Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizaji

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

 

Wójt Gminy Bierawa zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LXVIII/479/2023 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bierawa na lata 2023-2030.

 

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała Nr LXVIII/479/2023 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bierawie i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bierawa oraz w siedzibie Urzędu.

 

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 20 maja 2024 r. do 10 czerwca 2024r.

 

Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bierawie w formie papierowej lub elektronicznej w ww. terminie (decyduje data wpływu do Urzędu):

• osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

(w godzinach pracy Urzędu),

• drogą elektroniczną na adres ug@bierawa.pl,

• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

 

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

• niepodpisane;

• złożone w innym terminie niż wyznaczony;

• przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia

 

Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bierawie i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bierawa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Bierawa.

PDFzgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (281,66KB)
DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI.docx (15,78KB)
PDFZałącznik nr 2.pdf (91,09KB)
PDFZałącznik nr 1.pdf (103,35KB)
PDFzarządzenie.pdf (87,54KB)