Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

I. Status prawny – jednostka organizacyjna Gminy Bierawa
- ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zmiana: DzU Nr 106, poz. 496)
- Statut szkoły uchwalony przez Radę Pedagogiczną dn. 25.10.2001 r. (załączniki: program wychowawczy, profilaktyka uzależnień przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu, program profilaktyki prozdrowotnej, szkolny system oceniania, regulamin rady pedagogicznej, regulamin rady rodziców, regulamin samorządu uczniowskiego, statut biblioteki, regulamin wycieczek)

II. Organy szkoły, ich funkcje i kompetencje.
1. Organami szkoły są:
a/ dyrektor szkoły - mgr Marek Piątek
b/ rada pedagogiczna,
c/ rada rodziców,
d/ samorząd uczniowski.
2. Kompetencje dyrektora szkoły:
a/ opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny szkoły, regulamin szkoły, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć,
b/ opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników obsługi,
c/ dobór kadry pedagogicznej - zatrudnianie i zwalnianie, zatrudnianie i zwalnianie innych pracowników szkoły,
d/ kierowanie całokształtem szkoły, a w szczególności:
- zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i organizowanie doskonalenia kadry pedagogicznej oraz jej ocenianie,
- współpraca z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
- rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami, przestrzeganie postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
- podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
- dbałość o powierzone mienie szkoły,
- realizowanie rozporządzeń MEN i uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi,
e/ dyrektor szkoły ma prawo:
- wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
- premiowania i nagradzania pracowników szkoły,
- przyjmowania uczniów do szkoły,
- wykorzystania wg swojego uznania (po konsultacji z radą pedagogiczną) środków finansowych przyznanych na działalność szkoły,
- reprezentowania szkoły na zewnątrz,
f/ dyrektor szkoły odpowiada za:
- poziom uzyskiwanych wyników nauczania, - zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu, - bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę,
- za stan sanitarny i higieniczny szkoły,
- celowe wykorzystanie środków budżetowych,
- zgodnie z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej.
3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a/ zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
b/ zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
d/ ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e/ podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
4. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy:
a/ organizacja pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b/ projekt planu finansowego szkoły
c/ wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d/ propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
7. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli.
8. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów:
a/ zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły,
b/ rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i stanowi załącznik nr 6 do statutu,
c/ w celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.
d/ występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,
e/ udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
f/ współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
g/ deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
9. Samorząd szkolny:
a/ w szkole działa samorząd szkolny, uczniowski,
b/ samorząd tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły,
c/ zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów, który stanowi załącznik nr 7 do statutu,
d/ regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,
e/ samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
- prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
- prawo wyboru rzecznika praw ucznia.
f/ Samorząd Uczniowski:
- opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,
- reprezentuje interesy uczniów w zakresie – oceniania, klasyfikowania i promowania oraz form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności
10. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształtowania dzieci.
11. Rodzice mają prawo do:
a/ znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
b/ znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
c/ uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
d/ uzyskania informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e/ wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
12. Spotkania z rodzicami są organizowane raz na kwartał.


Osoba redagująca przedmiotową informację:
Dyrektor Szkoły - Marek Piątek