Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 31/2021
WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia 24 marca 2021 r.


w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2020 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zarządza się co następuje:


§ 1. 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2020 r. , zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą zgodnie z następującymi załącznikami:
1) załącznikiem nr 1 – Plan i wykonanie dochodów (część tabelaryczna);
2) załącznikiem nr 2 – Plan i wykonanie wydatków (część tabelaryczna);
3) załącznikiem nr 3 – Informacja opisowa nt. wykonania budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych;
4) załącznikiem nr 4 - Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji;
5) załącznikiem nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.


2. Przyjmuje się następujące roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego:
1) zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie – zgodnie z załącznikiem nr 6;
2) samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie – zgodnie z załącznikiem nr 7.


3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Bierawa na dzień 31.12.2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

                                                                                                                                          WÓJT GMINY
                                                                                                                                        Krzysztof  Ficoń

 

PDFZarządzenie nr 31-2021 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2020 rok.pdf
z załącznikami od 1- 7

XLSZał. nr 8 Informacja o stanie mienia 31.12.2020.xls