Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Kotlarnia Solarnia" i "Kotlarnia P. Północne" w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa

Bierawa, dnia 23 lutego 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach

złoża kruszyw naturalnych "Kotlarnia Solarnia"  i "Kotlarnia P. Północne"

w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa

 

          Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bierawa Uchwały Nr XIII/105/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r., Uchwały Nr XXV/182/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIII/105/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r., oraz Uchwały Nr XXIX/219/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany tytułu uchwały Nr XXV/182/2020 z dnia 14 września 2020 r. poprzez dodanie nazwy złoża "Kotlarnia P. Północne".

Obszar objęty opracowaniem oznaczony jest na załączniku graficznym do uchwały Nr XXV/182/2020 z dnia 14 września 2020 r.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 17 marca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

▪      w formie pisemnej do Urzędu Gminy Bierawa, 47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12,

▪      ustnie do protokołu w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Bierawa, 47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12,

▪      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@bierawa.pl  

W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczona została informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bierawa.

                                                                                           

                                             

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Bierawa

DOC_zał do OBWIESZCZENIA_inform o przetw danych osob.doc