Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Pod pojęciem działalności gospodarczej zgodnie z art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
z 2 sierpnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z póź. zm.), rozumie się zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną i usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki.

Pierwszym krokiem w kierunku założenia działalności gospodarczej jest wpisanie jej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zanim rozpoczniemy procedurę rejestracji działalności, konieczne jest wybranie rodzaju działalności według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Następnie należy prawidłowo wypełnić wniosek CEIDG - 1 i złożyć go w dowolnym Urzędzie Gminy w wydziale ewidencji działalności gospodarczej lub za pośrednictwem Internetu.

Wniosek CEIDG - 1 jest wnioskiem uniwersalnym, jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis działalności gospodarczej w CEIDG,
  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i nadanie numer REGON (urząd statystyczny),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym NIP (urząd  skarbowy),
  • zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeń społecznych albo jego zmiany lub zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (ZUS lub KRUS),
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (urząd skarbowy). Można tutaj wybrać spośród nastepujących form opodatkowania:

Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE.

http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;10949104-d088-464c-aa42-a82eba4188b7

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Bierawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: 2015-06-09