Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia Publiczne

 

 

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


 

Bierawa: Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 207243 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie , ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, woj. opolskie, tel. 77 48 72 804, faks 77 48 72 821.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do nieruchomości będących w zarządzie Zamawiającego, zapisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.05-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)posiadają uprawnienia do wykonywania okreslonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki b) posiadają aktualną umowę lub promesę umowy z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem jego sieci dystrybucyjnej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłozonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłozonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłozonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłozonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

aktualna umowa lub promesa umowy z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej umożliwiającą sprzedaż energii elekrtrycznej za pośrednictwem jego sieci dystrybucyjnej .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bierawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, ul.Wojska POlksiego 12, 47-240 Bierawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, ul.Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, pokój nr 53..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ + załączniki.doc:

DOCSIWZ zakup energii elektrycznej.doc (313,00KB)

 

 

 

 

         
Bierawa, dn. 08.10.2014r
 
Samorządowy Zakład Budżetowy
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Bierawie
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa
 
Dotyczy: zapytania do postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektycznej do nieruchomości będących      w zarządzie Zamawiającego.
 
Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi „Zakupu energii elektrycznej”, prosimy o wyjaśnienie i ewentualnie zmianę następujących kwestii treści ogłoszenia i SIWZ .
1.Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej ? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz pierwszy ?
odpowiedź:
Posiadamy rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej >procedura zmiany sprzedawcy nie jest przeprowadzana po raz pierwszy.
2.Czy umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas określony czy nieokreślony? Jaki jest okres wypowiedzenia w w/w umowie ?
odpowiedź:
Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
3.Proszę o podanie nazwy OSD
odpowiedź:
Nazwa OSD:
 TAURON Dystrybucja S.A.
 
4.Czy obecnie obowiązujące umowy sprzedaży zawarte są na czas nieokreślony  czy na czas określony? Jaki jest okres wypowiedzenia w w/w umowach?
odpowiedź:
Obecnie posiadamy umowy na świadczenie usług dystrybucji na czas nieokreślony. Umowa na zakup energii elektrycznej jest zawarta na czas określony.
5. Proszę o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii elektrycznej.
odpowiedź:
Zakup energii elektrycznej jest dokonywany od firmy wyłonionej w drodze postępowania przetargowego w roku 2012.
6.Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w kwestiach związanych z rozwiązaniem aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz ze zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży i przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy ?
odpowiedź:
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w sprawach związanych z aktualnie obowiązującą umową sprzedaży energii elektrycznej oraz ze zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży i przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.
 
7.Czy Zamawiający udzieli w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?
odpowiedź:
Zamawiający udzieli informacji zgodnie z pkt 5 art. 86 ustawy Pzp.
8. Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
odpowiedź:
Tak.
9.Zwracamy się z prośbą o podanie zużycia energii w podziale na strefy ( szczyt                      i pozaszczyt)
odpowiedź:
charakter działalności nie pozwala na precyzyjne określenie zużycia energii na strefy (szczyt i pozaszczyt ).