Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozszerzenie przez Żwirownie CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowi

IRZP.6220.3.2020                                                                                                          Bierawa, 13.04.2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

stron postępowania o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

Wójt Gminy Bierawa zawiadamia strony postępowania

że w dniu 13.04.2021 r., na wniosek CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowiaków 46 w Warszawie, wydana została decyzja nr 1/21 (zn. sprawy IRZP.6220.3.2020)  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: „Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki nr: 1339/2, 1339/3, 1339/13, 1339/14 w Bierawie oraz 70/2 i 74/4 w obrębie Lubieszów”, - wg wariantu 3.

     W związku z powyższym informuje się osoby będące stronami w postępowaniu (wnioskodawca/podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz znajdujących się w przewidywanym obszarze oddziaływania przedsięwzięcia) o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji, w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa przy ul. Wojska Polskiego 12,w Referacie Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych (pok. nr 37) w godzinach pracy tut. Urzędu. Osobom będącym stronami w postępowaniu przysługuje również możliwość wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Bierawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie stanowi zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.