Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej Urzędu Gminy

Załącznik

do zarządzenia nr 16/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

 

Rejestr aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej

Urzędu Gminy w Bierawie

......................................................................................................................................................

                                                                                  (wskazanie jednostki)

 

 

Lp.

Standard Kontroli zarządczej

Dokumenty wewnętrzne lub zewnętrzne regulujące problematykę danego standardu Kontroli zarządczej

Uwagi

A

Środowisko wewnętrzne (pracy)

1

Przestrzeganie wartości etycznych

 1. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 24) - (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) i kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy.

podpisane oświadczenia
o zapoznaniu się
z Kodeksem Etycznym znajdują się
w aktach osobowych pracowników

2

Kompetencje zawodowe

 1. zarządzenie nr 6/2013 z dnia 16.04.2013 r. w sprawie regulaminu pracy, polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji bhp.
 2. zarządzenie nr 14/09z dnia 28.09.2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych ocen pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.
 3. zarządzenie nr ORG.120.7.2011 z 08.08.2011 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,
 4. zarządzenie nr 135/2011 z dnia 8.11.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bierawa,
 5. zarządzenie nr 12/2012 z dnia 19.03.2012 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej
  i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Bierawa,
 

3

Struktura organizacyjna

 1. uchwała nr VII/40/2003 z 16.04.2003 r. w sprawie statutu Gminy Bierawa,
 2. uchwała nr III/11/2006 z 11.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu gminy,
 3. uchwała nr X/82/2015 z 19.10.2015 r. o zmianie statutu gminy Bierawa
 4. zarządzenie nr 21/2014 z 30.12.2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bierawa,
 5. zarządzenie nr 5/2015 z 16.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Bierawa
 6. zarządzenie nr 3/2016 z 26.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian
  w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Bierawa
 7. zarządzenie nr 6/2016 z 1.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian
  w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Bierawa
 8. zarządzenie nr 10/2016 z 26.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian
  w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Bierawa

 

4

Delegowanie uprawnień

 1. zarządzenie nr 14/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw.
 2. imienne zakresy czynności,

 

 

B

Cele i zarządzanie ryzykiem

5

Misja

 1. ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
 2. statut gminy,

 

6

Określanie celów
i zadań, monitorowanie

i ocena ich realizacji

 1. Zarządzenie nr 11/2012 z dnia 28.02.2012 r. Wójta Gminy
  w sprawie określenia zasad i trybu wyznaczania celów
  w Urzędzie Gminy Bierawa, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.
 2. Strategia Rozwoju Gminy Bierawa, przyjęta uchwałą
  nr XLVI /350/2006 Rady Gminy z 01.09.2006 r.
 3. Wieloletni Plan Inwestycyjny,
 4. Budżet gminy na dany rok budżetowy,

 

7

Identyfikacja ryzyka

 1. Zarządzenie nr 13/2012 z dnia 19.03.2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w UG Bierawa.
 2. Zarządzenie nr 15/2012 z 23.04.2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej

 

8

Analiza ryzyka

Zarządzenie nr 13/2012 z dnia 19.03.2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w UG Bierawa

 

 

9

Reakcja na ryzyko

Zarządzenie nr 13/2012 z dnia 19.03.2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w UG Bierawa

 

 

C

Mechanizmy kontroli

10

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

Zarządzenie nr 16/2011 z 30.12.2011 r. w sprawie zasad rejestrowania aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej w UG Bierawa

 

 

11

Nadzór

 1. Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 30.12. 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego UG wraz ze zmianami,
 2. zarządzenie nr 6/2013 z dnia 16.04.2013 r. w sprawie
  regulaminu pracy, polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji bhp,
 3. zarządzenie nr 5/2002 z dnia 11.03.2002 r. w sprawie kontroli gospodarowania środkami publicznymi:
  - Instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo 
    księgowych w UG
  - procedury kontroli finansowej.

 

12

Ciągłość działalności

 1. art. 29 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. zarządzenie nr 6/2013 z dnia 16.04.2013 r. w sprawie regulaminu pracy, polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji bhp,
 3. zarządzenie nr 21/2014 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego UG ze zm.,
 4. zarządzenie nr 13/2014 z 1.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,

 

13

Ochrona zasobów

 1. zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy z dnia 29.12.2011 r.
  w sprawie zasad rejestrowania umów i porozumień w UG Bierawa,
 2. zarządzenie nr 1/2014 z 2.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości:
  - ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  - metody wyceny aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansowego,
  - sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych,

- wykaz zbiorów danych tworzących księgi
   rachunkowe w systemach informatycznych,
- opis systemu przetwarzania danych w systemach
   informatycznych,
- system ochrony danych w jednostce,
- instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych,
- instrukcja inwentaryzacyjna,
- instrukcja kasowa
- instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego
  zarachowania

 

14

Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych

 1. Zarządzenie nr 1/2014 z 2.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,
 2. Lista podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania operacji.

 

 

15

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

 1. zarządzenie nr 13/2014 z dnia1.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 2. zarządzenie nr14/2014 z 1.10.2014 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w UG Bierawa
 3. ustawa z 26.01.1984 r. Prawo Prasowe
 4. ustawa z6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.)
 5. ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

 

D

Informacja i komunikacja

16

Bieżąca informacja

 1. Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
  w sprawie regulaminu organizacyjnego UG ze zm.,
 2. Zarządzenie nr 32/2003r. z 4.07.2003 r. w sprawie powierzenia obowiązków administratora strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

 

17

Komunikacja wewnętrzna

Zarządzenie nr 21/2014 z 30.01.2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy ze zmianami.

 

18

Komunikacja zewnętrzna

 1. Zarządzenie nr 21/2014 z 30.01.2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy ze zm..
 2. ustawa z 26.01.1984 r. Prawo Prasowe
 3. ustawa z6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm),
 4. ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

 

E

Monitorowanie i ocena

19

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

 1. Zarządzenie nr 516/2010 z 30.06.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w UG Bierawa i jednostkach organizacyjnych Gminy Bierawa oraz zasad jej koordynacji.

 

     2.  Zarządzenie nr 15/2012 z 23.04.2012 r. w sprawie powołania zespołu
          do spraw koordynacji kontroli zarządczej w UG Bierawa

 

 

20

Samoocena

Zarządzenie nr 15/2012 z 23.04.2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej.

Wzór ankiety do samooceny kontroli zarządczej.

 

21

Audyt wewnętrzny

Nie dotyczy

 

22

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

 Zarządzenie nr  16/2012 z 23.04.2012 r.  w sprawie składania oświadczeń
 o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych
 Gminy

 

 

 

 

Uaktualniono dnia: 2016-09-09