Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2020 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr 76/2020

WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia  9 lipca 2020 r.

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne  uprawnione podmioty

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 11 ust. 1 i ust. 2 i  art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz uchwały budżetowej na 2020 r.,  zarządza się co następuje:

 

§  1.

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2020 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
 1. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w § 9 rocznego Programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, przyjętego uchwałą nr XIII/114/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 2 grudnia 2019 r.

§  2.

Zatwierdzam tekst ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§  3.

1.  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu na okres 21 dni:

 1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa,
 2. na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, www.bip.bierawa.pl
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, www.bierawa.pl

2. Termin 21 dni liczy się od dnia  10 lipca 2020 r.

§  4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§  5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                          Z up. Wójta Gminy
                                                                                                                                                           Stanisław Wróbel
                                                                                                                                                             Zastępca Wójta


Załącznik do zarządzenia nr  76/2020
z dnia  9 lipca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 otwartego konkursu ofert

na realizację w II półroczu 2020 roku zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowei inne uprawnione podmioty

 

 

I. RODZAJ  ZADANIA

1. Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.

2.  Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. prowadzenie zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych;
 2. zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji;
 3. szkolenie sportowe zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich – kształtowanie uzdolnień i sprawności fizycznej, w tym zabezpieczenie kadry szkoleniowej;
 4. organizacja oraz udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
 5. uczestnictwo w turniejach sportowych, w szczególności promujących Gminę;
 6. udział w rozgrywkach piłki nożnej Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie Gminy Bierawa, zgodnie z ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek;
 7. zakup sprzętu sportowego, utrzymanie urządzeń sportowych oraz boisk;
 8. promocja osiągnięć sportowych.

 

II.  WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH NA  REALIZACJĘ ZADANIA   

     Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości  -  84.450 zł

 

III.  ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Gmina zleci realizację zadania w formie powierzenia zadania lub wspierania realizacji zadania i udzieli na ten cel dotacji.
 2. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe wskazane w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Podmiot ubiegający się o dotację winien:
  1) realizować zadanie publiczne na terenie Gminy Bierawa i na rzecz jej mieszkańców;
  2) posiadać zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy oraz zasoby osobowe,
      zapewniające wykonanie oferowanego zadania,
  3) zapewnić kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami, w szczególności do pracy z dziećmi i młodzieżą.
   
 4. Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania objętego otwartym konkursem ofert.
 5.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje.
 7. Organizacja winna przedstawić swoją ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 8. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.
 10. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.
 11. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 12. W przypadku przyznania klubowi sportowemu dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej dotowany klub zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dokonać weryfikacji zakresu oraz kosztorysu zadania określonego we wniosku.
 13. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 14. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
 15. Po przyjęciu wniosku i podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w budżecie (przesunięcie środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga zgody organizatora, zgodnie z postanowieniami umowy.
 16. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 17. Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
 18. Dotacje celowe zostaną przyznane na realizacje zadań zawartych w ofertach wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
   
 19. Środki uzyskane na realizację zadania muszą służyć realizacji celu publicznego i mogą być przeznaczone na:
 1. wynagrodzenie szkoleniowców (pod warunkiem posiadania uprawnień instruktorskich lub trenerskich), z tym, że wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto szkoleniowca nie może przekraczać:
  • w klasie A - kwoty  800 zł,
  • w klasie B - kwoty  680 zł,
  • juniorów - kwoty     620 zł
  • juniorów młodszych - kwoty 570 zł,
  • trampkarzy - kwoty 570 zł
  • młodzików  - kwoty 570 zł
  • orlików, żaków - kwoty 470 zł,
 1. delegacje sędziowskie (tylko organizacje, które otrzymały zwrot środków wniesionych do OZPN w pierwszym półroczu 2020 r.);
 2. koszty transportu zbiorowego związane z przejazdami na zawody (na podstawie rachunków i faktur) oraz rozliczenie delegacji za wyjazdy samochodami prywatnymi, związane z wyjazdami na zawody i mecze piłkarskie w wysokości nie przekraczającej stawki za 1km przebiegu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie  należności  przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167) w zw. z art. 34a ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140) i przepisów wydanych na jego podstawie;
 3. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji dotowanego zadania;
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 5. zakup usług medycznych dla zawodników;
 6. opłaty wpisowe do rozgrywek i zawodów, licencje;
 7. dofinansowanie kosztów wyżywienia i noclegów zawodników uczestniczących w zawodach rangi krajowej lub międzynarodowej;
 8. inne koszty związane z realizacją zadania, w szczególności:
  • zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania (środków czystości, środków piorącychdo utrzymania w czystości strojów sportowych),
  • pranie strojów sportowych,
  • przygotowanie obiektu do zajęć sportowych (zakup farby, wapna, trawy, paliwa do kosiarek, części zamiennych, koszenie trawy, i inne z tym związane),
  • zakup środków medycznych (wyposażenie apteczek),
  • opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz dostawę energii elektrycznej,
  • obsługa księgowa, administracyjna i biurowa, informatyczna, opłaty bankowe,
  • zakup napojów dla dzieci objętych szkoleniem,
  • koszty wynajmu obiektu sportowego,
  • promocja osiągnięć sportowych,
  • inne koszty wynikłe w trakcie realizacji zadania, a nie możliwe do przewidzenia w dniu składania oferty.
 1. W uzasadnionych przypadkach środki z dotacji mogą być przeznaczone jako wkład własny organizacji do innego projektu odpowiadającego rodzajowi zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu, który organizacja zamierza zrealizować z udziałem środków zewnętrznych (poza budżetem gminy Bierawa), w wysokości nie przekraczającej 15 % ogólnej kwoty dotacji.
 2. Projekt, o którym mowa w ust. 20 musi służyć poszerzeniu oferty dotyczącej wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, którą organizacja zamierza złożyć w ramach przedmiotowego konkursu ofert.
 3. Środki, które mają stanowić wkład własny organizacji, a pochodzące z dotacji z budżetu gminy Bierawa, mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów merytorycznych związanych z realizacją dodatkowego zadania, a w szczególności zakup sprzętu, wynagrodzenie trenerów,przewóz zawodników.
 4. W przypadku przeznaczenia części dotacji na realizację innego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych (wkład własny) organizacja zobowiązana będzie dołączyć do sprawozdania końcowego sprawozdanie z realizacji dodatkowego projektu.
 5. W przypadku braku możliwości wydatkowania środków planowanych na dofinansowanie innego projektu, jako wkład własny organizacji, dopuszcza się dokonanie zmian w kosztorysie ofertowym.
   
 6. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na :
  1. realizację zadań finansowanych z budżetu gminy z innego tytułu;
  2. zakup nieruchomości;
  3. finansowanie kosztów działalności gospodarczej;
  4. transfery zawodników.

 

IV. TERMIN I WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

 1. Zadanie musi być realizowane w II półroczu 2020 r., tj. od podpisania umowy, nie dłużej niż do 30 grudnia 2020 r.
 2. Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
 3. Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
 4. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania lub o podobnym charakterze, w tym fachową kadrę i bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.

 

V.                TERMIN   SKŁADANIA  OFERT    

 1. Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. I należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów oferti ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2020 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI.             TRYB  I KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami w wyznaczonym terminie oraz kompletne.
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 4. Oceny ofert pod względem formalnym dokonują pracownicy Urzędu Gminy wskazani przez Wójta do składu komisji konkursowej, którzy przekazują oferty komisji konkursowej celem dokonania oceny merytorycznej.
 5. Komisja dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.
 6. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   
 8. Określa się następujące kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:


1) Kryteria formalne: zgodność wniosków i celów statutowych oferenta z rodzajem zadania
     będącego przedmiotem konkursu – od 0-5 pkt.

        2) Kryteria merytoryczne, kompetencje i możliwość realizacji zadania:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (posiadane doświadczenie
    w realizacji danego zadania, spójność planowanych działań z zakładanymi celami)
    - od 1 – 5 pkt.

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
     zadanie będzie realizowane (planowany zakres oferowanego zadania, planowane
    działania i liczba  adresatów zadania)  – od 1 do 8 pkt.

            c) atrakcyjność oferty pod względem sposobu i zakresu realizacji zadania – od 1 – 2 pkt.

     3) Kryteria finansowe (ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania
        w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, a w przypadku wsparcia zadania  również planowany przez oferenta udział
        własnych środków finansowych na jego realizację) – od 1 – 10 pkt.

 1. Kryteria społeczne (dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców Gminy, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na realizację zadania opisanego w ofercie, trwałość realizacji zadania) – od 1 – 10 pkt.
   
 2. Kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, rzetelność i terminowość rozliczania dotacji w latach ubiegłych, dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym) – od 1 – do 5 pkt.

  9. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wniosek wynosi 45.

10. Oferta uzyska akceptację jeżeli uzyska co najmniej 20 wymaganych punktów.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
      Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.

13. O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

14. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

VII.   INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI  KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY

 

Gmina Bierawa zarówno w roku 2018 i w 2019 r. realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy:

- w roku 2018 w łącznej kwocie  - 174.927 zł,

- w roku 2019 w łącznej kwocie – 171.980 zł,

- w I półroczu 2020 r.     kwotę   -   87.550 zł


Realizatorem zadania były:

 1. LZS „Odrzanka” w Dziergowicach – w 2018 r. - 67.585 zł, w 2019 r.– 70.050 zł, w I półroczu 2020 r. – 38.500 zł;
 2. LZS „Zawisza” Stara Kuźnia – w 2018 r. -37.892 zł, w 2019 r.– 35.500 zł, w I półroczu 2020 r. – 17.600 zł;
 3. LZS „Kotlarnia”– w 2017 r. – w 2018 r. – 39.892 zł, w 2019 r. – 37.200 zł, w I półroczu 2020 r. - 18.300 zł;
 4. LZS „Stare Koźle” – w 2018 r. – 29.558 zł, w 2019 r. – 29.230 zł, w I półroczu 2020 r. - 13.150 zł

 

VIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.