Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr  123/2015
WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia  29 października 2015 r.


W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 2 i § 3  uchwały nr XLVIII/374/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Wojew. Opolskiego Nr 110, poz. 1190 z 20.09.2010r.),  zarządza się :

 

§ 1.

Przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

 

§ 2.

Do udziału w konsultacjach  uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Bierawa.

 

§ 3.

 1. Konsultacje,  o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez przesłanie projektu aktu  do organizacji pozarządowych wymienionych w § 2, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej sprawie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
   
 2. Termin przeprowadzenia konsultacji wyznacza się od dnia  3 do 13 listopada 2015 r.

 

§ 4.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

 

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy
                                                                                                                           mgr Krzysztof  Ficoń

PDFProjekt rocznego programu współpracy z organizacjami na 2016 rok.pdf

DOCZałącznik - formularz.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-10-2015
  przez: Barbara Gawlik
 • opublikowano:
  29-10-2015 10:32
  przez: Barbara Gawlik
 • zmodyfikowano:
  29-10-2015 10:43
  przez: Barbara Gawlik
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bierawa
  odwiedzin: 1659
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl