Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy

 1. Zastępca Wójta przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań działa w granicach określonych zarządzeniami Wójta oraz imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.
 1. Zastępca Wójta kieruje pracą Urzędu w czasie nieobecności Wójta, wykonując zadania
  i kompetencje Wójta jako kierownika Urzędu, z wyłączeniem zatrudniania i zwalniania pracowników.
   
 2. Zakres zadań i odpowiedzialności Zastępcy Wójta Gminy obejmuje:
  1) wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta Gminy,

  2) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

  3) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,

  4) reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych
  w zakresie uzgodnionym z Wójtem,

  5) udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta,

  6) nadzór i koordynacja działań w sprawach wynikających z ustawy  o systemie oświaty, a będących  w kompetencji organu prowadzącego, a w szczególności:

  a)  planowanie sieci przedszkoli gminnych, szkół podstawowych i gimnazjów i ustalanie granic obwodów dla poszczególnych placówek, przygotowywanie wniosków w sprawie ewentualnej reorganizacji placówek, czy ich likwidacji,

  b) rekrutacja dzieci do placówek przedszkolnych,

  c) zapewnienie należytych warunków działania placówek oświatowych funkcjonujących na  terenie Gminy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki,

  d) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz aneksów do nich,

  e) utrzymywanie stałej współpracy z dyrektorami placówek oświatowych oraz organem sprawującym  nadzór pedagogiczny,

  f) organizowanie posiedzeń komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród Wójta dla dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli,

  g) koordynowanie procesu dokształcania nauczycieli i doskonalenia zawodowego oraz obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego,

  h) koordynacja szkolnych konkursów przedmiotowych,

  i) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Wójta Gminy funkcji organu prowadzącego dla szkół i przedszkoli, wykonywanie z upoważnienia organu wykonawczego gminy czynności nadzoru wobec dyrektorów, organizowanie okresowych spotkań, utrzymywanie stałej współpracy z dyrektorami oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

  j) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przekazywaniem inwentarza przy zmianach na stanowiskach dyrektorów placówek oświatowych,

  7) podejmowanie decyzji w sprawach wynikających z ustawy  Karta Nauczyciela,
  a będących w kompetencji organu prowadzącego,

  8) nadzór i koordynacja działań w zakresie:
  1. pomocy społecznej i zdrowia,
  2. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  3. opracowywania i wdrażania strategii rozwoju gminy,
  4. gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa
   i leśnictwa,
  5. gospodarki komunalnej w dziedzinie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną, oświetlenia miejsc publicznych, budowy
   i modernizacji oraz zarządzania drogami gminnymi
  6. utrzymania czystości i porządku w gminie, utrzymania cmentarzy i terenów zielonych.