Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa

ZARZĄDZENIE nr 30/2017

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
z dnia 2 marca 2017 r.

 

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa na rok szkolony 2017/2018

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 204  ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), zarządza się co następuje:


§ 1.

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział zamiejscowy przedszkola.

 

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2017/2018:

  1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 13 do 31 marca 2017 r.;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – od dnia 3 do 7 kwietnia 2017 r.;
  3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do dnia 11 kwietnia 2017 r.;
  4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - od dnia 13 - 21 kwietnia 2017 r.
  5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w dniu 25 kwietnia 2017 r.

 

§ 3.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2017/2018:

  1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od dnia 5 do 19 maja 2017 r.;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – od dnia 22 – 26 maja 2017 r.;
  3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 30 maja 2017 r.
  4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia  1 – 7 czerwca 2017 r.;
  5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -  w dniu 14 czerwca 2017 r.

 

§ 4.

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 10 marca 2017 r.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli działających w Gminie Bierawa.

 

§ 6.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bierawa oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                Wójt Gminy
                                                                                                                                                             Krzysztof  Ficoń