Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut ZGKiM w Bierawie

 

UCHWAŁA NR IV/ 27 /2015
RADY GMINY BIERAWA
z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i poz. 1072 ),
art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr
45, poz. 236) oraz art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r., poz. 379, poz. 911 i poz.
1146), Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mieszkaniowej w Bierawie.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, zwany dalej Zakładem,
jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego.
§ 3. 1. Pełna nazwa Zakładu brzmi: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Bierawie.
2. Siedziba Zakładu mieści się w Bierawie przy ulicy Wojska Polskiego 12.
3. Zakład może używać skrótu: ZGKiM w Bierawie.
4. Zakład prowadzi działalność na zasadach racjonalnej gospodarki, odpłatności, rachunku
ekonomicznego w zakresie uprawnień wynikających z przepisów określających zasady działania
samorządowych zakładów budżetowych.
5. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Gminy Bierawa.
6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Bierawa.
§ 4. Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.);
2) uchwały nr XXXVIII/ 274/08 Rady Gminy w Bierawie z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie
utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie;
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz.
236);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);
5) ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 903.);
6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 150);
7) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2013r., poz. 1399);
8) ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.);
9) ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r., Nr
118, poz. 687);
10) niniejszego statutu.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania
§ 5. 1. Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie:
1) gospodarki odpadami komunalnymi;
2) zarządzania gminnymi urządzeniami wodno – kanalizacyjnymi i prowadzenia zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
3) zbiorowego zaopatrzenia w energię cieplną;
4) zarządzania lokalowym zasobem Gminy;
5) prowadzenia cmentarza komunalnego w Kotlarni;
6) utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie gminy.
2. Zakład, oprócz zadań wymienionych w ust. 1, może podejmować i prowadzić także inną
działalność wchodzącą w zakres zadań własnych gminy nie wykraczających poza zadania
o charakterze użyteczności publicznej, pod warunkiem, że nie spowoduje ona zakłóceń
w realizacji zadań podstawowych oraz nie będzie w sprzeczności z innymi przepisami prawa.
3. Zadania wymienione w ust. 1 Zakład wykonuje przy wykorzystaniu własnego potencjału
lub podwykonawców.
§ 6. Do zadań Zakładu należy w szczególności:
1) zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych;
2) administrowanie systemem odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy;
3) utrzymanie w stanie estetycznym koszy ulicznych, koszy na parkingach, przystankach
autobusowych, placach zabaw lub w innych wskazanych miejscach;
4) prowadzenie całokształtu zagadnień eksploatacyjnych gminnych sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych zarządzanych przez Zakład, w tym:
a) prowadzenie i tworzenie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ich
budynków, budowli i urządzeń z tym związanych, dokumentacji urządzeń
ciśnieniowych podlegających nadzorowi przez Urząd Dozoru Technicznego,
b) nadzór nad stanem jakości wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców
i podmioty prawne; współpraca z Sanepidem i jednostkami ją badającymi; organizacja
prac w przypadkach zanieczyszczenia sieci wodociągowej,
c) nadzór nad stanem jakościowo – ilościowym ścieków komunalnych odprowadzanych do
oczyszczalni stanowiących własność innych podmiotów,
d) prowadzenie dokumentacji inwestycyjnej i remontowej sieci;
5) prowadzenie i dokumentowanie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dostawy energii cieplnej do centralnego
ogrzewania, w tym:
a) zawieranie umów z odbiorcami wody, dostawcami ścieków i odbiorcami energii cieplnej,
rozliczanie opłat z tego tytułu,
b) wykonywanie odpłatnych usług niezbędnych do funkcjonowania przyłączy wodnych
i kanalizacyjnych stanowiących własność odbiorców usług lub ich instalacji wodnych
i kanalizacyjnych, które uległy awarii, a wymagały natychmiastowej naprawy, lub
które zostały przez tych odbiorców usług zlecone do wykonania lub naprawy;
6) gospodarowanie obiektami przekazanymi przez Gminę do zarządzania, w tym:
a) prowadzenie książek obiektów budowlanych, planowanie, zlecanie i rozliczanie remontów
budynków, obiektów i lokali oraz innych napraw,
b) zawieranie i rozwiązywanie umów o najem, rozliczanie zużycia mediów energetycznych,
wody, ścieków i odpadów na poszczególne obiekty lub wspólnoty mieszkaniowe,
windykacja czynszów i opłat;
7) prowadzenie spraw związanych z własnością lokali gminnych we wspólnotach
mieszkaniowych, w tym:
a) ewidencja lokali, planowanie, zlecanie i rozliczanie napraw i remontów,
b) udział w imieniu Gminy w zarządzaniu i zebraniach wspólnot mieszkaniowych;
8) organizacja działań związanych z prowadzeniem cmentarza komunalnego w Kotlarni
w zakresie zadań gminy określonych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz
przepisach wydanych na jej podstawie;
9) nasadzenia, konserwacja i utrzymanie zasobów zieleni na terenie gminy – parki, skwery,
pobocza dróg gminnych (trawy, drzewa, krzewy).
Rozdział 3.
Organizacja Zakładu
§ 7. 1. Zakładem kieruje dyrektor zatrudniany przez Wójta Gminy.
2. Dyrektor jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Zakładu i działa w jego imieniu.
3. Dyrektor Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników i przy ich pomocy wykonuje
zadania wynikające z działalności Zakładu.
4. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin
organizacyjny nadany przez dyrektora Zakładu.
§ 8. 1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Zakładu, działanie w jego imieniu i reprezentowanie go na
zewnątrz;
2) zatrudnianie i zwalnianie wszystkich pracowników Zakładu oraz sprawne zorganizowanie
pracy w Zakładzie. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem w Zakładzie przepisów prawa,
porządku i dyscypliny pracy;
3) zawieranie umów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Zakładu i umów na
realizację świadczonych usług w ramach uzyskanego pełnomocnictwa;
4) dysponowanie majątkiem, środkami obrotowymi i funduszami w granicach obowiązujących
przepisów;
5) nadzór nad sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji przyjęcia składników majątkowych,
zapewnienie ochrony oraz należytego wykorzystania i utrzymania;
6) ustalanie regulaminu organizacyjnego wraz z limitem etatów, regulaminu pracy, regulaminu
wynagradzania i regulaminu premiowania;
7) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Zakładu;
8) przedstawianie organom Gminy określonych informacji i sprawozdań z realizacji zadań
będących przedmiotem działania Zakładu oraz sprawozdań finansowych.
2. Ustalony limit etatów i regulamin premiowania, podlegają zatwierdzeniu przez Wójta
Gminy.
3. Uprawnienia dyrektora Zakładu w zakresie zarządu mieniem gminy określa
pełnomocnictwo udzielone przez Wójta Gminy.
§ 9. Dyrektor Zakładu upoważniony jest do ustalania w umowach z odbiorcami, cen i stawek
wynagrodzenia za usługi świadczone przez Zakład, za wyjątkiem prac, dla których stawki
odpłatności regulowane są w odrębnych przepisach.
§ 10. 1. Zastępstwo dyrektora sprawuje wyznaczony przez niego pracownik, a w przypadku
nie wyznaczenia takiej osoby, główny księgowy.
2. Dyrektor Zakładu w drodze zarządzeń reguluje pozostałe kwestie związane
funkcjonowaniem jednostki z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
Rozdział 4.
Mienie komunalne
§ 11. 1. Majątek Zakładu jest własnością Gminy Bierawa.
2. Zakład jest wyposażany w majątek konieczny do realizacji wykonywanych przez niego
zadań statutowych, na podstawie umów.
Rozdział 5.
Gospodarka finansowa
§ 12. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących samorządowe
zakłady budżetowe.
2. Źródłem przychodów Zakładu są dochody z prowadzenia działalności statutowej i dotacje
z budżetu gminy.
3. Zakład otrzymuje z budżetu gminy dotację przedmiotową. W uzasadnionych przypadkach
otrzymuje dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
4. Projekt planu finansowego dyrektor przedstawia Wójtowi Gminy w terminie do
15 października każdego roku.
5. Zakład rozlicza się z budżetem gminy w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa.
§ 13. 1. Zakład prowadzi rachunkowość, zgodnie z ustalanym zakładowym planem kont.
2. Kontrolę rozliczeń Zakładu z budżetem gminy sprawuje Skarbnik Gminy.
§ 14. Traci moc statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie nadany
uchwałą nr XXIII/153/08 Rady Gminy z dnia 5 czerwca 2008r. wraz z późniejszymi zmianami.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca
2015 r.
Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek
 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: ZGKiM w Bierawie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Walkiewicz
Data wytworzenia: 2013-10-07