Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna

IRZP.271.1.2021                                                                              Bierawa,  31.03.2021 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

            Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna”, wybrano ofertę firmy:

TELNOW Nowak Dariusz

ul. Czarnieckiego 1

47-420 Kuźnia Raciborska.

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  447 720,00 zł.

 

Wykaz i ocena  złożonych ofert:

 

LP

 

WYKONAWCA

Liczba pkt

w kryterium

cena

(60 %)

Liczba pkt

w kryterium

gwarancja

(40 %)

Łączna punktacja

 

 

 

 

1

 

WODROL Teodor Świątecki

ul. Wilczycka 14

55-093 Kiełczów

 

38,32 pkt

 

40 pkt

 

78,32 pkt

 

2

POLINSTAL Sp. z o.o.

ul. Opolska 79A

47-300 Krapkowice

 

50,74 pkt

 

40 pkt

 

90,74 pkt

 

3

TELNOW Nowak Dariusz

ul. Czarnieckiego 1

47-420 Kuźnia Raciborska

 

60 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

 

4

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usługowe CBT Grzegorz Patoła

ul. Wolności 44a/8,

44-230 Czerwionka

A&M Serwis Sp. z o.o.

ul. Sumińska 2,

44-293 Gaszowice

 

-

 

-

 

Oferta

odrzucona

 

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MAK-RO” S. Górski I. Górska   Sp. Jawna

ul. Witosa 1A,

48-120 Baborów

 

-

 

-

 

Oferta

odrzucona

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

1. Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usługowe CBT Grzegorz Patoła, ul. Wolności 44a/8,  44-230 Czerwionka

A&M Serwis Sp. z o.o., ul. Sumińska 2, 44-293 Gaszowice

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MAK-RO” S. Górski I. Górska Sp. Jawna, ul. Witosa 1A, 48-120 Baborów

Uzasadnienie prawne:

art. 266 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne:

Złożone oferty nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami komunikacji elektronicznej opisanej w specyfikacji warunków zamówienia tj. „Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”. Złożona przez w/w wykonawców oferta  wraz z załącznikami nie posiadała podpisów elektronicznych.

 

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.