Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 96/2020

Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

 

             Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r., poz. 713), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz uchwały nr X/72/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zarządza się co następuje :

 

§ 1.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa  za I półrocze 2020 r. obejmującej wykaz przedsięwzięć oraz stopień ich realizacji wyszczególnionych w uchwale nr XXII/155/2020 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2020 r . o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

PDFZałącznik do informacji nt. wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1  przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                                                                          Krzysztof  Ficoń