Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny ZGKiM w Bierawie

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I MIESZKANIOWEJ W BIERAWIE
 
 
 
B I E R A W A 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 
 
Bierawa maj 2008 r
 
 
I.                    Postanowienia wstępne
 
Regulamin organizacyjny jest podstawowym dokumentem opisującym organizację Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie. Określa on zadania zakładu i jego władz, zasady zarządzania, prawa i obowiązki pracowników.
 
I.1.      Podstawowe informacje o zakładzie
I.1.1.   Firma, siedziba i numer statystyczny
 
Firma zakładu    Zakład Gospodarki Komunalnej 
                               i 
Mieszkaniowej w Bierawie
Siedziba              Bierawa
Adres                   47 – 240 Bierawa
                              ul. Wojska Polskiego 12
Nr statystyczny REGON                            531363220
Numer identyfikacji podatkowej NIP      749-17-86-596
 
I.1.2.   Forma prawna
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie jest komunalnym zakładem budżetowym i zgodnie przepisami prawa nie posiada osobowości prawnej. Zakład prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie odpłatności. Realizuje tylko i wyłącznie zadania własne gminy o charakterze użyteczności publicznej po kosztach własnych.
W przypadkach prac wynikających z konieczności przeciwdziałania lub usunięcia awarii, wykonywanych na zlecenie mieszkańców gminy, oraz w przypadkach zastępczego wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości, instalacji lub przyłączy zakład kalkulować może niewielki zysk z przeznaczeniem na zakup narzędzi.
           Aktem założycielskim zakładu jest Uchwała nr XXXVIII/274/98 Rady Gminy    w Bierawie z dnia 18 czerwca 1998 r.         
 
I.1.3.   Przepisy prawne będące podstawą działalności
 
Zakład działa na podstawie:
ustawy z dnia 20.12.1996 o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r.Nr.9, poz 43     z późn.zm.),
- ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych (Dz.U.Nr.249, poz.2104              z późn.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.06.2006 r w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U.Nr.116, poz.783 z późn.zm.),
 
Rozporządzenia Ministra Finansów   z dnia 26.01.2005r w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz.U.Nr.23, poz190 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 21.06.2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r, Nr.31,poz 266 z późn.zm.),
- Ustawy z 13.09.1996 o utrzymaniu porządku i czystości w gminach( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr.236.poz.2008 z późn.zm.),
- ustawy z 27.04.2001r o odpadach (tekst jednolity. Dz.U z 2007r.Nr.39, poz. 251       z późn.zm),
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.03.2003rsprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.Nr.61, poz.549                z póź.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z 9.12.2002r w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów                     (Dz.U.Nr.220, poz.1858),
- ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska tekst jednolity (Dz.U.z 2008r. Nr.25, poz.150 z póź.zm.),
- ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo Energetyczne ( tekst jednolity Dz.U.z 2006. Nr.89, poz.625 z poź.zm.),
- ustawy z dnia 7.06.2001r zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr,123, poz. 858 z póź.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.Nr.127, poz.886),
- uchwał budżetowych Rady Gminy Bierawa.
                    
I.1.4.   Czas trwania
 
Czas trwania jest nieograniczony i zależny od uchwał Rady Gminy
 
 
I.2.       Przedmiot działalności
 
Przedmiotem działalności zakładu są sprawy:
 
-         zarządzanie zasobami lokalowymi gminy (lokale mieszkalne i użytkowe),
-         reprezentowania interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
-         zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, wraz z prowadzeniem gminnej oczyszczalni ścieków,
-         zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wraz z prowadzeniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne,
-         zbiorowe zaopatrzenie w wodę do celów grzewczych,
-         zlecone okresowo przez organ wykonawczy Gminy.
 
I.2.1.   Szczegółowy zakres zadań:
 
1.      Prowadzenie ewidencji gminnych środków trwałych, przekazanych w różnych formach, ich amortyzacji, odpisów finansowych i likwidacji; utrzymanie ich w stanie nie pogorszonym; dokonywanie modernizacji wymuszonej postępem technologicznym, zużyciem lub przepisami prawa. Ubezpieczenie przekazanego i użytkowanego mienia gminnego.
2.       Prowadzenie gospodarki nieruchomościami, lub ich częściami we wspólnotach mieszkaniowych, przekazanymi przez gminę do zarządzania.
3.      Prowadzenie spraw najmu lokali, naliczania opłat czynszów, zwrotów kosztów eksploatacji, windykacji należności i działań skutkujących odzyskaniem lokali lub eksmisją najemców.
4.      Utrzymanie w należytym stanie, wykonywanie napraw i remontów, utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń nieruchomości komunalnych zarządzanych prze zakład.
5.      Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych administrujących lokalami gminnymi, w tym uczestnictwo w zebraniach wspólnot.
6.      Zarządzanie gminną siecią wodociągową i kanalizacyjną wraz ze studniami, stacjami uzdatniania wody, przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków. Utrzymanie, remont i modernizacja urządzeń.
7.      Zawieranie umów, prowadzenie sprzedaży oraz prowadzenie ewidencji odbiorców wody i dostawców ścieków wraz z biurem obsługi klienta.
8.      Stały monitoring, badanie i uzdatnianie wody w celu utrzymania jej jakości      w zgodności z parametrami wymaganymi dla wody do picia. Stała współpraca w tym zakresie z jednostkami SANEPIDU i laboratoriami monitorującymi.
9.       Wydawanie warunków dostawy wody i odbioru ścieków, odbiór ciśnieniowo-jakościowy nowych indywidualnych przyłączy (za wyjątkiem inwestycji gminnych).
10. Prowadzenie monitoringu, działań zapobiegawczych i zabezpieczających przed wprowadzaniem do wód lub do ziemi nieoczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z gminnych urządzeń kanalizacyjnych.
11. Zorganizowanie i prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy lub związku międzygminnego, wraz z zawieraniem stosownych umów, rozliczaniem opłat i kontrolą przestrzegania przepisów gminnych związanych z utrzymaniem porządku na terenie gminy. Organizacja systemu selektywnej zbiórki, selektywne odbieranie od wytwórców i przygotowanie odpadów do wywozu ze składowiska do recyklingu.
12. Zgodne z przepisami prowadzenie, eksploatacja i monitoring gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. Rozliczanie i wnoszenie środków finansowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów oraz inne wykorzystanie środowiska.
13. Zawieranie umów, ewidencja umów i rozliczanie dostawców odpadów, wraz z prowadzeniem biura klienta.
14.Eksploatacja, naprawy i remonty gminnej sieci dostawy wody grzewczej wraz z urządzeniami wymiennikowni i ciepłomierzami. Zawieranie stosownych umów o dostawę i sprzedaż ciepła, rozliczanie kontrahentów i windykacja należności.
 
15.Wykonywanie prac z zakresu użyteczności publicznej i dotyczących mienia komunalnego zlecanych przez organ wykonawczy gminy, po uzyskaniu zapewnienia finansowania.  
16.Reprezentowanie Gminy przed organami administracji i przed Sądami w sprawach objętych zakresem działania zakładu.
                    
Zakład może wykonywać usługi na zasadzie odpłatności poza obszarem gminy Bierawa, stosownie do zawartych w tym względzie porozumień komunalnych.
 
I.2.2   Zakres współdziałania
 
           W wykonywaniu zadań określonych w statucie Zakład współdziała z:
     1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarno-Epidemiologicznym                
          w Kędzierzynie – Kożlu,
     2. Starostwem Powiatowym w Kędzierzynie – Koźlu
     3. Urzędem Gminy w Bierawie
             
II.                  Władze Zakładu
 
II.1.    Władze i ich kompetencje
          
II.1.1Funkcjonowanie zakładu opiera się na zasadzie jednoosobowego    kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności                     i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 
II.1.2    Zasady działania
1.      Nadzór nad zakładem sprawuje organ wykonawczy gminy,
2.      Zakładem kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez organ wykonawczy gminy,
3.      Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Wójt Gminy,
4.      Dyrektor zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników i przy ich pomocy wykonuje zadania wynikające z potrzeb prowadzenia działalności zakładu,
5.      Dyrektor przedkłada organowi wykonawczemu gminy półroczne sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie upoważnienia Rady Gminy.
 
II.1.3. Do zadań dyrektora należy:
 
1.      Zorganizowanie pracy Zakładu w sposób umożliwiający wykonywanie przeznaczonych mu zadań, z właściwą gospodarką powierzonym mieniem rzeczowym i środkami finansowymi, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, ze starannością przy wydatkowaniu, rozliczaniu i kontrolowaniu środków publicznych.
2.      Nadzór nad całokształtem prac prowadzonych w Zakładzie.
3.      Zatrudnianie i zwalnianie głównego księgowego oraz pozostałych pracowników.
4.      Ustalanie regulaminów organizacyjnego i pracy zakładu.
5.      Ustalanie regulaminu wynagradzania, w porozumieniu z organami gminy, ustalanie składników wynagrodzenia, przyznawanie wysokości indywidualnych wynagrodzeń pracownikom.
6.      Ustalanie i przedkładanie do zatwierdzenia organowi wykonawczemu gminy zakładowego regulaminu premiowania oraz limitu etatów.
7.      Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia organowi wykonawczemu gminy planu założeń gospodarczych zakładu i planu finansowego na rok następny, w określonych w prawie terminach.
8.      Ustalanie w porozumieniu z Radą Gminy wysokości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu, służących do tworzenia tabel płacowych w Regulaminie wynagradzania.
 
II.1.4. Uprawnienia dyrektora zakładu w zakresie zarządu mieniem komunalnym     określane zostaną przez organ wykonawczy gminy w udzielanych odrębnie pełnomocnictwach.
 
II.1.5     Interesanci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez dyrektora     w każdy poniedziałek od godz. 14,00 do godz. 16,30, a pracownicy codziennie od godz. 8,00 do godz. 10,00.
 
II.2       Reprezentowanie Zakładu i składanie oświadczeń woli
 
II.2.1. Do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu zakładu           upoważniony jest dyrektor zakładu – podstawa: Zarządzenie nr 4/2006 Wójta Gminy Bierawa z dnia 07.12.2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZGKiM w Bierawie do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Zakładu w granicach zwykłego zarządu, w tym do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy objętych statutowymi zadaniami jednostki.
 
II.2.2. Pełnomocnictwa do prowadzenia spraw Zakładu w ustalonym zakresie udziela dyrektor zakładu; zakres uprawnień winien mieć ustalony okres obowiązywania i być określony na piśmie. 
 
II.2.4   Zasady ogólnego podpisywania dokumentów i korespondencji

            1. Umowy oraz inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych wymagają złożenia podpisów przez dyrektora i głównego księgowego Zakładu.
            2. Do wyłącznej kompetencji dyrektora Zakładu należy podpisywanie pism:
a) kierowanych do naczelnych organów władzy państwowej oraz naczelnych i centralnych organów administracji,
                          b) kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy i innych instytucji kontroli państwowej w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
 

c) dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Zakładu,
           3. Dokumenty przedkładane do podpisu Dyrektora winny być parafowane przez osobę sporządzającą.
 
III.                Organizacja Zakładu
 
III.1.     Struktura organizacyjna
 
            W zakładzie występują następujące elementy struktury organizacyjnej:
           -    pion organizacyjny
-    sekcja
-         stanowisko pracy
 
III.1.1. Znaczenie terminów
 
            Dla potrzeb zakładu i niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące
            znaczenie użytych wyżej terminów:
-         pion organizacyjny – zespół pracowników wykonujących prace o określonej tematyce
-         sekcja – wyodrębniona grupa pracowników realizująca jednorodną funkcję
-         stanowisko pracy – jedno lub wieloosobowe miejsce pracy - najmniejsza niepodzielna część struktury organizacyjnej której przypisywane są obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność.
 
III.1.2    W strukturze Zakładu wyróżnia się dwa piony organizacyjne:
-         Pion Usługowy
-         Pion Administracyjno – Księgowy
 
III.1.3.   W pionach organizacyjnych realizowane są następujące funkcje:
           
           W Pionie Usługowym:
-         usługi materialne i niematerialne,
-         administrowanie majątkiem komunalnym i wspólnotami mieszkaniowymi.
 
            W Pionie Administracyjnym:
-         zatrudniania i naliczania wynagrodzeń,
-         rachunkowości finansowej,
-         rachunkowości kosztów,
-         sprawozdawczości.
 
III.2.     Graficznym obrazem struktury organizacyjnej zakładu jest schemat 
           organizacyjny
 
                                                schemat
 
IV.               Zasady zarządzania.
 
IV.1.  
1.      Zarządzanie zakładem oparte jest na jednoosobowym kierownictwie.
2.      Główny księgowy zakładu działa w ramach swojego umocowania i ponosi odpowiedzialność wobec dyrektora zakładu za podjęte decyzje.
3.      Główny księgowy wykonuje obowiązki określone odrębnymi przepisami oraz nadzoruje pracę pracowników finansowo – księgowych za co ponosi odpowiedzialność jednoosobowo.
4.      Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
a) opracowanie projektu i zmian budżetu Zakładu,

b) nadzorowanie gospodarką środkami budżetowymi, ze szczególnym   uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów pod względem przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń.
c) prowadzenie rachunkowości Zakładu,
      d) organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych w Zakładzie.
 
IV.1.1. Zakres obowiązków i odpowiedzialność dyrektora zakładu zawarte są        
 w Rozdziałach II i V Regulaminu
 
IV.1.2. Pracownicy, za wyjątkiem osób bezpośrednio świadczących usługi, posiadają określone zakresy obowiązków i uprawnień
 
IV.2.    Zastępstwo
 
IV.2.1. Dyrektora w razie jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik posiadający pisemne upoważnienie do pełnienia okresowego zastępstwa.
 
IV.2.2. Pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku zastępuje pracownik wyznaczony przez przełożonego, któremu to stanowisko podlega.
 
IV.3.     Przekazywanie stanowisk
 
IV.3.1. Każda trwała zmiana personalna na stanowisku związanym
z odpowiedzialnością materialną wymaga sporządzenia protokółu zdawczo – odbiorczego.
 
IV.4.     Podpisywanie korespondencji
 
IV.4.1. Korespondencję wysyłaną na zewnątrz zakładu podpisuje dyrektor lub pracownicy posiadający upoważnienie do podpisywania dokumentów w określonym pisemnie zakresie.
 
IV.4.2. Podpisywanie dokumentów obrotu pieniężnego i materialnego oraz innych dokumentów o charakterze rozliczeń finansowych odbywa się po przeprowadzeniu wstępnej kontroli przez główną księgową .
 
IV.5.    Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych
 
IV.5.1. Poszczególne obszary działalności Zakładu są regulowane przez wewnętrzne akty normatywne oraz przepisy zawarte w procedurach systemowych lub   instrukcjach.
 
IV.5.2. W Zakładzie wydawane są następujące akty normatywne:
-         zarządzenia – mają charakter norm wykonawczych, regulują zasadnicze zagadnienia ,
 
-         pisma wg rozdzielnika – przekazują bieżące polecenia dyrektora.
 
IV.5.3. Zagadnienia z dziedziny techniki i technologii, obsługi urządzeń, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej regulowane są instrukcjami.
 
IV.6.    Kontrola wewnętrzna
 
IV.6.1. Kontrola wewnętrzna w Zakładzie ma postać kontroli funkcjonalnej sprawowanej w ramach obowiązków służbowych przez pracowników zajmujących stanowiska związane z nadzorem, a w szczególności przez głównego księgowego.
 
IV.6.2. Przedmiotem kontroli są wszystkie fakty i dokumenty odzwierciedlające dokonywane w Zakładzie operacje gospodarcze.
 
IV.7     Udzielanie informacji
 
IV.7.1. Informacji dotyczących działalności Zakładu udziela dyrektor, główny księgowy i pełnomocnicy (w zakresie określonym pełnomocnictwem).
 
V.                 Prawa i obowiązki pracowników
 
V.1. Formy określania obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.
 
V.1.1.  Ogólne prawa i obowiązki pracowników regulują Kodeks pracy i Regulamin
           pracy.
 
V.1.2. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych oraz
           zatrudnionych na stanowiskach wymagających materialnej odpowiedzialności,
           zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności określone są na piśmie w
           postaci „zakresu zadań, uprawnień i obowiązków ” – wzory stanowią
           załącznik nr 1 - 4 do Regulaminu.
 
V.1.3. Zadania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych mogą być
           określane w instrukcjach stanowiskowych.
 
V.2.     Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność pracowników.
 
V.2.2   Zakresy obowiązków
 
V.2.2.1.   Zakres obowiązków dyrektora / kierownika zakładu pracy
 
              Do obowiązków dyrektora należy:
 
 
1.      zarządzanie zakładem z pomocą pełnomocników,
2.      określanie celów strategicznych i jakościowych zakładu,
3.      prowadzenie polityki kadrowej,
4.      programowanie rozwoju usług,
5.      zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
6.      podejmowanie decyzji w sprawach wynikających z upoważnienie organów Gminy
7.      zapewnienie prawidłowości prowadzenia rachunkowości zakładu,
8.      opracowywanie planów działalności,
9.       zorganizowanie systemu sprawozdawczości,
10.realizowanie uchwał i zaleceń organów Gminy
 
V.2.2.2. Zakres zadań realizowanych przez piony organizacyjne
 
            Do zakresu zadań Pionu Usługowego należy:
 
1.      świadczenie usług w zakresie objętym Statutem Zakładu
2.      świadczenie usług dla organizacji międzygminnych
 
            Do zakresu zadań Pionu Administracyjnego - księgowego należy:
 
1.      prowadzenie akt osobowych pracowników,
2.      wystawianie pracownikom legitymacji ubezpieczeniowych, zaświadczeń i innych dokumentów związanych z pracą,
3.      załatwianie spraw emerytalnych i rentowych
4.      naliczanie płac,
5.      prowadzenie ewidencji i rozliczenia ZFŚS,
6.      prowadzenie sprawozdawczości w zakresie płac i zatrudnienia,
7.      prowadzenie ksiąg pocztowych, wysyłka i odbiór poczty,
8.      przyjmowanie zleceń usług, rejestracja umów, przygotowywanie zamówień,
9.      prowadzenie pracowniczych kartotek odzieży ochronnej i środków czystości,
10.opracowywanie planu kont,
11.prowadzenie analitycznej ewidencji rozrachunków z kontrahentam i pracownikami,
12.wystawianie faktur VAT i prowadzenie rejestru VAT,
13.sporządzanie bankowych dokumentów rozliczeniowych i ich wysyłka
14.analizowanie i dokumentowanie w księgach operacji finansowych,
15.podejmowanie gotówki z banku, prowadzenie kasy, prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
16.ustalanie wysokości zobowiązań i należności, sporządzanie deklaracji podatkowych,
17.prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji,
18.sporządzanie miesięcznej, kwartalnej i rocznej sprawozdawczości finansowo – księgowej.
 
 
VI.               Postanowienia Końcowe.
 
VI.1. Regulamin organizacyjny został opracowany przez dyrektora zakładu  w dniu 15 kwietnia 2008r.
 
VI.2.    Zmiany Regulaminy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej.
 
VI.3.    Regulamin podlega zatwierdzeniu przez organ wykonawczy gminy.
 
VI.4    Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego wchodzą w życie od 15 maja 2008 r.
 
 
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: ZGKiM w Bierawie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Walkiewicz
Data wytworzenia: 2013-10-07