prawo opiniowania pracy nauczyciela przy ocenianiu jego pracy;
6. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
7. prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia;
8. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;


Kompetencje rady rodziców:

1. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły
2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły
3. Współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy
5. Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom działającym w szkole
6. Organizacja działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej
w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym
7. Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły
8. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą
9. Przedstawianie nauczycielom, dyrektorowi oraz Kuratorowi Oświaty opinii w istotnych sprawach szkoły
10. Dokonywanie społecznej oceny pracy szkoły i przedstawianie jej władzom szkoły oraz Kuratorowi OświatyOSOBA REDAGUJĄCA PODMIOTOWĄ INFORMACJĘ:
Dyrektor szkoły – JOLANTA  WIERZBA