Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Grabówka

 

UCHWAŁA nr XXVII/183/2004

 

RADY GMINY BIERAWA

 

z dnia  10 grudnia 2004 r.

 

w sprawie:

 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Grabówka.

 

            Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112)

 

Rada Gminy Bierawa

uchwala:

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Bierawa i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

§ 2

Plan obejmuje obszar wyznaczony granicą sołectwa Grabówka (zgodnie z ustaleniami określonymi w uchwale nr XXV/251/2001 Rady Gminy Bierawa z dn. 26 czerwca 2001 r. oraz XXXVIII/334/2002 Rady Gminy Bierawa z dn. 9 września 2002 r.). Granice terenu objętego  opracowaniem określa rysunek planu - załącznik graficzny w skali 1:5000, stanowiący integralną część uchwały.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu,

§ 4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 

1.   planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego § 2 niniejszej uchwały,

2.   rysunku planu -  należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:5000 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,

3.   przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4.   użytkowaniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne rodzaje użytkowania określone jako dopuszczalne,

5.   użytkowaniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania, który uzupełnia użytkowanie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,

6.   terenach publicznych – należy przez to rozumieć wydzielone grunty pod drogi publiczne, wodne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny usługowe o charakterze publicznym,

7.   intensywności zabudowy – rozumie się przez to stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych budynku do powierzchni działek.

8.   inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej – należy przyjmować rodzaje działalności gospodarczej, nie posiadające charakteru wytwórczego, przetwórczego lub magazynowego oraz te rodzaje działalności gospodarczej, których funkcjonowanie nie narusza środowiska i warunków użytkowych w stosunku do otoczenia na skutek zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, a także w wyniku hałasu, wibracji lub promieniowania.

 

§ 5

Celem planu jest:

 

1.   określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach

2.   określenie linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,

3.   określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,

4.   określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej oraz terenów przeznaczonych dla obsługi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczających te tereny,

5.   określenie terenów podlegających ochronie,

6.   szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 6

1.   Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Bierawa (sołectwo Grabówka) są regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowiącymi treść niniejszej uchwały, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów i nakazów związanych z przeznaczeniem terenu, wraz załącznikami i rysunkiem planu będącym załącznikiem graficznym do uchwały.

2.   Realizacja nowych obiektów, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu i obiektów, nie może naruszać:

a) praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,

b) aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,

c) wymagań ochrony środowiska,

d) wymagań ochrony konserwatorskiej (jeśli teren podlega takowej ochronie)

e) innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

§ 7

1.   Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub części z budżetu państwa lub miasta.

2.   Ustalenie ustępu 1. nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg i ulic o charakterze ponadlokalnym.

3.   Terenami publicznymi,  przeznaczonymi do obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem są:

a) tereny przeznaczone dla realizacji dróg i ulic:                                                                                                                                                                                                                                                                       

•   drogi główne, oznaczenie KG

•   drogi  zbiorcze, oznaczenie KZ

•   drogi lokalne, oznaczenie KL

•   drogi dojazdowe, oznaczenie KD

b) tereny przeznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych – w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic.

4.   Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenią izolacyjną stanowią drogi główne oznaczone symbolem  KG, zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD.

§ 8

1.   Na terenie objętym niniejszym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów i układów zabytkowych oraz kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z zabytkowym charakterem sąsiedniej zabudowy oraz krajobrazu.

Strefa W – ochrony archeologicznej – obejmuje obszar znajdujący się w promieniu 50m od przedstawionych na rysunku planu stanowisk archeologicznych. W szczególności określa się, że:

–  inwestycje prowadzone w pobliżu stanowisk archeologicznych winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi,

–  prace w obrębie stanowiska archeologicznego lub w jego pobliżu muszą być uzgodnione  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu

–  wszelkie większe prace ziemne prowadzone w pobliżu wyznaczonych stanowisk powinny mieć zabezpieczone nadzory archeologiczne; “większe prace ziemne” są to  prace związane z realizacją sieci wodociągowej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym (supermarkety, hipermarkety), zakładów produkcyjnych oraz prace związane z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu.

2.   Na terenie objętym planem znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Obiekty te należy chronić według zasad, którym podlegają zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury (Dz.U.Nr10, poz.48, z późniejszymi zmianami). Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3.   Na terenie objętym planem znajdują się obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4.   Na terenie objętym planem wyznaczono obiekty o wartościach kulturowych, reprezentujące walory regionalne. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Wszelkie zmiany remontowe i   modernizacyjne obiektów z tej grupy, znajdujących się poza strefami ochrony konserwatorskiej, będą opiniowane pod względem konserwatorskim przez organy  administracji lokalnej.

Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji lokalnej należy uwzględnić następujące zalecenia:

•   zaleca się zachowanie istniejących spadków dachów (dopuszcza się doświetlenie poddaszy w formie facjat i okien połaciowych), kształtu i podziału stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyjnych materiałów (kamień, drewno, dachówka, cegła klinkierowa nie powinna być malowana)

•   w wyższych obiektach dopuszcza się zmiany parterów i przystosowanie ich na potrzeby handlowo-usługowe. Projektowane witryny powinny zachowywać podziały i osie pozostałej stolarki w obiekcie (chyba, że materiały źródłowe dokumentują inny wygląd parteru, a przebudowa  dąży do powrotu do stanu pierwotnego)

W trakcie przebudów, remontów i modernizacji należy dążyć do maksymalnego utrzymania wartościowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

3.   Na terenie objętym planem nie ma układów zieleni o walorach zabytkowych.

4.   Gmina Bierawa nie wyróżnia się szczególnymi walorami układów zieleni parkowej i parkowo-pałacowej – dominują tu lasy, stanowiące otulinę bioklimatyczną.

5.   Przy ustalaniu warunków konserwatorskich należy kierować się następującymi zasadami:

•   utrwalenie dotychczasowej formy przestrzennej wsi w sytuacji niewielkiego nawarstwienia w stosunku do formy pierwotnej,

•   ochrona terenów przed niekontrolowaną, pod względem estetyki architektonicznej, zabudową niedostosowaną do środowiska kulturowego,

•   wyeliminowanie czynników degradujących układy historyczne jednostek osadniczych,

•   adaptacja i modernizacja elementów zabudowy i krajobrazu do potrzeb współczesnych,

•   zagospodarowanie obiektów opuszczonych,

•   rewaloryzacja wartości krajobrazowych, zachowanie i adaptacja dawnych zagród chłopskich i folwarków stanowiących wartości historyczne i krajobrazowe,

•   wyeksponowanie regionalnej odrębności terenu,

•   ochrona historycznego układu przestrzennego i komunikacyjnego jednostek osadniczych,

•   nową zabudowę projektować indywidualnie o podwyższonych kryteriach dostosowania, mając na uwadze dostosowanie do otoczenia oraz zachowanie równowagi elementów krajobrazu historycznego tego regionu.

§ 9

1.   Na terenie objętym planem nie występują obiekty uznane za pomniki przyrody.

2.   Adaptuje się istniejącą zieleń, zalecając regularne stosowanie:

a) cięć pielęgnacyjnych – przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni

b) cięć technicznych – nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych).

1.   W uzasadnionych przypadkach, ustala się wymianę istniejących drzew, powodujących zacienienie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urządzeń technicznych a także przy pracach niwelacyjnych, na zieleń o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wpływy zanieczyszczenia powietrza i gleby, gatunkowo odpowiadających warunkom siedliskowym terenu.

2.   Ustala się obowiązek zabezpieczenia zieleni na placach budów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

3.   Należy dążyć do zachowania fragmentów słabo przekształconych biocenoz łąkowych, zadrzewień o charakterze łęgowym i starorzeczy doliny rzeki Bierawki. Ponadto wprowadza się obowiązek zachowania i ochrony wszystkich chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz cennych siedlisk przyrodniczych. Ze względu na występowanie na przedmiotowym obszarze istniejących i projektowanych terenów przemysłu i rzemiosła zaleca się zastosowanie nasadzeń wzdłuż rzeki Bierawki. Skład gatunkowy tych nasadzeń powinien odpowiadać lokalnym warunkom siedliskowym.

4.   Wprowadza się konieczność ochrony wszystkich ujęć wodnych – indywidualnych i zbiorowych. W obszarze ich stref ochronnych nie można lokalizować obiektów i urządzeń, powodujących zagrożenie dla funkcjonowania i czystości ujęć wody. Ustalenie stref ochronnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne.

§ 10

W granicach określonych w § 2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

•   MN             – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

•   MR             – tereny zabudowy zagrodowej (brutto)

•   UH             – tereny usług handlu (brutto)

•   UG             - tereny usług gastronomii (brutto)

•   RL             – tereny lasów

•   RLk           – tereny lasów

•   RZ              - tereny łąk i pastwisk, zieleń łęgowa

•   RP             – tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej bez możliwości zabudowy

•   RPs           – tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej bez możliwości zabudowy

•   NU             - tereny usuwania nieczystości      

•   IT               - tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej

•   P                – tereny przemysłu (brutto)

•   PE             - tereny eksploatacji złóż

•   KG             – tereny dróg głównych

•   KZ              – tereny dróg zbiorczych

•   KD             – tereny dróg dojazdowych

 

§ 11

W granicach określonych w § 2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

symbol

przeznaczenie terenu

użytkowanie

 

MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;

max. wys. zabudowy – 11m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

 

 

 

dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące, parkingi

max. wys. zabudowy:

   dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej

   dla garaży – 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;

działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;

zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;

 

MR

tereny zabudowy mieszkaniowej i  zagrodowej (brutto) o niskiej intensywności

podstawowe: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej,

dla nowej zabudowy ustala się działki o pow. min 600m2,

max. wys. zabudowy – 11m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

 

 

 

dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące, parkingi,

max. wys. zabudowy:

   dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej

   dla garaży – 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej,

budynki gospodarcze sytuowane w tylnej części działek

 

UH

tereny usług handlu (brutto)

podstawowe: obiekty handlu;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

 

 

 

dopuszczalne: budynki mieszkaniowe jednorodzinne z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU, obiekty gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, urządzenia towarzyszące, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

 

UG

tereny usług gastronomii (brutto)

podstawowe: obiekty usług gastronomii ;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

 

 

 

dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, motele, hotele, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

 

RL

tereny lasów, bez możliwości zabudowy

podstawowe: gospodarka leśna

 

 

 

dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, urządzenia towarzyszące

 

RLk

tereny lasów, bez możliwości zabudowy

podstawowe: tereny leśne w granicach Obszaru Górniczego Kotlarnia III (Kotlarnia - Złoże Północne), ustanowionego decyzją Ministra OŚZNiL;

na terenach tych możliwa jest eksploatacja naturalnych złóż piasku, po spełnieniu przez przedsiębiorcę górniczego wymagań prawnych, niezbędnych do rozpoczęcia wydobycia kruszywa;

po uzyskaniu zgody na eksploatację złoża jednostka terenowa będzie użytkowana zgodnie z zapisem dla terenów eksploatacji złóż (symbol PE)

 

 

 

dopuszczalne:  urządzenia towarzyszące

 

RP

tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej, bez możliwości zabudowy

podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, bez możliwości zabudowy - dopuszcza się zabudowę gospodarsko-inwentarską;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

 

 

 

dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej,

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń uzupełniających tj. gospodarstwo rolne, hodowlane, ujęcia wody pitnej w przypadku braku technicznych możliwości ich lokalizacji poza obszarem funkcjonalnym.

Ewentualne inwestycje winny być wyposażone w infrastrukturę zapobiegającą degradacją środowiska. Lokalizacja obiektów mogących pogorszyć stan środowiska podlega procedurze oddziaływania na środowisko i uzgodnień z właściwymi organami administracyjnymi i sanitarnymi.

W ramach użytkowania terenu dążyć do zachowania i wzbogacenia struktur ekologicznych (zakrzewienia i zadrzewienia). 

 

RZ

tereny łąk i pastwisk, zieleń łęgowa bez możliwości zabudowy

podstawowe: tereny otwarte łąk i pastwisk , zieleń łęgowa

 

 

 

dopuszczalne:  zmiana ukształtowania terenu, urządzenia uzupełniające, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

wszelkie inwestycje związane z użytkowaniem dopuszczalnym mogą być realizowane pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody lub biegłego z zakresu ochrony przyrody.

 

IT

tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej  (brutto)

podstawowe: tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ( obiekty elektro-energetyczne, wodno-kanalizacyjne, itp.)

 

 

 

 

dopuszczalne:  remonty i przebudowa

 

NU

tereny wysypisk odpadów komunalnych

podstawowe: tereny wysypisk odpadów komunalnych,

 

 

 

dopuszczalne:  zieleń izolacyjna, ulice dojazdowe i wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową

 

P

tereny przemysłu, rzemiosła

podstawowe: istniejące  i projektowane tereny przemysłu i składów - adaptacja;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

 

 

 

dopuszczalne:  remonty i przebudowy, urządzenia towarzyszące, usługi rzemiosła, oraz inne rodzaje działalności gospodarczej o uciążliwości zamykającej się w granicach działek zainwestowanych, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

 

PE

tereny eksploatacji  złóż

podstawowe: tereny eksploatacji kruszywa naturalnego;

określa się, że kopalinę należy wydobywać zgodnie z koncesją MOŚZNiL oraz wymaganiami przewidzianymi obowiązującymi przepisami oraz decyzjami podejmowanymi na ich podstawie, w szczególności dotyczącymi ochrony, kształtowania i wykorzystania zasobów środowiska, w sposób nie naruszający miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego dla terenu górniczego; przy eksploatacji należy ściśle przestrzegać zalecenia zawarte w Ocenie wpływu eksploatacji złoża na środowisko  w celu zminimalizowania szkodliwego wpływu wydobycia kopaliny na środowisko;

po zakończeniu eksploatacji złoża wymagane jest zrekultywowanie całego obszaru dla kierunku wodno - rekreacyjnego lub leśnego w zależności od warunków gruntowo - wodnych;

na terenach rekultywowanych, rzędna terenu od której będzie dokonywane zalesianie musi być wyznaczona minimum 1 metr powyżej poziomu piętrzenia wody;

masy ziemne i skalne usuwane i przemieszczane w związku z prowadzeniem eksploatacji i przeróbki kopalin w całości mogą być wykorzystane do robót rekultywacyjnych terenów zdegradowanych;

zbiornik powstały w wyniku przewidywanej rekultywacji będzie mógł pełnić funkcję przeciwpożarową, którą można zrealizować przez utworzenie punktów czerpania wody oraz funkcję przeciwpowodziową (małej retencji);

 

 

 

dopuszczalne: obiekty obsługujące, obiekty i urządzenia infrastryktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne;

na terenach zrekultywowanych dopuszcza się wykonywanie obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym i sportowym oraz ściśle towarzyszących obiektów funkcji usługowych (baza żywieniowo-noclegowa), a także towarzyszących obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych i parkingów

 


symbol

przeznaczenie terenu

użytkowanie

 

E1 P

tereny przemysłu, rzemiosła

podstawowe: istniejące i projektowane tereny przemysłu i składów, stacje obsługi samochodów wraz ze stacją paliw, myjnią, garażami i parkingami, budynki administracyjno-biurowe, handlowe, gastronomiczne; dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

 

 

 

dopuszczalne:  remonty i przebudowa, urządzenia towarzyszące, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne,  tereny baz obsługujących tereny transportu, magazyny

 

E2 RPs

tereny upraw rolniczych i sadów 

podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, bez możliwości zabudowy - dopuszcza się zabudowę gospodarsko-inwentarską;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

 

 

 

dopuszczalne:  drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej;

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń uzupełniających tj. gospodarstwo rolne, hodowlane, ujęcia wody pitnej w przypadku braku technicznych możliwości ich lokalizacji poza obszarem funkcjonalnym.

Ewentualne inwestycje winny być wyposażone w infrastrukturę zapobiegającą degradacją środowiska. Lokalizacja obiektów mogących pogorszyć stan środowiska podlega procedurze oddziaływania na środowisko i uzgodnień z właściwymi organami administracyjnymi i sanitarnymi.

W ramach użytkowania terenu dążyć do zachowania i wzbogacenia struktur ekologicznych (zakrzewienia i zadrzewienia);

zalesianie terenów.

 

 

E3 P

tereny przemysłu, rzemiosła

podstawowe: istniejące i projektowane tereny przemysłu i składów, stacje obsługi samochodów wraz ze stacją paliw, myjnią, garażami i parkingami, budynki administracyjno-biurowe, handlowe, gastronomiczne;

wymagania szczególne: potrzeby parkingowe należy zbilansować w obrębie jednostki; miejsca do gromadzenia odpadków stałych należy wydzielić z zachowaniem odpowiednich odległości od zabudowań sąsiednich działek; wprowadzić zieleń urządzoną oraz izolacyjną wzdłuż ogrodzenia;

ustalenia dotyczące ochrony środowiska: zakaz składowania i utylizacji odpadów; zakaz realizacji obiektów budowlanych i urządzeń szkodliwie oddziałujących na środowisko; należy stosować systemy kontrolno-monitoringowe w celu zabezpieczenia środowiska przed ewentualnym zanieczyszczeniem; przed przystąpieniem do inwestycji, związanych ze zmianą ukształtowania terenu w pasie obniżenia dolinnego rzeki Bierawki należy bezwzględnie wykonać i przeanalizować na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy ekspertyzę ekologiczną, która powinna m. in. zawierać:

- charakter i zakres przewidywanych w wyniku realizacji decyzji zmian powierzchni ziemi, przede wszystkim w nawiązaniu do istniejących na danym terenie uwarunkowań przyrodniczych,

- konieczne zabiegi profilaktyczne w celu ograniczenia skutków negatywnych

- konieczne zabiegi zmierzające do odtworzenia i ukształtowania równowagi przyrodniczej

 

 

 

dopuszczalne:  remonty i przebudowa, urządzenia towarzyszące, urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne,  tereny baz obsługujących tereny transportu, magazyny

 


klasa ulicy

symbol

przeznaczenie terenu

szerokość w liniach rozgraniczających

KG

 

KG1/2

Odcinek drogi głównej (droga wojewódzka nr 408); w pierwszym etapie dostosowania drogi do podanej klasy należy uzyskać następujące minimalne jej parametry: szerokość jezdni – 7.0 m, szerokość poboczy utwardzonych – 2x2.0 m, szerokość korony – 12.5 m, typ nawierzchni – KR 5;

w liniach rozgraniczających drogę należy wyznaczyć pas terenu pod ścieżkę rowerową  

35m

minimalna odległość projektowanej zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni

20m

KZ

K8Z1/2

Ulica zbiorcza – w miejscu istniejącej drogi

25m

minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:

- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 15m

- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 8m

- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 10m

KL

(E)K20L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m

minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:

- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 10m

- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 5m

- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 7m

KD

(E)K40D1/2

Ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

10m

minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:

- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 8m

- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 4m

- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 5m

 

–  w przypadku ulic i dróg adaptowanych linie rozgraniczające o odpowiedniej szerokości prowadzone są zawsze symetrycznie w stosunku do osi istniejącego śladu jezdni

–  w przypadku ulic i dróg projektowanych oś jezdni należy prowadzić zgodnie z osią linii rozgraniczających

–  niektóre drogi i ulice posiadają lokalne przewężenia (zgodnie z rysunkiem planu), co wynika z istniejącego zagospodarowania terenu – przewężenia te nie powodują utrudnienia we właściwym przeprowadzeniu korony jezdni

–  w liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się możliwość występowania istniejących ogrodzeń działek oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej

–  w liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się również możliwość stawiania nowych ogrodzeń, jednak tylko w przypadku uzupełnienia przerw w linii ogrodzeń istniejących

 

§ 12

Na terenach o których mowa w § 11 ustala się następujące lokalne warunki i zasady:

 

1.   Adaptuje się istniejące obiekty w dobrym stanie technicznym oraz uzasadnione zobowiązania lokalizacyjne, które spełniają wymogi w zakresie warunków technicznych na podstawie przepisów szczególnych.

2.   Zmiany adaptowanego obiektu muszą uwzględniać odległości od sąsiednich budynków określone w przepisach prawa budowlanego, dotyczące ochrony przeciwpożarowej i warunków oświetleniowych.

3.   Adaptuje się przebiegi istniejącej infrastruktury komunalnej z możliwością wprowadzenia korekt i przekładek własnym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci i urządzeń.

4.   Umożliwia się podział, scalanie oraz wtórny podział działek budowlanych:

- zgodnie z liniami podziału na działki budowlane,

- prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczających jednostki terenowe lub do linii istniejącego podziału własnościowego,

- w inny sposób, w przypadku sporządzania planu realizacyjnego dla większego założenia (np. osiedla domów jednorodzinnych),

1.   Linie zabudowy i odległości projektowanych  obiektów od granic działek zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa  Budowlanego i z uwzględnieniem zapisu w pkt. 2.

2.   Wymienione w pkt. 5 odległości priorytetowo dostosować do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i obsługi dla elementów obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych (minimalna odległość od krawędzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).

3.   Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszą nawiązywać skalą i usytuowaniem na działce (w przypadku dachów wielospadowych – kierunki kalenic) do obiektów bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. W zakresie projektowanych uzupełnień zabudowy należy dostosować się do istniejącej zabudowy, zachowując tę samą wysokość obiektu i charakter dachu oraz utrzymując istniejące linie zabudowy.

4.   W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zasad wymienionych w pkt.7, jednak odstępstwa te należy uzgodnić z architektem miejskim.

5.   Dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień z ich dysponentami ze względu na wymaganą strefę ochronną tych sieci.

6.   Na rysunku planu niektóre jednostki znajdują się w strefie zalewowej rzeki Bierawki. Szczegółowe zasady użytkowania i zagospodarowania terenów zagrożonych zalaniem zawarto w pkt. 11 i 12 niniejszego paragrafu.

 

1.   W planie zagospodarowania wyznacza się strefę zagrożenia powodziowego - na obszarze strefy ustala się następujące zasady użytkowania i zagospodarowania terenu:

•   stopniowa przebudowa i zmiana struktury użytkowania gruntów ornych w kierunku upraw mniej podatnych na straty i zagrożenia powodziowe, z preferencją dla użytków zielonych i upraw sadowniczych,

•   renaturyzacja środowiska przyrodniczego terenów położonych w pobliżu rzeki Bierawki w drodze przywrócenia charakterystycznych biotopów łąkowych, trzcinowisk, starorzeczy i pozostałości torfowisk,

•   ochrona naturalnych terenów charakterystycznych dla dolinnych terenów podmokłych (starorzecza, szuwarowiska, trzcinowiska, tereny bagienne i pobagienne),

•   zaleca się ograniczenie prac zmieniających lokalne warunki gruntowo-wodne, w tym ograniczenie regulacji cieków wodnych na terenach otwartych oraz zawężania ich przekrojów poprzez zabudowę użytkową,

•   obszar strefy stanowi obszar zwiększonego ryzyka inwestycyjnego i może być dopuszczony do zainwestowania wyłącznie po poinformowaniu inwestora i na jego wyłączną odpowiedzialność oraz po opracowaniu planów ewakuacji obiektów w czasie powodzi,

•   wydanie decyzji WZiZT oraz o pozwoleniu na budowę dla planowanej inwestycji będzie każdorazowo rozpatrywane w trybie indywidualnym; organ upoważniony do sporządzania w/w decyzji ma prawo – w uzasadnionych przypadkach – do negatywnego rozpatrzenia wniosku o ich wydanie lub skierować wniosek o uzgodnienie inwestycji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,

•   nie zaleca się lokalizacji przemysłu i składów, w szczególności mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz związanych ze składowaniem materiałów, surowców i produktów, w szczególności substancji toksycznych i niebezpiecznych dla środowiska,

•   zaleca się dążenie do likwidacji bezodpływowych zbiorników ściekowych i budowę systemów kanalizacji zbiorczej,

•   nie zaleca się lokalizacji cmentarzy, budowy wysypisk i urządzeń utylizacji zanieczyszczeń,

•   na terenie strefy dopuszcza się ograniczoną zmianę ukształtowania powierzchni terenu, służącą zwiększaniu powierzchni retencyjnych otwartych akwenów wodnych (wykorzystujących lokalne eksploatacje kruszywa naturalnego).

2.   Na terenach zagrożonych powodzią dopuszcza się budowę wałów przeciwpowodziowych w obrębie każdej jednostki terenowej. Przy określaniu szczegółowego zagospodarowania terenu należy uwzględnić konieczność pozostawienia strefy wolnej od działań inwestycyjnych na szerokość min. 50m od stopy ewentualnych wałów.

W miejscach ewentualnego powstania obwałowań koryta rzeki należy wyeliminować możliwość wykonywania wszelkich obiektów budowlanych (obiektów kubaturowych, studni, rowów, dołów) w odległości mniejszej niż 50m od stopy skarpy.

Wzdłuż rzeki Bierawki wprowadza się zakaz działalności inwestycyjnej w pasie szerokości 20m od góry skarpy, a na pozostałych ciekach 5m, za wyjątkiem robót regulacyjnych i związanych z utrzymaniem koryta.

1.   Określa się konieczność przestrzegania przepisów, dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w obrębie wszystkich jednostek terenowych, których te przepisy dotyczą. 

2.   W przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, sąsiadujących bezpośrednio z obszarami o znaczących wartościach przyrodniczych określa się konieczność zachowania możliwie szerokiej strefy ekotonowej (granica ekosystemów leśnych z ekosystemem łąk, pól, pastwisk, wód, itp.), charakteryzującej się szczególnie wysokim stopniem różnorodności biologicznej, pozostawionej w dotychczasowym użytkowaniu (bez możliwości zabudowy).

 

§ 13

Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

1.   Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.

2.   Na terenie sołectwa zabezpiecza się możliwość przeprowadzania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie linii rozgraniczających drogi, ulice oraz innych jednostek terenowych.

3.   Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu grupowego “Korzonek”, z możliwością jego rozbudowy dla nowych terenów rozwojowych. Ujęcie wody dla wodociągu stanowią dwie studnie głębinowe – zasadnicza i awaryjna.

Przed przyłączeniem się do sieci wodociągowej wymagane jest uzyskanie od jej właściciela warunków przyłączenia oraz późniejsze ich spełnienie.

1.   Na terenie sołectwa istnieje odpowiednio zorganizowany system odprowadzania ścieków. Proponuje się rozwój systemu kanalizacyjnego, który zgodnie z wcześniejszymi koncepcjami powinien być oparty na szkielecie układu kolektorów sanitarnych i przepompowni, odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych  w Kędzierzynie-Koźlu, a wody deszczowe do cieków wodnych. Do czasu realizacji i uruchomienia systemu kanalizacji na terenach nieskanalizowanych ustala się że:

- w celu odprowadzania ścieków gospodarczo-bytowych należy stosować szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości lub lokalne urządzenia biologicznego ich oczyszczania,

- w celu odprowadzenia wód deszczowych należy przeprowadzić kryte kanały do najbliższych cieków, potoków; dopuszcza się zagospodarowanie tych wód w granicy inwestowanego terenu; ścieki opadowe należy odprowadzać do odbiorników (cieków powierzchniowych lub gruntu) po uprzednim ich oczyszczeniu w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

Przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych należy uzyskać uzgodnienia i warunki dla odprowadzania ścieków i wód od właściwego organu uzgadniającego.

1.   Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejącego i projektowanego układu linii napowietrznych i kablowych oraz stacji transformatorowych, na warunkach określonych przez gestora sieci.

Przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych należy uzyskać warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Należy w szczególności uzyskać informację na temat wielkości  stref ochronnych od linii energetycznych oraz bezwzględnie się do nich dostosować.

1.   Na terenie sołectwa nie istnieje system sieciowego zaopatrzenia w gaz. Mieszkańcy korzystają z gazu dostarczanego butlami. Ewentualne zaopatrzenie sołectwa w gaz sieciowy uzależnione jest od Zakładu Gazowniczego w Opolu. Obecnie znaczne rozproszenie mieszkańców całej gminy Bierawa oraz wysokie koszty gazyfikacji powodują, że nie planuje się żadnych inwestycji w tym zakresie.

2.   Ustala się zaopatrzenie w ciepło mieszkańców sołectwa dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych poprzez wykorzystanie alternatywnie:

- istniejącej sieci energetycznej

- zastosowanie lokalnych, proekologicznych urządzeń ciepłowniczych.

Zaleca się wymianę lub usprawnienie obecnie stosowanych, indywidualnych systemów ogrzewania węglowego w celu zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

1.   W gminie Bierawa działa właściwie zorganizowany system odprowadzania odpadów komunalnych. Gmina dysponuje dużym, nowoczesnym, posiadającym duże rezerwy składowiskiem odpadów, posiadającym system zabezpieczeń technicznych, chroniących środowisko przed zagrożeniami. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

2.   System telekomunikacyjny w gminie Bierawa rozwija się w sposób zadowalający. Indywidualne możliwości przyłączenia się do sieci uzależnione są od rezerw technicznych operatora i bezpośrednio z nim uzgadniane.

 

§ 14

1.   Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa”.

 

§ 15

1.   Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 30%.

2.   W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

 

 

§ 16

 

1.   Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa i jego zmian zawarte w uchwałach:

–  uchwała nr XXVIII/259/2001 Rady Gminy Bierawa z dnia 16.10.2001 r. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 127 poz. 1386 z dnia 21.12.2001 r.)

–  uchwała nr VI/39/94 Rady Gminy Bierawa z dnia 12.12.1994 r. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 28 poz. 243 z dnia 15.12.1994 r.)

 

 

 

 

§ 17

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy Urzędu Gminy Bierawa.

 

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

 

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


ZAŁĄCZNIK nr 1

 

do UCHWAŁY  nr  XXVII/ 183/2004

 

RADY GMINY BIERAWA

 

z dnia  10 grudnia 2004r.

 

w sprawie:

 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Bierawa dla sołectwa Grabówka

 

§ 1

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

Ochrona wg § 8 pkt.1 i 2 nn. Uchwały

Stanowiska archeologiczne

Lp.

Nr na planie

typ stanowiska

chronologia

nr rejestru zabytków

Lokalizacja

uwagi

1

Ar8E

ślad osadnictwa

epoka kamienna

A-164/68

dz. gr. nr 144, 145

 

2

Ar9E

ślad osadnictwa

mezolit

A-193/68

dz. gr. nr 133, 134

 

3

Ar10E

ślad osadnictwa

średniowiecze

A-194/68

dz. gr. nr 46, 47

 

 

§ 2

WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Ochrona wg § 8 pkt.3 nn. Uchwały

ulica

numer

typ

datowanie

ul. Wiejska

48

kapliczka murowana              

połowa XIX w.

 

§ 3

WYKAZ OBIEKTÓW O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH

Ochrona wg § 8 pkt.4 nn. Uchwały

ulica

numer

typ

datowanie

uwagi

ul. Wiejska

48

dom, murowany z cegły licówki i klinkierowej

I połowa XIX w.

 

 

§ 4

 

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

Ochrona wg § 8 pkt.1 nn. Uchwały

 

 

Lp.

Nr na planie

typ stanowiska

chronologia

nr rejestru zabytków

Lokalizacja

uwagi

1

Ar4E

punkt osadniczy

pradzieje

 

-około 250m od wsi Grabówka, między szosą Grabówka-Ortowice a rzeką Bierawką, około 100m na północ od szosy

 

2

Ar5E

punkt osadniczy

pradzieje

 

-w lesie, przy wschodnim skraju wsi, około 

 

3

Ar6E

punkt osadniczy

pradzieje

 

-na północ od wschodniej części wsi, około 250m na południe od rzeki Bierawka

 

 

 

 


DOCPlan zagospdoarowania wsi Grabówka (164,00KB)
 

informację wytworzył(a): Sabina Mroczek
za treść odpowiada: Sabina Mroczek
data wytworzenia: 09.05.2006r.