Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2021 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr 147/2020

WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia  18 grudnia 2020 r.

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne  uprawnione podmioty

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 11 ust. 1 i ust. 2 i  art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1057) oraz projektu uchwały budżetowej na 2021 r.,  zarządza się co następuje:

 

§  1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w I półroczu 2021 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Bierawa lub na rzecz jej mieszkańców.
 1. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w § 9 rocznego Programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, przyjętego uchwałą nr XXVII/204/2020 Rady Gminy Bierawa z dnia
  1 grudnia 2020 r.
 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

 

§  2.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§  3.

1.  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu na okres 21 dni:

 1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa,
 2. na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, www.bip.bierawa.pl
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, www.bierawa.pl

2. Termin 21 dni liczy się od dnia  19 grudnia 2020 r.

§  4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§  5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                                                                           Krzysztof  Ficoń 


Załącznik do zarządzenia nr 147/2020
z dnia 18 grudnia 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 otwartego konkursu ofert

na realizację w I półroczu 2021 roku zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty

 

I.  CEL  KONKURSU

Rozszerzenie oferty w zakresie kultury fizycznej służącej  popularyzacji aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy Bierawa

 

II.  RODZAJ  ZADANIA

1.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe oraz organizację
      zawodów sportowych przez stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej.

2.  Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. organizacja regularnych zajęć, treningów, szkoleń sportowych, mających na celu rozwój umiejętności sportowych, dla mieszkańców gminy Bierawa, w szczególności dzieci i młodzieży;
 2. organizacja i udział mieszkańców gminy Bierawa we współzawodnictwie sportowym na różnym szczeblu, organizowanym pod opieką wykwalifikowanej kadry szkoleniowej;
 3. aktywizowanie środowiska lokalnego do uprawiania sportu;
 4. uczestnictwo w turniejach sportowych, w szczególności promujących Gminę;
 5. udział w rozgrywkach piłki nożnej Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie Gminy Bierawa, zgodnie z ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek.

3. Przykładowe oczekiwane rezultaty i ich dokumentowanie:

 1. prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń (liczba zajęć/godzin) - lista uczestników, lista zawodników, dzienniki zajęć;
 2. organizacja i udział w zawodach sportowych (liczba) – listy zgłoszeń;
 3. udział w turniejach i rozgrywkach – lista zawodników, tabela wyników.

 

III.  WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA  REALIZACJĘ ZADANIA   

     Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem planuje się przeznaczyć kwotę
     w łącznej wysokości  -  89.500 zł

 

IV. ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Zlecenie realizacji zadania wskazanego w pkt. II nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom prowadzącym działalność statutową w zakresie kultury fizycznej wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.
 2. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe wskazane w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Bierawa, nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Podmiot ubiegający się o dotację winien:
  1) realizować zadanie publiczne na terenie Gminy Bierawa i na rzecz jej mieszkańców;
  2) posiadać zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy
      oraz zasoby osobowe, zapewniające wykonanie oferowanego zadania;
  3) zapewnić kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami, w szczególności do pracy z dziećmi i młodzieżą.
 4. Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania objętego otwartym konkursem ofert.
 5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, oferent zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy aktualizację planu i harmonogramu, opisu rezultatów oraz kalkulacji przewidywanych kosztów.
 7. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania.
 8. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny, wydatki muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.
 9. Organizacja winna przedstawić swoją ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 10. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje.
 11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 12. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 13. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacji kosztów jego realizacji.
 14. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
 15. Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy, w terminie w niej określonym, z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 16. Przyznając dotację, Wójt Gminy Bierawa może wskazać pozycje z kalkulacji przewidywanych kosztów, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu gminy Bierawa.
 17. Po przyjęciu wniosku i podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w budżecie, z zastrzeżeniem ust. 18, wymaga zgody organizatora, zgodnie z postanowieniami umowy.
 18. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów poprzez możliwość wzrostu danej pozycji kosztu do nie więcej niż 20% jej wartości, przy nielimitowanym jej zmniejszeniu.
 19. Wójt Gminy Bierawa zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

1) prawo oceny i kontroli stanu realizacji zadania;

2) oceny efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

3) oceny prawidłowości wykorzystania dotacji;

4) przeprowadzenia kontroli sprawozdań składanych przez organizacje;

5) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa  i w postanowieniach umowy.

 

20. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
      w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

21. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej
     środków otrzymanych na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

22. Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie
     30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

23. Dotacje celowe zostaną przyznane na realizacje zadań zawartych w ofertach wyłonionych
     w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.

24. Środki uzyskane na realizację zadania muszą służyć realizacji celu publicznego i mogą być przeznaczone na:
   
   1) wynagrodzenie szkoleniowców (pod warunkiem posiadania uprawnień instruktorskich
         lub trenerskich) z tym, że wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto szkoleniowca nie może przekraczać:
         a) w klasie A - kwoty 810 zł
         b) w klasie B - kwoty 700 zł
         c) juniorów    - kwoty 620 zł
         d) juniorów młodszych - 570 zł
         e) trampkarzy - kwoty 580 zł
         f) młodzików  - kwoty  580 zł
         g) orlików, żaków - kwoty 480 zł
         h) skrzatów - kwoty 300 zł

    2) delegacje sędziowskie;
    3)  koszty transportu zbiorowego związane z przejazdami na zawody (na podstawie rachunków
        i faktur) oraz rozliczenie delegacji za wyjazdy samochodami prywatnymi, związane
        z wyjazdami na zawody i mecze piłkarskie w wysokości nie przekraczającej stawki za 1km
        przebiegu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r.
        w sprawie  należności  przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
        samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167)
        w zw. z art. 34a ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140)
        i przepisów wydanych na jego podstawie;

    4) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji dotowanego zadania;

    5) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

    6) zakup usług medycznych dla zawodników;

    7) opłaty wpisowe do rozgrywek i zawodów, licencje;

    8) dofinansowanie kosztów wyżywienia i noclegów zawodników uczestniczących w zawodach
        rangi krajowej lub międzynarodowej;

    9) inne koszty związane z realizacją zadania, w szczególności:

 • zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania (środków czystości, środków piorącychdo utrzymania w czystości strojów sportowych),
 • pranie strojów sportowych,
 • przygotowanie obiektu do zajęć sportowych (zakup farby, wapna, trawy, paliwa do kosiarek, części zamiennych, koszenie trawy, i inne z tym związane),
 • zakup środków medycznych (wyposażenie apteczek),
 • opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz dostawę energii elektrycznej,
 • obsługa księgowa, administracyjna i biurowa, informatyczna, opłaty bankowe,
 • zakup napojów dla dzieci objętych szkoleniem,
 • koszty wynajmu obiektu sportowego,
 • promocja osiągnięć sportowych,
 • inne koszty wynikłe w trakcie realizacji zadania, a nie możliwe do przewidzenia w dniu składania oferty.

 

25.  W uzasadnionych przypadkach środki z dotacji mogą być przeznaczone jako wkład własny
      organizacji do innego projektu odpowiadającego rodzajowi zadania będącego przedmiotem
      niniejszego konkursu, który organizacja zamierza zrealizować z udziałem środków
       zewnętrznych (poza budżetem gminy Bierawa), w wysokości nie przekraczającej 15 % ogólnej
       kwoty dotacji.

26. Projekt, o którym mowa w ust. 25 musi służyć poszerzeniu oferty dotyczącej wspierania
      i upowszechniania kultury fizycznej, którą organizacja zamierza złożyć w ramach
      przedmiotowego konkursu ofert.

27.  Środki, które mają stanowić wkład własny organizacji, a pochodzące z dotacji z budżetu gminy
       Bierawa, mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów merytorycznych
       związanych z realizacją dodatkowego zadania, a w szczególności zakup sprzętu,
       wynagrodzenie trenerów,przewóz zawodników.

28.  W przypadku przeznaczenia części dotacji na realizację innego projektu finansowanego ze
      środków zewnętrznych (wkład własny) organizacja zobowiązana będzie dołączyć do
      sprawozdania końcowego sprawozdanie z realizacji dodatkowego projektu.

29.  W przypadku braku możliwości wydatkowania środków planowanych na dofinansowanie
       innego projektu, jako wkład własny organizacji, dopuszcza się dokonanie zmian w kosztorysie
        ofertowym.

30. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na :

 1. realizację zadań finansowanych z budżetu gminy z innego tytułu;
 2. zakup nieruchomości;
 3. finansowanie kosztów działalności gospodarczej;
 4. transfery zawodników.

31. Dotacja nie może być wykorzystana na zapłatę zobowiązań powstałych przed datą podpisania
     umowy na realizację zadania oraz po zakończeniu terminu jego realizacji.

 

V.  TERMIN  I WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA      

 1. Zadanie musi być realizowane w okresie od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do
  30 czerwca 2021 r.
 2. Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na sfinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
 3. Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
 4. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania lub o podobnym charakterze, w tym fachową kadrę i bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.

 

VI. TERMIN   SKŁADANIA  OFERT    

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie prawidłowo wypełnionej oferty realizacji zadania publicznego.
 2. Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. II - należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2021 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 4. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje.
 5. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII.  TRYB  I KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy
  w drodze zarządzenia.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami w wyznaczonym terminie oraz kompletne.
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 4. Oceny ofert pod względem formalnym dokonują pracownicy Urzędu Gminy wskazani przez Wójta do składu komisji konkursowej, którzy przekazują oferty komisji konkursowej celem dokonania oceny merytorycznej.
 5. Zaopiniowanie ofert pod względem formalnym polega na sprawdzeniu terminowości, kompletności i prawidłowości złożonej oferty.
 6. Komisja konkursowa opiniuje oferty w oparciu o kryteria merytoryczne określone w niniejszym ogłoszeniu.
 7. Komisja wraz z zaopiniowaną ofertą przedkłada Wójtowi Gminy propozycję wysokości dotacji, który podejmie ostateczną decyzję.
 8. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 9. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Określa się następujące kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:

1) Kryteria formalne:

    a) termin i sposób złożenia oferty oraz prawidłowość jej wypełnienia,
    b) wskazanie czy podmiot jest uprawniony do złożenia oferty i czy oferowane zadanie jest
        zgodne z przedmiotem konkursu,
    c) zgodność celów statutowych oferenta z rodzajem zadania będącego przedmiotem konkursu,
    d) zapewnienie wymaganego wkładu finansowego;

 

        2) Kryteria merytoryczne, kompetencje i możliwość realizacji zadania:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (posiadane doświadczenie
    w realizacji danego zadania, spójność planowanych działań z zakładanymi celami)
    - od 1 – 5 pkt.

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
     zadanie będzie realizowane (planowany zakres oferowanego zadania, planowane
    działania i liczba  adresatów zadania)  – od 1 do 8 pkt.

            c) atrakcyjność oferty pod względem sposobu i zakresu realizacji zadania – od 1 – 2 pkt.

 

        3) Kryteria finansowe (ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości,
            oszczędności i efektywności wykonania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
           – od 1 – 10 pkt.

       4) Kryteria społeczne (dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców Gminy,
           przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na realizację zadania
           opisanego w ofercie, trwałość realizacji zadania) – od 1 – 10 pkt.

      5)  Kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, rzetelność i terminowość
           rozliczania dotacji w latach ubiegłych, dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym)
           – od 1 – do 5 pkt.

11. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wniosek wynosi 40.

12. Oferta uzyska akceptację jeżeli uzyska co najmniej 15 wymaganych punktów.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

14. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie
      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
      internetowej Urzędu Gminy Bierawa.

15. O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

16. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

VIII.   INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI  KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY

 

Gmina Bierawa zarówno w roku 2019 i w 2020 r. realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy:

- w roku 2019 w łącznej kwocie – 171.980 zł,

- w roku 2020 w  łącznej kwocie – 167.700 zł

Realizatorem zadania były:

 1. LZS „Odrzanka” w Dziergowicach – w 2019 r.– 70.050 zł, w 2020 r. – 73.500 zł
 2. LZS „Zawisza” Stara Kuźnia – w 2019 r.– 35.500 zł, w 2020 r. – 33.750 zł
 3. LZS „Kotlarnia”– w 2019 r. – 37.200 zł, w 2020 r. – 34.300 zł
 4. LZS „Stare Koźle” – w 2019 r. – 29.230 zł, w 2020 r. – 26.150 zł

 

IX. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.