Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na sezon grzewczy 2008/2009

ZP 341-1/09                                                                                      Bierawa, 06.10.2008r.
 
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na sezon grzewczy 2008/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji , ul. Kościelna 2, 47-240 Bierawa, woj. opolskie, tel. 0-77 4872 192, 4872 808, fax. 0-77 4872 192.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bierawa.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na sezon grzewczy 2008/2009.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do budynków Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie o parametrach co najmniej: a) Gęstość w temperaturze 15oC, nie wyższa niż 860 kg/m3 b) Temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 oC c) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC, nie większa niż 6,00 mm2/s d) Skład frakcyjny: - do 250oC destyluje nie więcej niż 65 %/V/V - do 350oC destyluje nie mniej niż 85 %/V/V e) Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3 %/m/m f) Pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m g) Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg h) Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg i) Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg j) Temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20 oC k) Barwa czerwona l) Zawartość siarki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 stycznia 2007r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007r. Nr 4 poz.30 ) w ilości nie większej niż 28 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości oleju opałowego niż 28 000 litrów. Zamawiający posiada zbiorniki na olej opałowy o pojemności 10 000 litrów i 6 000 litrów (2 kotłownie).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu żądanych przez Zamawiającego będzie dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złożonych przez Dostawcę oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dostawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i o niewykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ. 1.1.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuje ją bez zastrzeżeń- załącznik nr 2 do SIWZ 2. Zamawiający celem potwierdzenia, że Dostawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenie do oferty następujących dokumentów: 2.1 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez Dostawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Dostawcę. 2.2.Aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Dostawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez Dostawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Dostawcę. 2.3.Aktualnych zaświadczeń właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających , że Dostawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez Dostawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Dostawcę 2.4 koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. W przypadku składania ofert przez Dostawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie. 3.Zamawiający celem potwierdzenia, że Dostawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 3.1.Doświadczenie zawodowe - sporządzenia i załączenie do oferty wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw (minimum 2) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te zostały wykonane należycie- załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku składania ofert przez Dostawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie. 4. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Dostawcy z przedmiotowego postępowania. Dokumenty powyższe powinny być przedstawione na piśmie w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Dostawcę..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bierawa.pl/Kultura i Rekreacja.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego w cenie 5 zł lub za zaliczeniem pocztowym. GCKiR w Bierawie, ul. Kościelna 2, 47-240 Bierawa.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie ul. Kościelna 2 47-240 Bierawa.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
V.1) Informacja o zawarciu umowy ramowej - Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowy
V.2) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
 
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-400 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 252557-2008w dniu 06.10.2008r
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
  • opublikowano:
    08-10-2008 14:45
    przez: Mirosław Wierzba
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×