Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr  136/2017
WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia 30 października 2017 r.

 


W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 2 i § 3  uchwały nr XLVIII/374/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Wojew. Opolskiego Nr 110, poz. 1190 z 20.09.2010r.),  zarządzam :

 

§ 1.

Przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 

§ 2.

Do udziału w konsultacjach  uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Bierawa.

 

§ 3.

1.    Konsultacje,  o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez przesłanie projektu aktu  do organizacji pozarządowych wymienionych w § 2, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej sprawie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

     2.   Termin przeprowadzenia konsultacji wyznacza się od dnia  6 do 15 listopada 2017 r.

 

§ 4.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

 

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                          Wójt  Gminy
                                                                                                                                                  mgr Krzysztof  Ficoń

 

DOCFormularz konsultacji.doc (37,50KB)

PDFProjekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.pdf (137,04KB)