Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Bierawa

SEKRETARZ GMINY

pok. nr 45 ( tel. 77 – 4872 266 wew. 104 ).  

Do zakresu działania należy m.in.

 1. opracowywanie projektów zmian w Regulaminie Organizacyjnym,
 2. opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
 3. koordynowanie procesów kontroli zarządczej w Urzędzie oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznych,
 4. przygotowywanie i merytoryczna obsługa Sesji Rady Gminy oraz posiedzeń Komisji,
 5. sporządzanie dokumentacji pracy Rady Gminy i Komisji, prowadzenie rejestru uchwał,
 6. przygotowywanie w ustalonym zakresie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
 7. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy,
 8. publikacja aktów prawa miejscowego w dzienniku urzędowym,
 9. koordynowanie spraw związanych z organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania  skarg i wniosków,
 10. prowadzenie dokumentacji związanej z podziałem administracyjnym Gminy,
 11. prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych gminy oraz rejestru instytucji kultury,
 12. wykonywanie zadań  archiwum zakładowego,
 13. wykonywanie zadań związanych z wyborami na podstawie przepisów Kodeksu Wyborczego,
 14. sprawdzanie realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.
 15. prowadzenie spraw dotyczących awansów zawodowych nauczycieli.
 16. wykonywanie zadań administratora Biuletynu Informacji Publicznej oraz zamieszczanie  w Biuletynie informacji w ustalonym zakresie.

 

SKARBNIK GMINY  

Pokój nr 20  ( tel. 77 -  4872 266 wewn. 115 ) 

Do zakresu działania należy m.in.

 1. opracowywanie projektu budżetu Gminy,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. przygotowywanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu Gminy, informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu w terminach określonych w przepisach prawa,
 4. kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 5. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w sprawach budżetowych, uchwały w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz okresowego składania informacji o jego wykonaniu,
 6. przygotowywanie zarządzeń Wójta w zakresie zmian w budżecie gminy,
 7. przygotowywanie projektów i realizacja rozstrzygnięć w sprawie zatwierdzania rocznych planów finansowych gminnych jednostek budżetowych,
 8. przygotowywanie informacji w sprawie wniosków budżetowych, nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej, celem przedłożenia Radzie Gminy w ramach procedury uchwalania budżetu oraz zawiadamianie o nieuwzględnianiu wniosków budżetowych samorządów wsi,
 9. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdań organu wykonawczego z wykonania budżetu Gminy,
 10. ustalanie obiegu dokumentów księgowych,
 11. nadzór i koordynacja działań w zakresie:
 1. prawidłowej realizacji budżetu Gminy i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, 
 2. prowadzenia rachunkowości w Urzędzie zgodnie z przepisami prawa,
 3. gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów pod względem finansowym oraz terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
 4. wykonania przepisów ustaw o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej,
 5. ochrony mienia będącego w posiadaniu Gminy oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie.
 1. zapewnienie obsługi bankowej budżetu gminy,
 2. obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w zakresie planowania
  i terminowości spłat rat kapitałowych oraz odsetek,

 

 

REFERAT FINANSOWY    ( tel. 77 - 4872 140 )

pok. nr 16         podatki i opłaty lokalne  (tel. 4 872 266 wew. 117)

pok. nr 17          księgowość budżetowa ( tel. 4872 266 wew. 121)

pok. nr 19           Skarbnik Gminy (kieruje pracą w Referacie Finansowym - tel. 4 872 266 wew. 115)

pok. nr 18           płace (tel. 4 872 266 wew. 105)

pok. nr 20           obsługa finansowa szkół i przedszkoli (tel. 4 872 266 wew. 126)

pok. nr 21           kasa ( tel. 4 872 266 wew. 116)

 

W Referacie Finansowym pracownicy zajmują się m.in.:

 1. planowaniem finansowym, realizacją budżetu gminy i analizą gospodarki finansowej,
 2. księgowością budżetową i podatkową,
 3. wymiarem i poborem podatków lokalnych,
 4. finansową obsługą szkół i przedszkoli,
 5. naliczaniem wynagrodzeń pracowników, finansowym rozliczaniem umów – zleceń, 
 6. wystawianiem faktur i obsługą kasową,
 7. potwierdzaniem wniosków o wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
  o wielkości gospodarstwa rolnego, o dochodowości z gospodarstwa rolnego i nie zaleganiu w podatku,
 8. zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 9. prowadzeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 10. finansowym rozliczaniem przedszkoli i stołówek szkolnych,
 11. prowadzeniem kasy zapomogowo – pożyczkowej.

 

 

REFERAT INWESTYCJI, REMONTÓW, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UTRZYMANIA DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA

pok. nr 37 i 38 ( tel. 77 - 4 872 163,   4 872 266 wew. 109 lub 124 )

 

W Referacie pracownicy zajmują się m.in.:

 1. przydziałem mieszkań z zasobów komunalnych,
 2. sporządzaniem wniosków o dofinansowanie zadań remontowych i inwestycyjnych z funduszy unijnych,
 3. przeprowadzaniem postępowań przetargowych,
 4. nadzorem realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 5. wydawaniem wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
 6. prowadzeniem spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi,
 7. wydawaniem zezwoleń na odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 8. utrzymaniem dróg gminnych i oświetleniem ulic oraz spraw z zakresu budowy
  i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 9. utrzymaniem w stanie sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych,
 10. wydawaniem decyzji o naliczaniu opłat planistycznych,
 11. wykonywaniem zadań Gminy określonych w przepisach o ochronie zabytków,
 12. prowadzenie spraw z zakresu funduszu sołeckiego,
 13. prowadzeniem spraw dotyczących udzielania mieszkańcom dotacji na zadania związane z ochroną środowiska,
 14. zapewnieniem uczniom dowozów do szkół, nadzorowanie realizacji umowy z przewoźnikiem.

Referat prowadzi nadzór i współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

pok. nr 5,   ( tel. 77 - 4 872 158, 4 872  266  wew. 113)

 

            Załatwione są tam sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw, zgonów, wydawaniem odpisów z ksiąg stanu cywilnego, zmianą imion i nazwisk.  Pracownik wykonuje także zadania wynikające  z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

 

STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH  I SPRAW WOJSKOWYCH

pok. nr 5,     ( tel. 77 - 4 872 158, 4872 266, wew. 113 )

  

            Na tym stanowisku prowadzone są sprawy: ewidencji ludności, zameldowania i wymeldowania, wydawania dowodów osobistych, sprawy związane z obronnością, rejestracją, poborem, odroczeniem i zwolnieniem poborowych z wojska. Prowadzony jest stały rejestr wyborców.

Dodatkowo  do zakresu działania stanowiska należą sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profilaktyki wypadkowej pracowników.

 

 

STANOWISKO DS.   OBSŁUGI SEKRETARIATU I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

pok. nr 31 ( tel.  77 - 4 872 266; tel / fax 77 - 4 872 262 )

 

            Sekretariat wykonuje czynności kancelaryjne, przyjmuje podania i wnioski kierowane do Urzędu, wydaje zaświadczenia np. o stanie majątkowym, o stanie rodzinnym i majątkowym, o nie zaleganiu w podatkach (po uzyskaniu potwierdzenia danych z prowadzonych w Urzędzie rejestrów i ewidencji). W Sekretariacie prowadzone są  również sprawy z zakresu działalności gospodarczej. Tam można również uzyskać poświadczenie własnoręczności podpisu.

 

 

STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

pok. Nr 8,   ( tel. 77 - 4 872 250, 4 872 266 wew. 112 )

 

Do zakresu zadań pracownika należą takie sprawy jak:

 1. zbywanie, nabywanie i dzierżawa nieruchomości, organizowanie przetargów z tego zakresu, prowadzenie i aktualizacja gminnego zasobu nieruchomości, opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 2. przygotowywanie zleceń wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 3. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za udostępnione nieruchomości, windykacja tych należności oraz sporządzanie bilansu dochodów
  z tego tytułu,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji o naliczeniu opłat adiacenckich z tyt. :
  a) podziału nieruchomości,
  b) wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

 5. prowadzenie analitycznej księgowości wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej oraz sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie dochodów gminy z tego tytułu.

 

 

STANOWISKO DS. ROLNICTWA i OCHRONY ZIELENI ( 2/5 etatu) 

pok. Nr  8,   ( tel. 77 - 4 872 250, 4 872 266 wew. 112 )

 

Na tym stanowisku prowadzone są głównie sprawy: 

 1. z zakresu rolnictwa,
 2. rejestracji psów uznawanych za groźne (agresywne),
 3. wydawania zezwolenia na wycinkę drzew,
 4. wynikające z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt,
 5. dotyczące podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,
 6. ochrony przeciwpowodziowej.

Pracownik współpracuje również z Gminną Spółką Wodną.

 

 

STANOWISKO  DS. KADR ORAZ OBSŁUGI FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

pok. nr  40 ( tel. 077 - 4 872  266 wew.  108 )

 

Na tym stanowisku prowadzone są między innymi sprawy: 

 1. kadrowe pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób wykonujących prace społecznie użyteczne, zatrudnionych na pracach interwencyjnych i stażystów, wydawane są zaświadczenia o zatrudnieniu
  i wynagrodzeniach do celów emerytalnych i rentowych,
 2. przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 3. prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa w ustawie  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 4. z zakresu ustawy o Systemie Informacji Oświatowej.

 

 

STANOWISKO DO SPRAW ZWALCZANIA PATOLOGII SPOŁECZNYCH – PEŁNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

pok. nr 43 ( tel. 4 872 266 wew. 114 )

 

Do zakresu działania stanowiska należy :

 1. pełnienie obowiązków Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych i narkotykowych,
 2. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 3. przygotowywanie i merytoryczna obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych,
 4. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu, rozliczanie inwentaryzacji,
 5. podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 

 

STANOWISKO PRACY  DO  SPRAW  INFORMATYKI, BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH  I  PROMOCJI GMINY 

Pok. 44 (tel. 4872 266 wew. 106)

 

Do zakresu działania stanowiska należy :

 1. wdrażanie i eksploatacja systemów komputerowych, zapewnienie bezpieczeństwa systemom informatycznym,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych w Urzędzie Gminy,
 3. pełnienie obowiązków administratora  systemów informatycznych,
 4. redagowanie strony internetowej Urzędu Gminy,
 5. redagowanie biuletynu „Głos Bierawy“ i pełnienie obowiązków redaktora naczelnego tego biuletynu,
 6. współpraca z sołectwami w zakresie programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”.
   

 

STANOWISKO DS. OŚWIATY, ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH 

pok. nr 43 ( tel. 77 - 4 872 266 wew. 114 )

 

Na tym stanowisku prowadzone są sprawy dotyczące:

 1. przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 2. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 3. realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz rozliczania dotacji na zakup podręczników szkolnych dla uczniów,
 4. rozliczania dotacji  z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 5. realizacji zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 6. realizacji zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych. 

 

 

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH, WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI GMINY

pok. 44 (tel. 77 4872 266 wewn. 106)

 

Zakres spraw na tym stanowisku obejmuje:

 1. przygotowywanie wniosków do funduszy europejskich celem pozyskiwania środków pomocowych dla Gminy oraz koordynowanie działań Gminy w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,
 2. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz oraz koordynowanie działań promocyjnych na terenie Gminy,
 3. prowadzenie spraw z zakresu kontaktów i współpracy z gminami partnerskimi, na płaszczyźnie integracji europejskiej oraz wspólnych przedsięwzięć,
 4. prowadzenie spraw z zakresu kontaktów i współpracy z innymi gminami, instytucjami samorządowymi,
 5. współpracę ze szkolnymi klubami integracji europejskiej,
 6. prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy,
 7. współpracę ze Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy.