Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

ZARZĄDZENIE  nr 13/2018

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

W sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 204  ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), zarządza się co następuje:


§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2018/2019:

  1. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 5 lutego do 30 marca 2018 r.;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., po. 59) – od dnia 3 do 6 kwietnia 2018 r.;
  3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 9 kwietnia 2018 r.;
  4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia - od dnia 10 do 20 kwietnia 2018 r.
  5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w dniu 23 kwietnia 2018 r.

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2018/2019:

  1. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od dnia  23 do 27 kwietnia 2018 r.;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., po. 59) – od dnia30 kwietnia do 7 maja 2018 r.;
  3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 8 maja 2018 r.
  4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia  9 do 14 maja 2018 r.;
  5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -  w dniu 15 maja 2018 r.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych działających w Gminie Bierawa.

 

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w przedszkolach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                                                                  mgr Krzysztof Ficoń