Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr instytucji kultury


Nazwa: Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Bierawa

Komórka organizacyjna prowadząca rejestr : Sekretarz Gminy
 

Podstawa prawna prowadzenia rejestru:   Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012, poz. 189)

 
Sposób udostępniania danych :  zgodnie z § 10 ust. 2 wymienionego rozporządzenia, dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez :

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru - udostępnianie danych w tej formie jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej,

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej - udostępnienie danych następuje na wniosek.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. Przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury odbywa się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek  i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz. 1282) podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej  należy dokonywać w kasie Urzędu lub na konto:  25 1240 1659 1111 0000 2591 9936.

 

 REJESTR  INSTYTUCJI  KULTURY, DLA  KTÓRYCH  ORGANIZATOREM  JEST  GMINA BIERAWA

 - założono : 31.12.2012 roku

 

Numer wpisu do rejestru
Data wpisu do rejestru oraz data kolejnych wpisów
Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu
Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut
Siedziba
i adres instytucji kultury
Oznacze-nie organiza-tora instytucji kultury
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury
Akt
o utworzeniu instytucji kultury
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury
1
7.04.1992 *)
 
 
 
 
 
 
 
Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji w Bierawie
 brak
Bierawa ul. Kościelna 2
Gmina Bierawa
 brak wpisu
Uchwała nr 84/X/91
z dnia 09.05.1991r.

 
Uchwała nr 84/X/91
z dnia 09.05.1991r.
w sprawie nadania statutu nowoutworzonej jednostce organizacyjnej pn. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
statut utracił moc
10.04.2002 *)
Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji w Bierawie
 brak
 
Bierawa ul. Kościelna 2
 
Gmina Bierawa
 
 brak wpisu
 Uchwała nr 84/X/91
z dnia 09.05.1991r.
uchwała nr XXXIV/313/2002
z dnia 10.04.2002r.
w sprawie statutu GCKiR
- statut utracił moc


4.06.2014r.

Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji w Bierawie
 

 
GCKiR
w Bierawie


Bierawa
ul. Kościelna 2


Gmina Bierawa

 
brak wpisu


Uchwała nr 84/X/91
z dnia 09.05.1991r.

 
uchwała
nr XLIII/ 303/2014 z dnia 13.05.2014r.

(Dz. Urzęd. Woj.Opol. poz. 1343, z 19.05.2014r.)
 

6.06.2016 r. Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji
w Bierawie
GCKiR
w Bierawie
Bierawa
ul. Kościelna 2
Gmina Bierawa brak wpisu Uchwała nr 84/X/91
z dnia 09.05.1991r.
uchwała nr XV/127/2016
w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Kotlarni wchodzącej w skład GCKiR w Bierawie  oraz dokonania zmian w statucie tej jednostki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 855
z 11.04.2016 r.
 *) data przeniesiona z poprzedniego rejestru

 W celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotyczących prowadzenia rejestru, Wójt Gminy Bierawa w drodze zarządzenia określił niżej wymienione wzory dokumentów :

 DOCzał 1 (23,50KB)

DOCzał 2 (26,50KB)

DOCzał 3 (56,50KB)

DOCzał 4 (36,00KB)

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Bierawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Gawlik
Data wytworzenia: