Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Wójta Gminy Bierawa


Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym -  Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 – 16.00

Wójt jest organem wykonawczym Gminy (art. 11a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

 

1.  Do zadań Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu Gminy należy :

1)   zapewnienie realizacji ustalonych zadań Urzędu poprzez nadzór i skuteczną kontrolę ich
      wykonania przez wszystkich pracowników samorządowych w nim zatrudnionych,

2) nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Urzędu w trybie i na zasadach określonych w przepisach o pracownikach samorządowych,

3)  wydawanie przepisów wewnętrznych ( regulaminów, zarządzeń wewnętrznych i instrukcji ) regulujących funkcjonowanie Urzędu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie,

4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych  między  jednostkami organizacyjnymi Urzędu,

5) wykonywanie zadań  szefa obrony cywilnej Gminy,

6) wykonywanie zadań kierownika USC,

7) zapewnienie przestrzegania przepisów prawa  przez zatrudnionych w Urzędzie pracowników samorządowych,

8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec :
a) pracowników Urzędu Gminy,
b) kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym w przepisach
    o samorządzie gminnym,

9) organizacja i zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy oraz systemu kontroli zarządczej, w tym zatwierdzanie planów kontroli.

2. Do zadań Wójta Gminy jako organu wykonawczego należy:

1) przedkładanie Radzie Gminy projektu budżetu Gminy na dany rok,

2) wykonywanie budżetu gminy,

3) kierowanie przygotowanych wniosków i projektów aktów prawnych pod obrady Rady Gminy,

4) przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia zarządzeń porządkowych przyjętych w trybie
i na zasadach określonych w przepisach o samorządzie gminnym,

5) przedstawianie na sesji Rady Gminy sprawozdań z działalności w okresie międzysesyjnym,

6) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy w terminach ustalonych prawem,

7) nadzorowanie realizacji uchwał Rady Gminy przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne,

8) przyjmowanie w obecności dwóch świadków ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym,

9) zapewnienie należytych warunków działania placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki.

3. Do zadań Wójta Gminy należy wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, z wyjątkiem zastrzeżonych ustawami do kompetencji innych organów lub osób.

4.  Do zadań Wójta Gminy jako organu podatkowego - należy wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w trybie i na zasadach określonych ustawami.