Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych (ADO)

jest Wójt Gminy Bierawa

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w Urzędzie Gminy Bierawa jest

Dorota Mierzwa

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

tel: 77 4872 266 wew 114

e-mail: dorota.mierzwa@bierawa.pl

 

więcej informacji:

https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

 

Klauzule informacyjne:

PDFKlauzula - ewidencja ludności.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk..pdf

PDFKlauzula informacyjna - dowody osobiste.pdf

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych.pdf

 

 


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bierawa z siedzibą w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa,  adres e-mail: ug@bierawa.pl, telefon: 77 4872 266;


2. z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Bierawa można kontaktować się na adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa lub adres e-mail: ug@bierawa.pl;


3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminie Bierawa, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;


4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;


5. przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;


6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;


7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;


8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;


9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.