Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Dziergowice

UCHWAŁA nr XV/98/07

 

RADY GMINY BIERAWA

 

z dnia  26 listopada 2007 r.

 

w sprawie:

 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Dziergowice.

 

            Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880), po stwierdzeniu spójności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bierawa

 

Rada Gminy Bierawa

uchwala:

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Bierawa i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

§ 2

Plan obejmuje obszar wyznaczony granicą sołectwa Dziergowice (zgodnie z ustaleniami określonymi w uchwale nr XXV/251/2001 Rady Gminy Bierawa z dn. 26 czerwca 2001 r. oraz XXXVIII/334/2002 Rady Gminy Bierawa z dn. 9 września 2002 r.). Granice terenu objętego  opracowaniem określa rysunek planu - załączniki graficzne: nr 1 w skali 1:5000, nr 2 w skali 1:10000, nr 3 legenda do rysunku planu, stanowiące integralną część uchwały.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu,

§ 4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 

1.   planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego § 2 niniejszej uchwały,

2.   rysunku planu -  należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:5000 oraz 1:10000 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały,

3.   przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4.   użytkowaniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne rodzaje użytkowania określone jako dopuszczalne,

5.   użytkowaniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania, który uzupełnia użytkowanie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,

6.   terenach publicznych – należy przez to rozumieć wydzielone grunty pod drogi publiczne, wodne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny usługowe o charakterze publicznym,

7.   intensywności zabudowy – rozumie się przez to stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych budynku do powierzchni działek.

8.   inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej – należy przyjmować rodzaje działalności gospodarczej, nie posiadające charakteru wytwórczego, przetwórczego lub magazynowego oraz te rodzaje działalności gospodarczej, których funkcjonowanie nie narusza środowiska i warunków użytkowych w stosunku do otoczenia na skutek zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, a także w wyniku hałasu, wibracji lub promieniowania.

 

 

§ 5

Celem planu jest:

 

1.   określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach

2.   określenie linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,

3.   określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,

4.   określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej oraz terenów przeznaczonych dla obsługi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczających te tereny,

5.   określenie terenów podlegających ochronie,

6.   szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 6

1.   Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Bierawa (sołectwo Dziergowice) są regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowiącymi treść niniejszej uchwały, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów i nakazów związanych z przeznaczeniem terenu, wraz załącznikami i rysunkiem planu będącym załącznikiem graficznym do uchwały.

2.   Realizacja nowych obiektów, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu i obiektów, nie może naruszać:

a) praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,

b) aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,

c) wymagań ochrony środowiska,

d) wymagań ochrony konserwatorskiej (jeśli teren podlega takowej ochronie)

e) innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

§ 7

1.   Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub części z budżetu państwa lub miasta.

2.   Ustalenie ustępu 1. nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg i ulic o charakterze ponadlokalnym.

3.   Terenami publicznymi,  przeznaczonymi do obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem są:

a) tereny przeznaczone dla realizacji dróg i ulic:                                                                                                                                                                                                                                                                       

- drogi  zbiorcze, oznaczenie KZ

- drogi lokalne, oznaczenie KL

- drogi dojazdowe, oznaczenie KD

b) tereny przeznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych – w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic oraz wzdłuż duktów leśnych i dróg polnych.

4.   Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenią izolacyjną stanowią drogi zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD.

§ 8

1.   Na terenie objętym niniejszym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów i układów zabytkowych oraz kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z zabytkowym charakterem sąsiedniej zabudowy oraz krajobrazu.

Strefa A – ścisłej ochrony konserwatorskiej – obejmuje jedynie zabytkowy układ urbanistyczny (ruralistyczny) pochodzący z 1274 roku oraz cmentarz o dużych walorach kulturowych (wg oznaczenia na rysunku planu). Elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się tu w stanie nieznacznie zniekształconym, dzięki czemu stanowią materialne świadectwo historyczne. Należy tu położyć szczególny nacisk na zachowanie historycznego układu przestrzennego dróg, ulic, placów, linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych i zieleni. W strefie tej obowiązuje bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich nad prowadzoną współcześnie działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.

 

Na terenie strefy “A” wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji WZiZT należy uzgodnić i zatwierdzić u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Strefa B – ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych – obejmuje ochronę konserwatorską (wg oznaczenia na rysunku planu):

-     obiektów zabytkowych ujętych w rejestrze zabytków, a także ich otoczenia,

-     obiektów zabytkowych wnioskowanych do objęcia ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków, a także ich otoczenia,

-     większość obiektów o walorach kulturowych, objętych ochroną prawną przepisami prawa miejscowego, a także ich otoczenia,

-     układu budynków w bezpośrednim sąsiedztwie ulic, wchodzących w skład zabytkowych układów ruralistycznych (ulice określone w strefie A – ścisłej ochrony konserwatorskiej).

 

Powyższe podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji zabytkowej oraz dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabudowy.

Na terenie strefy wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji WZiZT należy uzgodnić i zatwierdzić u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Strefa E – strefa ochrony ekspozycji – obejmuje obszary posiadające charakterystyczne dla regionu cechy krajobrazowo-widokowe (fragment układu urbanistycznego, układu zieleni itp.). W strefie tej obowiązuje konieczność wykonania studiów widokowych w kierunku zgodnym z oznaczeniem graficznym na rysunku planu. Zaleca się tu ograniczenie wieszania i stawiania reklam typu billboard, naruszających odbiór estetyczny wyznaczonych obszarów widokowych.

Na terenie znajdującym się w obszarze widokowym strefy wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji WZiZT należy uzgodnić i zatwierdzić u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Strefa W – ochrony archeologicznej – obejmuje obszar znajdujący się w promieniu 50m od przedstawionych na rysunku planu stanowisk archeologicznych. W szczególności określa się, że:

-    inwestycje prowadzone w obrębie i w pobliżu stanowisk archeologicznych winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi,

-    projekty inwestycji oraz prace związane z ich realizacją w obrębie stanowiska archeologicznego lub w jego pobliżu muszą być uzgodnione  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu

-    wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie i pobliżu wyznaczonych stanowisk archeologicznych powinny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym; prace archeologiczne mogą wykonywać uprawnieni archeolodzy,

-    na prowadzenie w/w prac należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu 

 

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

 

 

Lp.

Nr na planie

typ stanowiska

chronologia

nr rejestru zabytków

lokalizacja

uwagi

1

Ar1J

ślady osadnictwa

średniowiecze        

 

-przy kościele w Dziergowicach

 

2

Ar2J

ślady osadnictwa

neolit, kultura ceramiki sznurowej, średniowiecze   

 

- na południowy wschód od skrzyżowania dróg, na wschód od kościoła

 

3

Ar6J

ślady osadnictwa

neolit, kultura łużycka, średniowiecze

 

-pomiędzy Dziergowicami a rzeką Odrą, około 1000m na zachód od skraju wsi, na południowym krańcu cypla utworzonego przez starorzecze Odry

 

 

2.   Na terenie objętym planem znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. Obiekty te należy chronić według zasad, którym podlegają zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami). Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

Adres (lokalizacja)

Określenie obiektu

Czas powstania

Opis obiektu

Określenie stylu

Numer rejestru zabytków, data wpisu

Określenie granic ochrony prawnej, uwagi

 

kaplica (kostnica) cmentarna

1794 r.

drewniana konstrukcja szkieletowa z wypełnieniami ceglanymi

 

822/64

 

 

cmentarz parafialny

 

 

 

251/90 z 27.06.1990 r.

 

 

mogiły zbiorowe Powstańców Śląskich

 

 

 

277/90 z 31.10.1990 r.

 

 

Stanowisko archeologiczne

Lp.

Nr na planie

typ stanowiska

chronologia

nr rejestru zabytków

lokalizacja

uwagi

1

Ar3J

ślady osadnictwa, osada

neolit, kultura przeworska (faza B2/C1-C1)        

A-922/91

dz. gr. nr 506/1, 540/1

 

 

 

3.   Na terenie objętym planem znajdują się również obiekty o charakterze zabytkowym ujęte w ewidencji konserwatorskiej. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

 

WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

 

ulica

numer

typ

datowanie

 

 

kościół parafialny p.w. św. Anny

murowany, 1903 r.

cmentarze

 

 

cmentarz wyznaniowy

 

 

 

4.   Na terenie objętym planem wyznaczono obiekty o wartościach kulturowych, reprezentujące walory regionalne. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Wszelkie zmiany remontowe i   modernizacyjne obiektów z tej grupy, znajdujących się poza strefami ochrony konserwatorskiej, będą opiniowane pod względem konserwatorskim przez organy  administracji lokalnej.

 

 

WYKAZ OBIEKTÓW O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH

 

ulica

numer

typ

datowanie

uwagi

 

 

kapliczka

murowana, I połowa XIX w.

 

Odrzańska

 

kapliczka

murowana, I połowa XIX w.

 

ul. Powstańców  Śląskich

 

budynek przemysłowy

murowany,  początek XX w.

 

Kościelna

3

dom

murowany,  przełom XIX i XX w.

 

Kozielska

5

dom

murowany,  przełom XIX i XX w.

 

Kozielska

9

dom

murowany,  XX wiek

 

Leśna

6

dom

drewniany, I połowa XIX w.

 

Raciborska

7

dom

murowany, początek XX wieku

 

Odrzańska

1

dom

konsrtukcja słupowo-zrębowa 1840 r.

 

Wodna

36

dom

konsrtukcja słupowo-zrębowa 1840 r.

 

Wodna

38

dom

konsrtukcja słupowo-zrębowa 1805 r.

 

 

Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji lokalnej należy uwzględnić następujące zalecenia:

-zaleca się zachowanie istniejących spadków dachów (dopuszcza się doświetlenie poddaszy w formie facjat i okien połaciowych), kształtu i podziału stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyjnych materiałów (kamień, drewno, dachówka, cegła klinkierowa nie powinna być malowana)

-w wyższych obiektach dopuszcza się zmiany parterów i przystosowanie ich na potrzeby handlowo-usługowe. Projektowane witryny powinny zachowywać podziały i osie pozostałej stolarki w obiekcie (chyba, że materiały źródłowe dokumentują inny wygląd parteru, a przebudowa  dąży do powrotu do stanu pierwotnego)

W trakcie przebudów, remontów i modernizacji należy dążyć do maksymalnego utrzymania wartościowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

5.   Na terenie objętym planem nie ma układów zieleni o walorach zabytkowych.

6.   Gmina Bierawa nie wyróżnia się szczególnymi walorami układów zieleni parkowej i parkowo-pałacowej – dominują tu lasy, stanowiące otulinę bioklimatyczną.

7.   Przy ustalaniu warunków konserwatorskich należy kierować się następującymi zasadami:

- utrwalenie dotychczasowej formy przestrzennej wsi w sytuacji niewielkiego nawarstwienia w stosunku do formy pierwotnej,

- ochrona terenów przed niekontrolowaną, pod względem estetyki architektonicznej, zabudową niedostosowaną do środowiska kulturowego,

- wyeliminowanie czynników degradujących układy historyczne jednostek osadniczych,

- adaptacja i modernizacja elementów zabudowy i krajobrazu do potrzeb współczesnych,

- zagospodarowanie obiektów opuszczonych,

- rewaloryzacja wartości krajobrazowych, zachowanie i adaptacja dawnych zagród chłopskich i folwarków stanowiących wartości historyczne i krajobrazowe,

- wyeksponowanie regionalnej odrębności terenu,

- ochrona historycznego układu przestrzennego i komunikacyjnego jednostek osadniczych,

- nową zabudowę projektować indywidualnie o podwyższonych kryteriach dostosowania, mając na uwadze dostosowanie do otoczenia oraz zachowanie równowagi elementów krajobrazu historycznego tego regionu.

§ 9

1.   Na terenie objętym planem nie występują obiekty uznane za pomniki przyrody.

2.   Adaptuje się istniejącą zieleń, zalecając regularne stosowanie:

a) cięć pielęgnacyjnych – przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni

b) cięć technicznych – nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych).

3.   W uzasadnionych przypadkach, ustala się wymianę istniejących drzew, powodujących zacienienie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urządzeń technicznych a także przy pracach niwelacyjnych, na zieleń o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wpływy zanieczyszczenia powietrza i gleby, gatunkowo odpowiadających warunkom siedliskowym terenu.

4.   Ustala się obowiązek zabezpieczenia zieleni na placach budów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

5.   Należy dążyć do zachowania fragmentów słabo przekształconych biocenoz łąkowych, zadrzewień o charakterze łęgowym i starorzeczy doliny Odry, która jest obszarem węzłowym i korytarzem ekologicznym o znaczeniu europejskim. Ponadto wprowadza się obowiązek zachowania i ochrony wszystkich chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz cennych siedlisk przyrodniczych.

6.   Wprowadza się konieczność ochrony wszystkich ujęć wodnych – indywidualnych i zbiorowych. W obszarze ich stref ochronnych nie można lokalizować obiektów i urządzeń, powodujących zagrożenie dla funkcjonowania i czystości ujęć wody. Ustalenie stref ochronnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne.

Na rysunku planu naniesiona jest lokalizacja ujęcia wody głębinowej wraz z zarysem stref ochronnych ujęcia wody - na tym obszarze bezwzględnie obowiązują zapisy zawarte w decyzji ustanawiającej strefy ochronne ujęcia oraz ograniczenia wynikające z zapisów ustawy Prawo Wodne.

§ 10

W granicach określonych w § 2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

·       MNU         -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (brutto)

·       MR            -  tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (brutto)

·       MN             -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

·       AUC          -  tereny usług centrotwórczych i administracji (brutto)              

·       UO             -  tereny usług oświaty (brutto)

·       UK             -  tereny usług kultury (brutto)

·       UG             -  tereny usług gastronomii (brutto)

·       UH             -  tereny usług handlu (brutto)

·       US             -  tereny usług sportu (brutto)

·       UI               -  tereny usług innych (brutto)

·                    -  tereny usług łączności (brutto)

·       UT             -  tereny usług turystycznych (brutto)

·       UR             -  tereny usług rzemiosła (brutto)

·       RL             -  tereny lasów

·       RLk           -  tereny lasów

·       RLp           -  tereny lasów

·       RZ              -  tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska

·       KS             -  tereny urządzeń komunikacji samochodowej

·       IT               -  tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej

·       P                -  tereny przemysłu (brutto)

·       PE             -  tereny eksploatacji złóż

·       PB             -  tereny przemysłu budowlanego (brutto)

·       RP             -  tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej bez możliwości zabudowy

·       RPs           -  tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy

·       RZW          -  tereny łąk i pastwisk, zieleń łęgowa, bez możliwości zabudowy, zbiorniki wodne

·       RPZ           -  tereny produkcji zwierzęcej

·       ZI                -  tereny zieleni izolacyjnej

·       ZCc           -  tereny cmentarzy

·       W               -  tereny wód otwartych

·       WZ             -  tereny ujęć wody

·       KK             – tereny kolejowe    

·       KZ              -  tereny dróg zbiorczych

·       KL             -  tereny dróg lokalnych

·       KD             -  tereny dróg dojazdowych

 

§ 11

W granicach określonych w § 2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

symbol

przeznaczenie terenu

użytkowanie

MNU

 

tereny mieszkaniowo - usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy

podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego  jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego lub w budynku wolnostojącym; prowadzona działalność nie może pogarszać stanu środowiska naturalnego oraz nie może powodować uciążliwości dla użytkowników terenów sąsiednich; wszelkie uciążliwości nie mogą wykraczać poza granice inwestowanego terenu - ich parametry nie mogą być większe od dopuszczalnych;

max. wys. zabudowy mieszkaniowej – 11m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej,

max. wys. zabudowy wolnostojącej, związanej z prowadzoną działalnością - 6m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;

ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową,  parkingi, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące

max. wys. zabudowy:

   dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej

   dla garaży – 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej

MR

tereny zabudowy mieszkaniowej i  zagrodowej (brutto) o niskiej intensywności

podstawowe: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej,

dla nowej zabudowy ustala się działki o pow. min 600m2,

max. wys. zabudowy – 11m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące, parkingi,

max. wys. zabudowy:

   dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej

   dla garaży – 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej,

budynki gospodarcze sytuowane w tylnej części działek

MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;

max. wys. Zabudowy – 11 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące, parkingi

max. wys. zabudowy:

   dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej

   dla garaży – 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;

działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;

zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;

AUC

tereny usług centrotwórczych i administracji (brutto)

podstawowe: usługi administracji (w tym banki), scentralizowane usługi handlu, gastronomii i kultury, parkingi, zieleń zorganizowana;

dopuszczalna powierzchnia max. 1000 m2 powierzchni handlowej;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne:  obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne, zieleń urządzona,urządzenia towarzyszące, remonty i przebudowa obiektów; dla obiektów nowoprojektowanych ustala się  wysokość zabudowy 11m.

UI

tereny usług innych (brutto)

Podstawowe: istniejące obiekty usługowe pomagające w organizowaniu i usprawnianiu życia gminy - adaptacja, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: obiekty handlu, rzemiosła, kultury i rozrywki, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

UK

tereny usług kultury (brutto)

podstawowe: domy kultury, biblioteki, sale zabaw, kluby, obiekty kultu religijnego;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: zieleń urządzona,urządzenia towarzyszące, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

UO

tereny usług oświaty (brutto)

podstawowe: istniejące szkoły i przedszkola - adaptacja, zieleń urządzona;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: obiekty usług sportu i rekreacji, kultury, urządzenia towarzyszące, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi;

w przypadku całkowitego zaniku funkcji podstawowej dopuszcza się adaptację jednostki na cele administracyjno- centrotwórcze, jak w zapisie dla jednostek AUC.

UG

tereny usług gastronomii (brutto)

podstawowe: obiekty usług gastronomii ;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, motele, hotele, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

UH

tereny usług handlu (brutto)

podstawowe: obiekty handlu;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: budynki mieszkaniowe jednorodzinne z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU, obiekty gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, urządzenia towarzyszące, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

tereny usług łączności (brutto)

podstawowe: budynki usług telekomunikacji i przesyłek pocztowych - adaptacja; usługi centrotwórcze;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: remonty i przebudowa obiektów, urządzenia towarzyszące, obiekty urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi.

UR

tereny usług rzemiosła (brutto)

podstawowe: usługi rzemiosła i handlu, drobny przemysł;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa towarzysząca, obiekty gastronomii, kultury i rozrywki, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, remonty, przebudowy i rozbudowy, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

 

 

US

 

tereny usług sportu (brutto)

podstawowe: usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: drobne obiekty handlu i gastronomii, kultury i rozrywki, place zabaw, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, zieleń urządzona;  zakaz zabudowy kubaturowej, połączonej trwale z gruntem - możliwe zabudowania do 20m2 powierzchni zabudowy stanowiące elementy obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi;

w przypadku całkowitego zaniku funkcji sportowo-rekreacyjnej dopuszcza się wprowadzenie zabudowy z uwarunkowaniami jak dla stref MNU

UT

tereny usług turystyki (brutto)

podstawowe: zajazdy i motele oraz pola namiotowe wraz z obsługującą częścią parkingową, infrastrukturą techniczną i zapleczem socjalnym;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące, obiekty i urządzenia infrastruktury  technicznej obsługujące funkcję podstawową, mała gastronomia, obiekty sportu i rekreacji, ulice dojazdowe i wewnętrzne

RL

tereny lasów, bez możliwości zabudowy

podstawowe: gospodarka leśna

dla części terenów w pobliżu ujęcia wody głębinowej, obowiązują dodatkowe ustalenia z § 9 ust. 6

dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, urządzenia towarzyszące

RLk

tereny lasów, bez możliwości zabudowy

podstawowe: tereny leśne w granicach Obszaru Górniczego Kotlarnia III (Kotlarnia - Złoże Północne), ustanowionego decyzją Ministra OŚZNiL;

na terenach tych możliwa jest eksploatacja naturalnych złóż piasku, po spełnieniu przez przedsiębiorcę górniczego wymagań prawnych, niezbędnych do rozpoczęcia wydobycia kruszywa;

po uzyskaniu zgody na eksploatację złoża jednostka terenowa będzie użytkowana zgodnie z zapisem dla terenów eksploatacji złóż (symbol PE w planie zagospodarowania sołectwa Lubieszów)

dopuszczalne:  urządzenia towarzyszące

RLp

tereny lasów, bez możliwości zabudowy

podstawowe: gospodarka leśna;

na obszarze występują udokumentowane złoża kruszywa naturalnego, nie objęte dotychczas decyzją w sprawie udzielenia koncesji na wydobycie

dopuszczalne: urządzenia towarzyszące;

dopuszcza się wydobycie złoża kruszywa naturalnego, pod warunkiem uzyskania przez przedsiębiorcę górniczego decyzji Ministra OŚZNiL w sprawie udzielenia koncesji na wydobycie oraz pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań prawnych, niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji złoża;

po uzyskaniu zgody na eksploatację złoża jednostka terenowa będzie użytkowana zgodnie z zapisem dla terenów eksploatacji złóż (symbol PE)

RP

tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej, bez możliwości zabudowy mieszkaniowej

podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, bez możliwości zabudowy;  dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dla części terenów w pobliżu ujęcia wody głębinowej, obowiązują dodatkowe ustalenia z § 9 ust. 6

dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej,

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń uzupełniających tj. ujęcia wody pitnej, gospodarstwo rolne,  hodowlane, zabudowa gospodarsko-inwentarska, w przypadku braku technicznych możliwości ich lokalizacji poza obszarem funkcjonalnym - z wyłączeniem terenu objętego ustaleniami § 9 ust. 6

Ewentualne inwestycje winny być wyposażone w infrastrukturę zapobiegającą degradacją środowiska. Lokalizacja obiektów mogących pogorszyć stan środowiska podlega procedurze oddziaływania na środowisko i uzgodnień z właściwymi organami administracyjnymi i sanitarnymi.

W ramach użytkowania terenu dążyć do zachowania i wzbogacenia struktur ekologicznych (zakrzewienia i zadrzewienia). 

RPZ

tereny produkcji zwierzęcej

podstawowe: tereny baz hodowlanych, ferm hodowlanych, chlewni - adaptacja; uciążliwość zamknięta w granicach inwestowanych działek;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12,

dla fragmentu terenu obowiązują dodatkowe ustalenia z § 9 ust. 6

dopuszczalne: remonty i przebudowy obiektów, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice wewnętrzne i dojazdowe

RZ

tereny łąk i pastwisk, zieleń łęgowa bez możliwości zabudowy

podstawowe: tereny otwarte łąk i pastwisk , zieleń łęgowa

dla części terenów w pobliżu ujęcia wody głębinowej, obowiązują dodatkowe ustalenia z § 9 ust. 6

dopuszczalne:  zmiana ukształtowania terenu, urządzenia uzupełniające, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej - z wyłączeniem terenu objętego ustaleniami § 9 ust. 6

wszelkie inwestycje związane z użytkowaniem dopuszczalnym mogą być realizowane pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody

ZCc

tereny cmentarzy

podstawowe: cmentarze

dopuszczalne: zieleń uporządkowana, drobne obiekty sakralne oraz służące obsłudze cmentarza, parkingi

na terenie 50m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych

ZI

tereny zieleni izolacyjnej

podstawowe: zieleń izolacyjna; bez prawa zabudowy kubaturowej

dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi

W

 

tereny wód otwartych

podstawowe: zbiorniki wodne - adaptacja, projektowane stawy

dopuszczalne: obiekty obsługujące, niewielkie (do 35m2) kubatury nietrwale związane z gruntem, zagospodarowanie w celach sportowych i rekreacyjnych ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

WZ

tereny ujęcia wód

podstawowe: tereny ujęć wody, stacji pomp i stacji uzdatniania wody. Wymagane strefy bezpośrednia i pośrednia ujęć wody.

dopuszczalne: obiekty obsługujące, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne;

dodatkowe ustalenia  jak  w  § 9 ust. 6

P

tereny przemysłu, rzemiosła

podstawowe: istniejące  i projektowane tereny przemysłu i składów - adaptacja;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne:  remonty i przebudowy, urządzenia towarzyszące, usługi rzemiosła, oraz inne rodzaje działalności gospodarczej o uciążliwości zamykającej się w granicach działek zainwestowanych, w przypadku braku jakiejkolwiek działalności przemysłowo-rzemieślniczej w obrębie jednostki, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową z uwarunkowaniami jak dla strefy J6MR, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

PB

tereny przemysłu

podstawowe: tereny przemysłu - adaptacja;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne:  remonty i przebudowy, urządzenia towarzyszące, usługi rzemiosła, oraz inne rodzaje działalności gospodarczej o uciążliwości zamykającej się w granicach działek zainwestowanych w przypadku braku jakiejkolwiek działalności przemysłowo-rzemieślniczej w obrębie jednostki, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową z uwarunkowaniami jak dla strefy J6MR, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

IT

tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej  (brutto)

podstawowe: tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej ( obiekty elektro-energetyczne, wodno-kanalizacyjne, itp.)

dopuszczalne:  remonty i przebudowy, zieleń zorganizowana, tereny rekreacyjno-sportowe bez zabudowy kubaturowej, ulice dojazdowe i wewnętrzne

 

KK

tereny kolejowe (kolejowe)

podstawowe: tereny kolejowe - adaptacja

dopuszczalne:  remonty i przebudowa, urządzenia towarzyszące, urządzenia infrastruktury technicznej, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

J1 UK

tereny usług kultury

podstawowe: teren istniejącego kościoła zabytkowego – adaptacja; na terenie przykościelnym adaptowany cmentarz

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: zieleń urządzona,urządzenia towarzyszące, dodatkowe zabudowania sakralne, remonty  pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową

J2 UT

tereny usług turystyki (brutto)

podstawowe: ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny,  wraz z obsługującą częścią parkingową oraz infrastrukturą techniczną;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne:  lokalizacja specjalistycznych urządzeń rekreacji oraz możliwość realizacji zabudowań dla rozwiniętej bazy noclegowo-żywieniowej, zieleń urządzona,urządzenia towarzyszące, ulice dojazdowe i wewnętrzne

J2aPE/UT

tereny eksploatacji  złóż

podstawowe: tereny eksploatacji kruszywa naturalnego;

na podstawie zapisów zawartych w koncesji na eksploatację złoża określa się, że kopalinę należy wydobywać zgodnie z wymaganiami przewidzianymi obowiązującymi przepisami oraz decyzjami podejmowanymi na ich podstawie, w szczególności dotyczącymi ochrony, kształtowania i wykorzystania zasobów środowiska, w sposób nie naruszający miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego dla terenu górniczego; przy eksploatacji należy ściśle przestrzegać zalecenia zawarte w “Ocenie wpływu eksploatacji złoża 'Dziergowice' na środowisko” w celu zminimalizowania szkodliwego wpływu wydobycia kopaliny na środowisko;

po zakończeniu eksploatacji złoża wymagane jest zrekultywowanie całego obszaru dla kierunku wodno - rekreacyjnego;

nadkład, odpady przeróbcze i inne surowce mineralne, składowane na zwałowiskach w wyniku robót górniczych, w całości mogą być wykorzystane do robót rekultywacyjnych.

dopuszczalne: obiekty obsługujące, obiekty i urządzenia infrastryktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne;

po zakończeniu procesu rekultywacji całą jednostkę terenową można zagospodarować w oparciu o zasady użytkowania, określone dla jednostki J2UT, ze szczególnym naciskiem na rekreację wodno-plażową

J3 KS

tereny urządzeń komunikacji samochodowej

podstawowe: adaptacja projektowanego  terenu pod stację paliw wraz z urządzeniami towarzyszącymi  i stacją obsługi samochodów;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: drobny handel i gastronomia, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową oraz sąsiednią jednostkę UT, ulice dojazdowe i wewnętrzne

J4 KS

tereny urządzeń komunikacji samochodowej

podstawowe: istniejący parking, przystanek autobusowy,

zakaz budowy stacji paliw oraz obiektów kubaturowych o powierzchnii zabudowy powyżej 20m2;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: drobny handel i gastronomia, urządzenia towarzyszące, ulice dojazdowe i wewnętrzne

J5 KS

tereny urządzeń komunikacji samochodowej

podstawowe: istniejący parking,

zakaz budowy stacji paliw oraz obiektów kubaturowych o powierzchnii zabudowy powyżej 20m2;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: drobny handel i gastronomia, urządzenia towarzyszące,

J6 MR

tereny zabudowy mieszkaniowej i  zagrodowej (brutto) o niskiej intensywności

podstawowe: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej;

dla nowej zabudowy ustala się działki o pow. min 600m2, linia zabudowy w odległości minimum 30m od skrajnego toru magistralnej linii kolejowej nr 151(relacji Kędzierzyn Koźle - granica państwa) pas działek  od strony linii kolejowej należy obsadzić zielenią średnio-wysoką na szerokość ok. 5m, pozostałe uwarunkowania jak dla strefy MNU;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12

dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnętrzne, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową;

max. wys. zabudowy:

   dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej

   dla garaży – 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej,

budynki gospodarcze sytuowane w tylnej części działek

J7 RPs

tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy mieszkaniowej

podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, bez możliwości zabudowy;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12,

dla fragmentu terenu obowiązują dodatkowe ustalenia z § 9 ust. 6

dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej;

Lokalizacja obiektów mogących pogorszyć stan środowiska podlega procedurze oddziaływania na środowisko i uzgodnień z właściwymi organami administracyjnymi i sanitarnymi.

W ramach użytkowania terenu dążyć do zachowania i wzbogacenia struktur ekologicznych (zakrzewienia i zadrzewienia);

zalesienia

J8 RPs

tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy mieszkaniowej

podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, bez możliwości zabudowy;

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12,

dla fragmentu terenu obowiązują dodatkowe ustalenia z § 9 ust. 6

dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej;

Lokalizacja obiektów mogących pogorszyć stan środowiska podlega procedurze oddziaływania na środowisko i uzgodnień z właściwymi organami administracyjnymi i sanitarnymi.

W ramach użytkowania terenu dążyć do zachowania i wzbogacenia struktur ekologicznych (zakrzewienia i zadrzewienia);

zalesienia

J9 RZW

tereny łąk i pastwisk, zieleń łęgowa, bez możliwości zabudowy

podstawowe: tereny otwarte łąk i pastwisk, zieleń łęgowa, hodowlane i rekreacyjne zbiorniki wodne

dopuszczalne: urządzenia uzupełniające, urządzenia infrastruktury technicznej, zmiana ukształtowania terenu

J10 ZP

 

tereny parków zieleńców, bez możliwości zabudowy

podstawowe: teren przeznaczony dla urządzenia zieleni w formie skwerów z drogami rowerowymi i ścieżkami pieszymi; place zabaw dla dzieci; elementy małej architektury

 

dopuszczalne: urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw i gier, drobne usługi handlu i gastronomii jako pojedyncze punkty handlowe (zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi połączonymi na stałe z gruntem); dopuszcza się ustawianie tymczasowych konstrukcji rozkładanych w przypadku imprez okolicznościowych

J11 KK

tereny kolejowe

podstawowe: tereny Dworca Kolejowego PKP Dziergowice - adaptacja

dopuszczalne:  remonty i przebudowa, urządzenia towarzyszące, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, ulice dojazdowe i wewnętrzne

 

 

J12 UH,UR,P,KS

 

tereny działalności komercyjno- produkcyjnej (brutto);

podstawowe: usługi rzemiosła i handlu, przemysłu, składy, magazyny, stacje paliw oraz inne rodzaje usług komercyjnych

dopuszczalne:  obiekty gastronomii, kultury i rozrywki, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi


klasa ulicy

symbol

przeznaczenie terenu

szerokość w liniach rozgraniczających

KZ

K4Z1/2

Odcinek drogi zbiorczej (droga wojewódzka nr 425)

25m

K5Z1/2

Projektowany odcinek drogi zbiorczej, docelowo stanowiącej obwodnicę dla dzielnicy Dziergowice, Lubieszów i Bierawa

25m

K6Z1/2

Ulica zbiorcza – w miejscu istniejącej drogi

25m

minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:

- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 15m

- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 8m

- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 10m

 

 

KL

(J)K21L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

15m

(J)K22L1/2

 Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m

(J)K23L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m

(J)K24L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m

(J)K25L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m

(J)K26L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m

(J)K27L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m

(J)K28L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m

(J)K29L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m

(J)K30L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m

(J)K31L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m

(J)K32L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m – w strefie terenu przeznaczonego pod zabudowę;

15m – poza terenem przeznaczonym pod zabudowę

(J)K33L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m – w strefie terenu przeznaczonego pod zabudowę;

15m – poza terenem przeznaczonym pod zabudowę

(J)K34L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

15m

(J)K35L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

15m

(J)K36L1/2

Ulica lokalna – na znacznym fragmencie w miejscu istniejących dróg

15m

(J)K37L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m – w strefie terenu przeznaczonego pod zabudowę;

15m – poza terenem przeznaczonym pod zabudowę

minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:

- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 10m

- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 5m

- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 7m

- wzdłuż ulic K32L1/2 i K35L1/2, na odcinku drogi wojewódzkiej - 15m

 

 

KD

(J)K40D1/2

Ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

10m

(J)K41D1/2

Ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

10m

(J)K42D1/2

Ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

10m

(J)K43D1/2

Ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

10m

(J)K44D1/2

Ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

10m

(J)K45D1/2

Ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

10m

(J)K46D1/2

Ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

10m

(J)K47D1/2

Ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

10m

(J)K48D1/2

Ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

10m

(J)K49D1/2

Ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

10m – w strefie terenu przeznaczonego pod zabudowę;

15m – poza terenem przeznaczonym pod zabudowę

minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:

- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 8m

- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 4m

- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 5m

 

-     w przypadku ulic i dróg adaptowanych linie rozgraniczające o odpowiedniej szerokości prowadzone są zawsze symetrycznie w stosunku do osi istniejącego śladu jezdni

-     w przypadku ulic i dróg projektowanych oś jezdni należy prowadzić zgodnie z osią linii rozgraniczających

-     niektóre drogi i ulice posiadają lokalne przewężenia (zgodnie z rysunkiem planu), co wynika z istniejącego zagospodarowania terenu – przewężenia te nie powodują utrudnienia we właściwym przeprowadzeniu korony jezdni

-     w liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się możliwość występowania istniejących ogrodzeń działek oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej

-     w liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się również możliwość stawiania nowych ogrodzeń, jednak tylko w przypadku uzupełnienia przerw w linii ogrodzeń istniejących

§ 12

Na terenach o których mowa w § 11 ustala się następujące lokalne warunki i zasady:

 

1.   Adaptuje się istniejące obiekty w dobrym stanie technicznym oraz uzasadnione zobowiązania lokalizacyjne, które spełniają wymogi w zakresie warunków technicznych na podstawie przepisów szczególnych.

2.   Zmiany adaptowanego obiektu muszą uwzględniać odległości od sąsiednich budynków określone w przepisach prawa budowlanego, dotyczące ochrony przeciwpożarowej i warunków oświetleniowych.

3.   Adaptuje się przebiegi istniejącej infrastruktury komunalnej z możliwością wprowadzenia korekt i przekładek własnym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci i urządzeń.

4.   Umożliwia się podział, scalanie oraz wtórny podział działek budowlanych:

- zgodnie z liniami podziału na działki budowlane,

- prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczających jednostki terenowe lub do linii istniejącego podziału własnościowego,

-w inny sposób, w przypadku sporządzania planu realizacyjnego dla większego założenia (np. osiedla domów jednorodzinnych),

 

 

5.   Linie zabudowy i odległości projektowanych  obiektów od granic działek zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa  Budowlanego i z uwzględnieniem zapisu w pkt. 2.

6.   Wymienione w pkt. 5 odległości priorytetowo dostosować do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i obsługi dla elementów obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych (minimalna odległość od krawędzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).

7.   Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszą nawiązywać skalą i usytuowaniem na działce (w przypadku dachów wielospadowych – kierunki kalenic) do obiektów bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. W zakresie projektowanych uzupełnień zabudowy należy dostosować się do istniejącej zabudowy, zachowując tę samą wysokość obiektu i charakter dachu oraz utrzymując istniejące linie zabudowy.

8.   W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zasad wymienionych w pkt.7, jednak odstępstwa te należy uzgodnić z architektem miejskim.

9.   Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięć budowlanych należy:

-w przypadku nieczytelnego lub nieekonomicznego podziału własnościowego (np. działki zbyt wąskie i długie lub brak własności wydzielonej pod obsługę komunikacyjną -  przeprowadzić scalenie działek i następnie wtórny ich podział, wg przygotowanego i uzgodnionego szczegółowego projektu zagospodarowania, uwzględniającego podstawowe potrzeby związane z obsługą terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych,

-w przypadku czytelnego podziału własnościowego - przygotować i uzgodnić szczegółowy projekt zagospodarowania, uwzględniający podstawowe potrzeby związane z obsługą terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych.

10.             Dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień z ich dysponentami ze względu na wymaganą strefę ochronną tych sieci.

11.             Na rysunku planu niektóre jednostki znajdują się w strefie zalewowej rzeki Odry. Szczegółowe zasady użytkowania i zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią zawarto w pkt. 12, 13 i 14 niniejszego paragrafu.

12.             W planie zagospodarowania wyznacza się obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią - na obszarze strefy ustala się następujące zasady użytkowania i zagospodarowania terenu:

- kierunkowa zmiana struktury użytkowania gruntów rolnych, polegająca na wprowadzeniu użytków zielonych i zadrzewień (pojedynczych i kępowych), wzmacniających funkcję ekologiczną terenu, nie powodujących ograniczenia przepustowości doliny,

- przeprowadzenie renaturyzacji środowiska przyrodniczego doliny Odry w drodze przywrócenia terenów naturalnych, zwiększających retencję i opóźniających spływ powierzchniowy, tj. łąk podmokłych, trzcinowisk, starorzeczy oraz lokalnej przebudowy istniejącego drzewostanu na drzewostany łęgowe,

- ochrona naturalnych biotopów charakterystycznych dla terenów podmokłych (starorzecza, szuwarowiska, trzcinowiska, tereny bagienne i pobagienne),

- ograniczenie prac ziemnych i wodno-melioracyjnych, zmieniających lokalne warunki gruntowo-wodne,

- zakaz wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy nie związanej z funkcją ochrony przeciwpowodziowej, obsługą żeglugi i energetyki oraz turystyki wodnej w pasie międzywala; w przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia prac inwestycyjnych na tym obszarze, wymagających decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ich realizacja wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i uzyskania ewentualnej decyzji, zwalniającej od zakazu zabudowy,

- stopniowa likwidacja istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej,

- na terenie strefy dopuszcza się ograniczoną zmianę ukształtowania powierzchni terenu, służącą zwiększaniu powierzchni retencyjnych otwartych akwenów wodnych (wykorzystujących lokalne eksploatacje kruszywa naturalnego).

 

13.             W planie zagospodarowania wyznacza się obszar potencjalnego zagrożenia powodzią - na obszarze strefy ustala się następujące zasady użytkowania i zagospodarowania terenu:

- stopniowa przebudowa i zmiana struktury użytkowania gruntów ornych w kierunku upraw mniej podatnych na straty i zagrożenia powodziowe, z preferencją dla użytków zielonych i upraw sadowniczych,

- renaturyzacja środowiska przyrodniczego terenów położonych na zawalu doliny Odry w drodze przywrócenia charakterystycznych biotopów łąkowych, trzcinowisk, starorzeczy i pozostałości torfowisk,

- ochrona naturalnych terenów charakterystycznych dla dolinnych terenów podmokłych (starorzecza, szuwarowiska, trzcinowiska, tereny bagienne i pobagienne), położonych na terenach zawala,

- zaleca się ograniczenie prac zmieniających lokalne warunki gruntowo-wodne, w tym ograniczenie regulacji cieków wodnych na terenach otwartych oraz zawężania ich przekrojów poprzez zabudowę użytkową,

- zakazuje się prowadzenia robót inwestycyjnych w strefie 50m od stopy wałów z wyjątkiem robót związanych z regulacją i utrzymaniem wód,

- obszar strefy stanowi obszar zwiększonego ryzyka inwestycyjnego i może być  dopusz-czony do zainwestowania wyłącznie po poinformowaniu inwestora i na jego wyłączną odpowiedzialność oraz po opracowaniu planów ewakuacji obiektów w czasie powodzi,

- wydanie decyzji WZiZT oraz o pozwoleniu na budowę dla planowanej inwestycji będzie każdorazowo rozpatrywane w trybie indywidualnym; organ upoważniony do sporządzania w/w decyzji ma prawo – w uzasadnionych przypadkach – do negatywnego rozpatrzenia wniosku o ich wydanie lub skierować wniosek o uzgodnienie inwestycji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,

- nie zaleca się lokalizacji przemysłu i składów, w szczególności mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz związanych ze składowaniem materiałów, surowców i produktów, w szczególności substancji toksycznych i niebezpiecznych dla środowiska,

- zaleca się dążenie do likwidacji bezodpływowych zbiorników ściekowych i budowę systemów kanalizacji zbiorczej,

- nie zaleca się lokalizacji cmentarzy, budowy wysypisk i urządzeń utylizacji zanieczyszczeń,

- na terenie strefy dopuszcza się ograniczoną zmianę ukształtowania powierzchni terenu, służącą zwiększaniu powierzchni retencyjnych otwartych akwenów wodnych (wykorzystujących lokalne eksploatacje kruszywa naturalnego).

            Do czasu wybudowania wałów przeciwpowodziowych, chroniących sołectwo Dziergowice, dla obszaru potencjalnego zagrożenia powodzią należy stosować zasady użytkowania i zagospodarowania terenu zgodne z opisem dla obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią.

 

14.             Na obszarach bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią dopuszcza się budowę wałów przeciwpowodziowych w obrębie każdej jednostki terenowej. Przebieg projektowanych wałów naniesiono na rysunku planu. Przy określaniu szczegółowego zagospodarowania terenu należy uwzględnić konieczność pozostawienia strefy wolnej od działań inwestycyjnych na szerokość min. 50m od stopy wałów.

W miejscach przebiegu obwałowanego koryta rzeki wprowadza się zakaz wykonywania wszelkich obiektów budowlanych (obiektów kubaturowych, studni, rowów, dołów) w odległości mniejszej niż 50m od stopy skarpy.

Wzdłuż rzeki Odry wprowadza się zakaz działalności inwestycyjnej w pasie szerokości 20m od góry skarpy, a na pozostałych ciekach 5m, za wyjątkiem robót regulacyjnych i związanych z utrzymaniem koryta.

 

 

15.             W granicach objętych planem przebiega linia kolejowa nr 151 relacji Kędzierzyn-Koźle - Chałupki, magistralna, dwutorowa, czynna, zelektryfikowana, pasażersko - towarowa. Dla tej linii planowana jest modernizacja wg parametrów linii międzynarodowej, do prędkości 160km/h, dlatego dla terenów sąsiadujących z obszarem kolejowym przyjmuje się poniższe ustalenia.

Budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego, z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20m, z zastrzeżeniem, iż budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powinny być usytuowane w odległości zapewniającej zachowanie dopuszczalnego natężenia hałasu i wibracji. Podane odległości wymagają jednak zastosowania poniższych zabezpieczeń i rozwiązań architektonicznych:

-ekrany akustyczne,

-specjalne konstrukcje obiektu, odporne na drgania i wibracje pochodzące od przejeżdżających pociągów,

-lokalizowanie od strony torów pomieszczeń nie związanych ze stałym przebywaniem ludzi (np.: węzły sanitarne, komórki, garderoby, itp.)

-stolarka okienna i drzwiowa tłumiąca hałas,

-brak od strony torów loggi i balkonów.

 

 

Wszelkie place składowe, dojazdy manewrowe dla samochodów oraz parkingi muszą mieć nawierzchnię twardą ze spadkiem zapewniającym spływ wody w kierunku przeciwnym do terenów kolejowych.

Na terenach przeznaczonych na działalność przemysłową czy magazynową nie można prowadzić działalności związanej z produkcją i obrotem substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi i pylącymi, stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego. W innym przypadku konieczna jest budowa bocznicy kolejowej od obszarów PKP. W związku z powyższym wszystkie funkcjonujące w rejonie linii kolejowej Zakłady pylące wraz z urządzeniami winny być wyposażone w urządzenia odpylające i zraszające.

W przypadku uzupełniania drzewostanu, tworzenia obszarów sadowniczych lub projektowania pasa zieleni izolacyjnej w rejonie drogi żelaznej, należy tak zadrzewiać tereny, aby ich usytuowanie nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu na linii kolejowej. Dlatego zadrzewiać i zakrzewiać można w odległości nie mniejszej niż 15m od osi skrajnego toru kolejowego, z wyłączeniem gatunków drzew, których wysokość może przekroczyć 10m. Projekty zieleni lokalizowanej w strefie położonej bezpośrednio przy terenach kolejowych muszą być wykonywane przez uprawnionego projektanta zieleni.

Istniejące obiekty publiczne, budynki mieszkalne, budowle zlokalizowane w rejonie linii kolejowej, a przewidziane do remontów czy modernizacji, wymagają zabezpieczenia konstrukcji przed wibracjami i drganiami od przejeżdżających pociągów oraz wyciszenia pomieszczeń, w których przebywają ludzie.

Nie należy wykorzystywać rowów odwadniających tereny kolejowe dla użytkowania nie związanego z PKP.

Wszystkie skrzyżowania dróg z linią kolejową w jednym poziomie wymagają zachowania parametrów trójkąta widoczności, zgodnych z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.

W przypadku lokalizacji zakładów mogących pogorszyć stan środowiska, ich uciążliwości muszą się znaleść poza obszarem funkcjonowania linii kolejowej.

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w sąsiedztwie obszaru kolejowego powinny być uzgadniane z administratorem linii kolejowej na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na etapie pozwolenia na budowę.

16.             Określa się konieczność przestrzegania przepisów, dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, na terenach chronionych pod tym względem, określają obowiązujące w tym zakresie przepisy wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)

17.             W granicach terenu objętego planem, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry, naniesiono na załącznik graficzny orientacyjny przebieg projektowanego kanału Odra-Dunaj. Ze względu na zapotrzebowanie terenowe takiego obiektu zaznaczono pas szerokości 150m. Jednak ze względu na fakt, że dokładny przebieg kanału nie został jeszcze ustalony, nie wyznacza się dla niego linii rozgraniczających, a jedynie zaznacza planowaną lokalizację. Jest ona poprowadzona w sposób, nie naruszający terenów przeznaczonych pod trwałe inwestycje. W przypadku ewentualnych inwestycji lokalizowanych w pobliżu planowanego przebiegu kanału, należy je uzgodnić z właściwym Zarządem Gospodarki Wodnej.

18.             W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Dziergowicki ustala się konieczność zachowania 1,5 metrowego pasa od skarpy cieku, wolnego od jakichkolwiek elementów zagospodarowania (np. ogrodzenia). Zaleca się, aby nie wprowadzać zabudowy oraz ogrodzeń stałych w odległości mniejszej niż 5m od skarpy cieku.

19.             W przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, sąsiadujących bezpośrednio z obszarami o znaczących wartościach przyrodniczych określa się konieczność zachowania możliwie szerokiej strefy ekotonowej (granica ekosystemów leśnych z ekosystemem łąk, pól, pastwisk, wód, itp.), charakteryzującej się szczególnie wysokim stopniem różnorodności biologicznej, pozostawionej w dotychczasowym użytkowaniu (bez możliwości zabudowy).

20.             W sąsiedztwie terenów leśnych określa się linię zabudowy w minimalnej odległości od ściany lasu nie mniejszej niż 25m.

§ 13

Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

1.   Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.

2.   Na terenie sołectwa zabezpiecza się możliwość przeprowadzania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie linii rozgraniczających drogi, ulice oraz innych jednostek terenowych.

3.   Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu grupowego “Dziergowice”, z możliwością jego rozbudowy dla nowych terenów rozwojowych. Ujęcie wody dla wodociągu stanowią  studnie głębinowe w Dziergowicach.

Przed przyłączeniem się do sieci wodociągowej wymagane jest uzyskanie od jej właściciela warunków przyłączenia oraz późniejsze ich spełnienie.

4.   Na terenie sołectwa nie istnieje odpowiednio zorganizowany system odprowadzania ścieków. Proponuje się budowę i rozwój systemu kanalizacyjnego, który zgodnie z wcześniejszymi koncepcjami powinien być oparty na szkielecie układu kolektorów sanitarnych i przepompowni, odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych  w Kędzierzynie-Koźlu, a wody deszczowe do cieków wodnych. Do czasu realizacji i uruchomienia systemu kanalizacji ustala się że:

- w celu odprowadzania ścieków gospodarczo-bytowych należy stosować szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości lub lokalne urządzenia biologicznego ich oczyszczania,

- w celu odprowadzenia wód deszczowych należy przeprowadzić kryte kanały do najbliższych cieków, potoków; dopuszcza się zagospodarowanie tych wód w granicy inwestowanego terenu; ścieki opadowe należy odprowadzać do odbiorników (cieków powierzchniowych lub gruntu) po uprzednim ich oczyszczeniu w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

Przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych należy uzyskać uzgodnienia i warunki dla odprowadzania ścieków i wód od właściwego organu uzgadniającego.

5.   Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejącego i projektowanego układu linii napowietrznych i kablowych oraz stacji transformatorowych, na warunkach określonych przez gestora sieci.

Przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych należy uzyskać warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Należy w szczególności uzyskać informację na temat wielkości  stref ochronnych od linii energetycznych oraz bezwzględnie się do nich dostosować.

W przypadku zaistnienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, urządzenia te mogą być odpłatnie przebudowane przez ich właściciela na wniosek Inwestora, który wystąpi do właściciela z wnioskiem o wydanie warunków przebudowy i zawrze z nim odpowiednie umowy.

6.   Na terenie sołectwa nie istnieje system sieciowego zaopatrzenia w gaz. Mieszkańcy korzystają z gazu dostarczanego butlami. Ewentualne zaopatrzenie sołectwa w gaz sieciowy uzależnione jest od Zakładu Gazowniczego w Opolu. Obecnie znaczne rozproszenie mieszkańców całej gminy Bierawa oraz wysokie koszty gazyfikacji powodują, że nie planuje się żadnych inwestycji w tym zakresie.

7.   Ustala się zaopatrzenie w ciepło mieszkańców sołectwa dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych poprzez wykorzystanie alternatywnie:

- istniejącej sieci energetycznej

- zastosowanie lokalnych, proekologicznych urządzeń ciepłowniczych.

Zaleca się wymianę lub usprawnienie obecnie stosowanych, indywidualnych systemów ogrzewania węglowego w celu zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

8.   W gminie Bierawa działa właściwie zorganizowany system odprowadzania odpadów komunalnych. Gmina dysponuje dużym, nowoczesnym, posiadającym duże rezerwy składowiskiem odpadów, posiadającym system zabezpieczeń technicznych, chroniących środowisko przed zagrożeniami. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

9.   System telekomunikacyjny w gminie Bierawa rozwija się w sposób zadowalający. Indywidualne możliwości przyłączenia się do sieci uzależnione są od rezerw technicznych operatora i bezpośrednio z nim uzgadniane.

§ 14

1.   Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa”.

§ 15

1.   Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 30%.

2.   W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

 

§ 16

 

1.   Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa i jego zmian zawarte w uchwałach:

-     uchwała nr XXII/203/2001 Rady Gminy Bierawa z dnia 28.03.2001 r. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 42 poz. 280 z 2001 r.)

-     uchwała nr IX/65/99 Rady Gminy Bierawa z dnia 07.07.1999 r. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 32 poz. 197 z dnia 08.09.1999 r.)

-     uchwała nr VI/39/94 Rady Gminy Bierawa z dnia 12.12.1994 r. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 28 poz. 243 z dnia 15.12.1994 r.)

§ 17

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy Urzędu Gminy Bierawa.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

 

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

PDFtekst (196,33KB)

JPEGMapa 2 (1 003,18KB)

JPEGMapa 1 (878,17KB)

 Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Bierawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Gawlik
Data wytworzenia: 2008-03-17