Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierawa

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)  nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.  Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze organizują kierownicy jednostek.
 

Na niniejszej podstronie  publikowane będą ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Bierawa  oraz stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych, do których ma zastosowanie ustawa o pracownikach samorządowych, oraz wyniki naboru.

Zasady naboru na wolne stanowisko urzędnicze reguluje Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa. 

 DOCZarządzenie (70,50KB)
 


 

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr  3/2023

WÓJTA GMINY  BIERAWA
z dnia  26 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Bierawa
oraz o naborze kandydatów na to stanowisko

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530), zarządzam co następuje :

§  1.

Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - Kierownika  Referatu inwestycji, remontów, zamówień publicznych, utrzymania dróg i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bierawa oraz o naborze kandydatów na to stanowisko w wymiarze 1 etatu, o treści zawartej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§  2.

Wykonanie zarządzenia powierzam  Sekretarzowi Gminy.

§  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                                                                                        mgr Krzysztof Ficoń

 


       

                                               Zał. do zarządzenia nr 3/2023
                                                                                                                                                              Wójta Gminy Bierawa
                                                                                                                                                              z dnia 26 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  BIERAWA

z dnia  26 stycznia 2023 r.

 

o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530),  podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – Kierownika Referatu inwestycji, remontów, zamówień publicznych, utrzymania dróg i ochrony środowiska Urzędu Gminy Bierawa - w wymiarze 1 etatu  oraz ogłaszam nabór kandydatów na to stanowisko.

 

1. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5.   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 6.   umiejętność nawiązywania kontaktów,
 7.   umiejętność pracy w zespole,
 8.   wykształcenie wyższe;
 9.   znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego,
 10.  co najmniej -5-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym, w tym co najmniej 2-letni na kierowniczym stanowisku urzędniczym.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. predyspozycje osobowościowe: sumienność, rzetelność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
  komunikatywność i odpowiedzialność,
 2. samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 3. dobra znajomość obsługi komputera,
 4. znajomość regulacji prawnych w zakresie Prawa zamówień publicznych, ustawy
  o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych,
 5. praktyczna znajomość problematyki Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych,
 6. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 7. posiadanie umiejętności kosztorysowania,
 8. posiadanie uprawnień budowlanych,
 9. posiadanie prawa jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 2. przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, ustalanie kryteriów oceny ofert, itp. dla prowadzonych zadań;
 3. monitorowanie procesów inwestycyjnych realizowanych przez Gminę;
 4. zarządzanie wybranymi projektami inwestycyjnymi, w tym realizowanymi z funduszy zewnętrznych;
 5. prowadzenie spraw z zakresu inwestycji i remontów, w tym dróg gminnych i chodników;
 6. analizowanie potrzeb i przygotowywanie planów remontowych;
 7. dokonywanie uzgodnień terenowo - prawnych dotyczących zadań inwestycyjnych
  i remontowych;
 8. przygotowywanie kosztorysów inwestorskich związanych z prowadzonym zakresem zadań;
 9. organizowanie nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
  remontami w ramach posiadanych samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 10. opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych
  i remontowych;
 11. przygotowywanie wniosków o udzielenie pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych;
 12. nadzorowanie zadań realizowanych przez pracowników Referatu;
 13. organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków gminnych, placów zabaw, otwartych stref aktywności, siłowni zewnętrznych;
 14. prowadzenie spraw z zakresu obsługi inwestorów.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu,
 2. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie w budynku Urzędu Gminy.  Możliwość wyjazdów służbowych, związanych z powierzonymi obowiązkami.
 3. Praca  wymaga umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami i podmiotami.  
 4. Od pracownika wymagana jest umiejętność samodzielnego organizowania pracy.
 5. Warunki wynagradzania  – według obowiązującego regulaminu.

 

 1. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %  -
  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy był wyższy niż 6 %.

 

 1. Wymagane dokumenty:
   
  1) list motywacyjny,

     2) życiorys (CV) wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

     3) dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (oryginały lub
         potwierdzone za zgodność kserokopie),

      4) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

      5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystania z pełni
          praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

      6) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na
          wymienionym stanowisku.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12 lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu z dopiskiem „Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika  Referatu inwestycji, remontów, zamówień publicznych, utrzymania dróg i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bierawa - w nieprzekraczalnym terminie do dnia    6 lutego 2023 r. do godz. 16-tej. O terminie doręczenia za pośrednictwem poczty decyduje data doręczenia do Urzędu Gminy. Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W czasie prowadzonej procedury rekrutacji, we wstępnej fazie dokonana będzie analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej, której celem będzie sprawdzenie podstawowej wiedzy niezbędnej na stanowisku pracy, weryfikacja informacji zawartych w aplikacji, a także poznanie umiejętności kandydatów gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązana przedłożyć w Urzędzie Gminy oryginał aktualnego zaświadczenia o niekaralności, uzyskanego na jej koszt z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginały pozostałych dokumentów.

Dokumenty wybranego kandydata zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Gminy przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać złożone dokumenty.

 

List motywacyjny i CV  powinny  być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

 

Informacji o przebiegu postępowania udziela: Sekretarz Gminy (pokój 45), tel. 77 4872 266 wew. 104.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                                                     

 

Wójt Gminy
Krzysztof Ficoń

PDFOgłoszenie z dnia 26 stycznia 2023 r.pdf (199,52KB)