Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy

Bierawa  2024-01-22

ORG. 0002.69.2023

           ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)  zwołuję na dzień  5 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bierawa sześćdziesiątą dziewiątą sesję Rady Gminy Bierawa.

Porządek obrad przedstawiać się będzie następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2023 r.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji.
 6. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych
  przez Gminę za 2023 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
  2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa;
  3) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
      Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
  4) w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie opieki nad bezdomnymi psami
      w schronisku dla bezdomnych zwierząt;
  5) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
      bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierawa w roku 2024;
  6) w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie;
  7) o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „gminny bon żłobkowy”;
  8) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Jana Nepomucena
     w Starym Koźlu na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  9) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Jakuba w Sośnicowicach
      na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  10) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej  Najświętszego Serca
        Pana Jezusa w Starej Kuźni na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  11) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Anny w Dziergowicach
        na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  12) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024;
  13) w sprawie załatwienia skargi na działania sołtysa sołectwa Lubieszów;
  14) w sprawie załatwienia skargi na działania Rady Sołeckiej sołectwa Lubieszów;
  15) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
        zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych
        „Kotlarnia-Solarnia” w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa.
 10. Interpelacje i wnioski radnych.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek