Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 
 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. z 2023 r. , poz. 204 ze zm).  prowadzenie żłobka  lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm. ) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 27 ustawy).

Nazwa
lub imię
i nazwisko
oraz
siedziba lub adres
podmiotu
prowadzącego
żłobek
lub klub
dziecięcy
Numer NIP
podmiotu
prowadzące
-go żłobek
lub klub
dziecięcy

Miejsce
prowadze-nia żłobka
lub klubu
dziecię-cego

Informacja o
zawieszeniu
prowadzenia
żłobka lub
klubu
dziecięcego
Informacja
o godzinach
pracy
żłobka lub
klubu
dziecięcego
Adres poczty
elektronicznej
i numer telefonu
żłobka lub klubu
dziecięcego
Liczba
miejsc
w
żłobku
lub
klubie
dziecięcym
Liczba
dzieci
zapisanych do
żłobka
lub klubu
dziecięce
go
Informacja
czy żłobek
lub klub
dziecięcy jest
dostosowany do potrzeb dzieci
niepełno-
sprawnych
lub
wymagają-cych
szczególnej
opieki
Wysokość
opłat
w żłobku lub
klubie
dziecięcym /
uwagi
NIEPUBLICZNY
ŻŁOBEK
"SZKRABUŚ" -
SABINA
DRAMSKA
7561930332 Brzeźce
ul.
Gliwicka
77
------ 6:30-16:30 - adres e-mail:
zlobek.szkrabus@
gmail.com
tel. 603304071
19 10 Niedostoso-wany

- Opłata
miesięczna za pobyt:
1700,00 zł.
- Opłata za
wyżywienie:
16,00 zł za
dzień

 

 

 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow