Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy

ORG. 120.7.2017

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr   7/2017

WÓJTA  GMINY  BIERAWA 
z dnia  14 lipca 2017 r.

 

W sprawie  regulaminu  organizacyjnego  Urzędu  Gminy  Bierawa

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się regulamin organizacyjny Urzędowi Gminy Bierawa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem nr 21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi w tym regulaminie.

 

§ 3.

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu.
  2. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane są w trybie jego nadania.
  3. Nadzór nad przestrzeganiem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                Wójt Gminy
                                                                                                                                                            mgr Krzysztof  Ficoń

 


PDFRegulamin organizacyjny Urzędu Gminy.pdf (425,73KB)
 

PDFschemat struktury organizacyjnej.pdf (137,50KB)