Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta wydane w 2016 roku

 

1) Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2) Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

3) Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie planu finansowego na 2016 rok

4) Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starym Koźlu

5) Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni

6) Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Bierawa

7) Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie ogłoszenia o nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

8) Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany rodzaju jednostek osadniczych Korzonek osada i Korzonek przysiółek wsi Ortowice

9) Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie powołania komisji ds. konsultacji w przedmiocie zmiany rodzaju jednostek osadniczych Korzonek osada i Korzonek przysiółek wsi Ortowice

10) Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

11) Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie ustalenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Bierawa dla samorządowego zakładu budżetowego

12) Zarządzenie nr 12/2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na mienie gminy

13) Zarządzenie nr 13/2016  w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2016 r.

14) Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

15) Zarządzenie nr 15/2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa

16) Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

17) Zarządzenie nr 17/2016  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

18) Zarządzenie nr 18/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

19) Zarządzenie nr 19/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

20) Zarządzenie nr 20/2016 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stara Kuźnia, gmina Bierawa

21) Zarządzenie nr 21/2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania piblicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych

22) Zarządzenie nr 22/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

23) Zarządzenie nr 23/2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli Gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017

24) Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Bierawa w roklu szkolnym 2016/2017

25) Zarządzenie nr 25/2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

26) Zarządzenie nr 26/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach

27) Zarządzenie nr 27/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego  polegającego na wykonaniu szczepienia ochronnego przeciw wirusowi HPV w gminie Bierawa w roku 2016

28) Zarządzenie nr 28/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

29) Zarządzenie nr 29/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej

30) Zarządzenie nr 30/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

31) Zarządzenie nr 31/2016 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

32) Zarządzenie nr 32/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

33) Zarządzenie nr 33/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

34) Zarządzenie nr 34/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

35) Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziergowicach, w przypadku nieobecności

36) Zarządzenie nr 36/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem  ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej

37) Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2016 r.

38) Zarządzenie nr 38/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

39) Zarządzenie nr 39/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz oddania w najem

40) Zarządzenie nr 40/2016 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bierawa

41) Zarządzenie nr 41/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

42) Zarządzenie nr 42/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

43) Zarządzenie nr 43/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

44) Zarządzenie nr 44/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

45) Zarządzenie nr 45/2016 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Bierawa

46) Zarządzenie nr 46/2016 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2016 r.

47) Zarządzenie nr 47/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

48) Zarządzenie nr 48/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

49) Zarządzenie nr 49/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

50) Zarządzenie nr 50/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

51) Zarządzenie nr 51/2016 w sprawie zmiany składu Zespołu powołanego do ustalenia zakresu szkód w infrastrukturze gminnej, powstałych w wyniku powodzi

52) Zarządzenie nr 52/2016 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2016 r.

53) Zarządzenie nr 53/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym w Korzonku przy ulicy Nowej 12b wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

54) Zarządzenie nr 54/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

55) Zarządzenie nr 55/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

56) Zarządzenie nr 56/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

57) Zarządzenie nr 57/2016 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bierawa

58) Zarządzenie nr 58/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

59) Zarządzenie nr 59/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie i w częśćiach wspólnych budynku, przeznaczony do sprzedaży

60) Zarządzenie nr 60/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

61) Zarządzenie nr 61/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni

62) Zarządzenie nr 62/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni

63) Zarządzenie nr 63/2016 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2016 r.

64) Zarządzenie nr 64/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

65) Zarządzenie nr 65/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

66) Zarządzenie nr 66/2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Bierawa

67) Zarządzenie nr 67/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

68) Zarządzenie nr 68/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:
     1) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wieczorka w Starej Kuźni, ul. Wieczorka 3, 47 - 246 Kotlarnia,
     2) Zespołu Szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni
         ul. Raciborska 42 a, 47-244 Dziergowice

69) Zarządzenie nr 69/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

70) Zarządzenie nr 70/2016 w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa

71) Zarządzenie nr 71/2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie uczniom gminy Bierawa pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

72) Zarządzenie nr 72/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

73) Zarządzenie nr 73/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego, zatrudnionego w placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Bierawa, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

74) Zarządzenie nr 74/2016 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko:
     1) dyrektora Zespołu Szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego  im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni,
     2) dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wieczorka w Starej Kuźni

75) Zarządzenie nr 75/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

76) Zarządzenie nr  76/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

77) Zarządzenie nr 77/2016 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków złożonych przez sołectwa gminy Bierawa w ramach funduszu sołeckiego

78) Zarządzenie nr 78/2016 w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego

79) Zarządzenie nr 79/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kotlarni wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem we wspólnych częściach budynku i w prawie własności gruntu

80) Zarządzenie nr 80/2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

81) Zarządzenie nr 81/2016 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

82) Zarządzenie nr 82/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni

83) Zarządzenie nr 83/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wieczorka w Starej Kuźni

84) Zarządzenie nr 84/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni

85) Zarządzenie nr 85/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wieczorka w Starej Kuźni

86) Zarządzenie nr 86/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

87) Zarządzenie nr 87/2016  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

88) Zarządzenie nr 88/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu, w przypadku nieobecności

89) Zarządzenie nr 89/2016 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i przedszkoli na terenie gminy Bierawa

90) Zarządzenie nr 90/2016 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu

91) Zarządzenie nr 91/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

92) Zarządzenie nr 92/2016 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2016 r.

93) Zarządzenie nr 93/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

94) Zarządzenie nr 94/2016 w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu "Gimnazjum innowacji"

95) Zarządzenie nr 95/2016 w sprawie określenia obowiązujących wzorów dokumentów w projekcie "Gimnazjum innowacji"

96) Zarządzenie nr 96/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do projektu "Gimnazjum innowacji"

97) Zarządzenie nr 97/2016 w sprawie sprzedaży autobusu

98) Zarządzenie nr 98/2016 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bierawa

99) Zarządzenie nr 99/2016 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym w Korzonku przy ulicy Nowej 12b wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

100) Zarządzenie nr 100/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów ograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Kotlarni

101) Zarządzenie nr 101/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

102) Zarządzenie nr 102/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz oddania w najem

103) Zarządzenie nr 103/2016 w sprawie zmiany sposobu rozdysponowania książki pt. "Gmina Bierawa" - zarys monograficzny

104) Zarządzenie nr 104/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Zdrowie psychiczne - czym
       jest i jak o nie dbać?"

105) Zarządzenie nr 105/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

106) Zarządzenie nr 106/2016 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ustalenia liczby nagród oraz ich wysokości

107) Zarządzenie nr 107/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

108) Zarządzenie nr 108/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

109) Zarządzenie nr 109/2016 w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu gminy Bierawa na 2016 r.

110) Zarządzenie nr 110/2016 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
       położonej w Starej Kuźni

111) Zarządzenie nr 111/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

112) Zarządzenie nr 112/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

113) Zarządzenie nr 113/2016 w sprawie wprowadzenia "Katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

114) Zarządzenie nr 114/2016 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2016 r.

115) Zarządzenie nr 115/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

116) Zarządzenie nr  116/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

117) Zarządzenie nr  117/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego, zatrudnionego w placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Bierawa, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

118) Zarządzenie nr 118/2016 w sprawie powołania komisji nagród do oceny wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Bierawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

119) Zarządzenie nr 119/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

120) Zarządzenie nr 120/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

121) Zarządzenie nr 121/2016 w sprawie projektu budżetu Gminy Bierawa na 2017 rok wraz projektem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa na lata 2017-2020

122) Zarządzenie nr 122/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

123) Zarządzenie nr 123/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

124) Zarządzenie nr 124/2016 w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Cyfrowy Debiut 50+", w ramach zachowania ich trwałości,

125) Zarządzenie nr 125/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla wyboru beneficjentów ostatecznych oraz ogłoszenia naboru,

126) Zarządzenie nr 126/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

127) Zarządzenie nr 127/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub oddania w najem

128) Zarządzenie nr 128/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

129) Zarządzenie nr 129/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

130) Zarządzenie nr 130/2016 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2016 rok

131) Zarządzenie nr 131/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

132) Zarządzenie nr 132/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

133) Zarządzenie nr 133/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

134) Zarządzenie nr 134/2016 w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

135) Zarządzenie nr 135/2016 o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z sal gimnastycznych

136) Zarządzenie nr 136/2016 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Bierawa, jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym

137) Zarządzenie nr 137/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

138) Zarządzenie nr 138/2016 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stara Kuźnia, gmina Bierawa

139) Zarządzenie nr 139/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

140) Zarządzenie nr 140/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

141) Zarządzenie nr 141/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

142) Zarządzenie nr 142/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

143) Zarządzenie nr 143/21016 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stara Kuźnia, Gmina Bierawa

144) Zarządzenie nr 144/2016 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2016 rok

145) Zarządzenie nr 145/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i jednostkach OSP

146) Zarządzenie nr 146/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

147) Zarządzenie nr 147/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

148) Zarządzenie nr 148/2016 w sprawie zasad rozliczania wpłat dokonywanych przez rodziców za wyżywienie dziecka w placówkach oświatowych