Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Bierawa


Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. z 2013r. poz. 1457), opieka  na dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.

Przepisy dotyczące dziennego opiekuna zawarte są w rozdziale 4 cyt. ustawy.

Wyboru dziennych opiekunów dokonuje wójt  w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm).

Wójt, zgodnie z art. 46 cyt. ustawy, prowadzi wykaz dziennych opiekunów. Wykaz jest jawny i podlega publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bierawa.

 

 WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW

GMINY BIERAWA
  

 

lp.
IMIĘ
NAZWISKO

UWAGI

 1.

ZOFIA

BAZAN

 
 

2.

TERESA

FABER

 
3.
 EWA
ARENDT - RACHYŁA