Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa - III edycja

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa - III edycja

 

          Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bierawa Uchwały Nr XXX/231/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa - III edycja. Studium dotyczy obszaru w granicach administracyjnych gminy.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 27 lipca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

▪      w formie pisemnej do Urzędu Gminy Bierawa, 47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12,

▪      ustnie do protokołu w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Bierawa, 47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12,

▪      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@bierawa.pl  

W Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Załączniku do Obwieszczenia zamieszczona została informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bierawa.

Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       Wójt Gminy Bierawa

 PDFZałącznik do obwieszczenia.pdf

PDFWNIOSEK do SUiKZP Bierawa-III edycja_druk.pdf
DOCWNIOSEK do SUiKZP Bierawa-III edycja_druk-1.doc