Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2017

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE   nr   40/2017

WÓJTA  GMINY  BIERAWA

z dnia  30 marca 2017 r.

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego polegającego na wykonaniu szczepienia ochronnego przeciw wirusowi HPV, w Gminie Bierawa w roku 2017

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 4, art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) oraz uchwały nr XXIII/ 165/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciw HPV na lata 2017-2019, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.  Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego polegającego na wykonaniu szczepienia ochronnego      
     przeciwko wirusowi HPV u dziewcząt z rocznika 2005, zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa, wraz z dostawą szczepionki.

2.  Ustala się:

 1. treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 3. wzór umowy na wykonanie świadczenia zdrowotnego, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
 4. wzór umowy zawarty pomiędzy Gminą, a rodzicem, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

3. Celem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty.

 

§ 2.

 1. Do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w § 1, powołuję Komisję Konkursową w składzie:
  1. Przewodniczący Komisji - Stanisław Wróbel
  2. Członek Komisji - Klaudia Janas
  3. Członek Komisji - Barbara Gawlik

     2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12 dniu  18 kwietnia 2017 r.

 

§ 3.

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia,  
    podlega zamieszczeniu  na   okres 15 dni :

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej.

  2. Termin 15 dni liczy się od dnia 31 marca 2017 r.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                                                  mgr Krzysztof  Ficoń


Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr  40/2017
z dnia  30 marca 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4, art. 48 ust. 1 i 5 oraz art. 48b  ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) oraz uchwały nr XXIII/ 165/ 2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28.11.2016 r.,  
Wójt Gminy Bierawa, z siedzibą w Bierawie przy ulicy Wojska Polskiego 12

ogłasza otwarty konkurs ofert  na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego polegającego na wykonaniu szczepienia ochronnego trzema dawkami szczepionki czterowalentnej przeciwko wirusowi HPV, na terenie Gminy Bierawa w roku 2017,  wraz z dostawą szczepionki.

 

I.   Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona usługa szczepienia ochronnego przeciwko wirusowi HPV trzema dawkami szczepionki czterowalentnej, w sumie u max.  30 dziewcząt urodzonych w roku 2005, zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa (posiadających zameldowanie).

 

II. Zakres usługi obejmuje:

 1. edukację rodziców poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko wirusowi HPV,
 2. zakup szczepionek przeciwko wirusowi HPV (szczepionka przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV wywołanym przez typ 6, 11, 16, 18),
 3. wykonanie usługi szczepień.

 

III. Okres realizacji usługi:

Realizacja  usługi winna rozpocząć się w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, a zakończyć do dnia 15 grudnia 2017 r., z ostatecznym finansowym rozliczeniem zadania w terminie do dnia 20 grudnia 2017 r.

 

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

1. Do składania ofert uprawnione są podmioty, które świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert i zapewnią
    wykonanie usługi na terenie Gminy Bierawa.  

2. Oferenci winni :

    1) złożyć ofertę zgodną z wymogami określonymi w ogłoszeniu,

    2) dysponować wykwalifikowanym personelem medycznym,

    3) zapewnić właściwe warunki lokalowe – pomieszczenia, w których będą realizowane świadczenia spełniające wymogi ogólne,
        umożliwiające wykonanie badania lekarskiego wraz z wywiadem, gabinet zabiegowy.

 

V. Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia.
 2. Kompletne oferty na realizację programu zdrowotnego należy składać bezpośrednio lub przesyłką pocztową na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych – szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV na terenie Gminy Bierawa” – w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa ul. W. Polskiego 12 w terminie do 14 kwietnia 2017 r., przy czym za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu Gminy.

      3. Formularz oferty można otrzymać w Urzędzie Gminy Bierawa w godzinach pracy Urzędu lub pobrać ze strony internetowej.

      4. Oferta oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczęcią firmową, podpisane i opieczętowane pieczątką imienną
          przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

     5. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w treści oferty.

     6. Kopie dokumentów składane przez oferenta muszą mieć adnotacje „za zgodność z oryginałem” oraz pieczątkę i podpis osoby
        uprawnionej do reprezentowania oferenta w konkursie ofert.

 

VI. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, przez powołaną komisję konkursową.
 2. Gmina zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień.
 3. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

VII. Kryteria wyboru oferty:

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, która wskaże najkorzystniejszą ofertę albo stwierdzi, że żadna z ofert nie została przyjęta.
 2. Jeżeli do postępowania konkursowego zostanie zgłoszona tylko jedna oferta, zostanie ona przyjęta przez udzielającego zamówienie, jeśli spełni określone wymagania.
 3. Cena usługi może być negocjowana za zgodą oferenta.
 4. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zaproponowania oferentowi wykonania większej lub mniejszej liczby szczepień niż określona w ofercie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 3. Gmina zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez wyboru oferty.
 4. Szczegółowe warunki realizacji usługi określi umowa zawarta pomiędzy Gminą, a wybranym podmiotem, chyba, że nastąpią okoliczności na podstawie których zostanie wypowiedziana.
 5. Jednostka realizująca zadanie, wyłoniona w wyniku konkursu, nie może zlecić realizacji zadania innej jednostce, pod rygorem unieważnienia umowy.
 6. Podmioty, które złożyły oferty zostaną powiadomione o wynikach konkursu pisemnie
  w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
 7. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć również do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówienia.

 

                                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                                                 mgr Krzysztof  Ficoń

 

DOCWzór oferty.doc