Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok


Z A R Z Ą D Z E N I E   nr  101/2018
WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia  5 listopada 2018 r.

 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 2 i § 3  uchwały nr XLVIII/374/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Wojew. Opolskiego Nr 110, poz. 1190 z 20.09.2010 r.),  zarządzam:

 

§ 1.

Przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

§ 2.

Do udziału w konsultacjach  uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar gminy Bierawa.

§ 3.

  1. Konsultacje,  o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez przesłanie projektu aktu  do organizacji pozarządowych wymienionych w § 2,w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej sprawie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  2. Termin przeprowadzenia konsultacji wyznacza się od dnia  7 do 14 listopada 2018 r.

 

§ 4.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                                              Krzysztof  Ficoń

DOCformularz konsultacji.doc (38,00KB)

PDFProjekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.pdf (135,47KB)