Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki postępowań przetargowych

 

-----------------------


 

 

Bierawa: Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 227079 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207243 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, woj. opolskie, tel. 77 48 72 804, faks 77 48 72 821.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do nieruchomości będących w zarządzie Zamawiającego, zapisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.05-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EcoErgia Sp. z o.o., 30-701 Kraków, 30-701 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 207713,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 230668,36

 • Oferta z najniższą ceną: 230668,36 / Oferta z najwyższą ceną: 242055,79

 • Waluta: PLN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

Bierawa: Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.
Numer ogłoszenia: 237609 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220297 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, woj. opolskie, tel. 77 48 72 804, faks 77 48 72 821.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest jest zakup samochodu dostawczego wyprodukowanego w roku 2013, na potrzeby Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, zapisany w opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GRUPA PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 71463,00

 • Oferta z najniższą ceną: 71463,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77613,00

 • Waluta: PLN.

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                   Bierawa, 30 października 2013r

Nr ZGKiM -  341-1/2013

 

                                                                                         Informacja o wyborze oferty

 

               Dyrektor Samorządowego  Zakładu  Budżetowego Gospodarki Komunalnej               i Mieszkaniowej w Bierawie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego  o udzielenie  zamówienia   publicznego  w formie przetargu nieograniczonego  na zadanie : Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie”    została wybrana oferta firmy:

GRUPA PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Rzemieślnicza 26

30-403 Kraków

Uzasadnienie wyboru : oferta  uzyskała  największą  liczbę punktów ( 100 pkt)  zgodnie          z kryterium  oceny  określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena brutto  wykonania całości zamówienia wynosi : 71.463,00 zł.

 

L.p

 

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena  (liczba punktów)

 

1

Dom Samochodowy

Germaz Sp.  z o.o.

ul.Strzegomska 139

54-428 Wrocław

 

Cena 100 %

92

2.

 

GRUPA PGD

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Rzemieślnicza 26

30-403 Kraków

Cena 100 %

100

 

 

Na podstawie art. 92 pkt 1 ust 1 oraz pkt  2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję,  że  umowa  w sprawie zamówienia  publicznego  dla w/w zadania  może być zawarta zgodnie  z art. 94 pkt 1 ust 1  przed upływem terminów, o których mowa  w art. 94 pkt 1.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZamieBierawa: Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 447278 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

szczanie ogłoszenia:
 obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 372578 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, woj. opolskie, tel. 77 48 72 804, faks 77 48 72 821.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do nieruchomości będących w zarządzie Zamawiającego, zapisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.05-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PKP ENERGETYKA Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie, Obrót Energią Elektryczną, ul.Hoża 63/67, 00-681 Warszawa., 00-681 Warszawa, 00-681 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 133283,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 220017,35
 • Oferta z najniższą ceną: 220017,35 / Oferta z najwyższą ceną: 229740,02
 • Waluta: PLN.

 

 

Początek formularza   

Dół formularza

 

 

 

 

                                                                                                  Bierawa, 15 października 2012r

Nr ZGKiM -  341-1/12

 

                                                                                         Biuletyn Informacji Publicznej

 

               Dyrektor Samorządowego  Zakładu  Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego  o udzielenie  zamówienia  publicznego  w formie przetargu nieograniczonego  na zadanie  : Zakup energii elektrycznej” została wybrana oferta firmy:

 

PKP ENERGETYKA S.A.

Oddział w Warszawie

 Obrót Energią Elektryczną

ul. Hoża 63/67

00-681 Warszawa

Uzasadnienie wyboru : oferta  uzyskała  największą  liczbę punktów ( 100 pkt)  zgodnie  z kryterium  oceny  określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena netto  wykonania całości zamówienia wynosi : 178.875,90 zł;

cena netto za energię elektryczną czynną całodobową  wynosi 0,2625 zł za 1 kWh

 

L.p

 

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena  (liczba punktów)

 

1

PKP ENERGETYKA  Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie, Obrót Energią Elektryczną

 ul.Hoża 63/67

00-681 Warszawa

KRS 0000322634

Cena

100

2.

 

PGE Obrót S.A.

Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Al.Marszałka Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko-Kamienna

KRS 0000030499

Cena

99

3.

Grupa Obrotu Energią Elektryczną

Sp. z o.o.

ul.Prosta 32 

00-838 Warszawa

KRS 0000363379

Cena

95

4.

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

KRS 0000270491

Cena

98

 

Na podstawie  art.92 ust.1  pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję,  że umowa  w sprawie  zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta  zgodnie z art.  94 ust.2 pkt.3 przed upływem  terminów,  o których mowa w art. 94 ust.1.


 

 

 


 

Podmiot udostępniający: ZGKiM w Bierawie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Walkiewicz
Data wytworzenia: 2013-10-07

 

Ogłoszenie nr 220297-2013 z dnia 2013-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bierawa
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego wyprodukowanego w roku 2013, nowego z gwarancją producenta, na potrzeby Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, zapisany w opisie przedmiotu...
Termin składania ofert: 2013-10-30

 

 

Bierawa: Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.
Numer ogłoszenia: 237609 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220297 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, woj. opolskie, tel. 77 48 72 804, faks 77 48 72 821.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest jest zakup samochodu dostawczego wyprodukowanego w roku 2013, na potrzeby Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, zapisany w opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GRUPA PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 71463,00

 • Oferta z najniższą ceną: 71463,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77613,00

 • Waluta: PLN.

 

Ogłoszenie nr 220297-2013 z dnia 2013-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bierawa
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego wyprodukowanego w roku 2013, nowego z gwarancją producenta, na potrzeby Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, zapisany w opisie przedmiotu...
Termin składania ofert: 2013-10-30

                                                                                                   Bierawa, 20 października 2014r

Nr ZGKiM -  341-1/14

 

                                                                                         Biuletyn Informacji Publicznej

 

               Dyrektor Samorządowego  Zakładu  Budżetowego Gospodarki Komunalnej               i Mieszkaniowej w Bierawie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego  o udzielenie  zamówienia   publicznego  w formie przetargu nieograniczonego  na zadanie  : Zakup energii elektrycznej” została wybrana oferta firmy:

 

EcoErgia Sp. z o.o.

ul. Zabłocie 23

30-701 Kraków

                                                             

Uzasadnienie wyboru : oferta  uzyskała  największą  liczbę punktów ( 100 pkt)  zgodnie          z kryterium  oceny  określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena netto  wykonania całości zamówienia wynosi : 187.535,26 zł;

cena netto za energię elektryczną czynną całodobową  wynosi 0,2370 zł za 1 kWh

 

L.p

 

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena  (liczba punktów)

 

1

EcoErgia Sp z o.o.

 ul. Zabłocie 23

30-701 Kraków

KRS 0000328358

Cena

100

2.

 

Energa-Obrót S.A

Aleja Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

KRS 0000280916

Cena

95

3.

PKP Energetyka  S.A

Pion Sprzedaży

ul. Hoża 63/67

00-681 Warszawa

KRS 0000322634

Cena

96

 

Na podstawie  art.92 ust.1  pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję,  że umowa  w sprawie  zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta  zgodnie z art.  94 ust.2 pkt.3 przed upływem  terminów,  o których mowa w art. 94 ust.1.