Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle

Ogłoszenie nr 510063994-N-2020 z dnia 14-04-2020 r.

 

Gmina Bierawa: Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 513711-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Bierawa, Krajowy numer identyfikacyjny 53141293500000, ul. Wojska Polskiego  12, 47-240  Bierawa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48774872266, e-mail inwestycje@bierawa.pl, faks +48774872262.
Adres strony internetowej (url): www.bierawa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IRZP.271.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle w systemie zaprojektuj i wybuduj. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych, usług i dostaw w celu przebudowy dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle. 2. Roboty powyższe należy zrealizować w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. 3. Zakres zamówienia obejmuje: a) w zakresie części projektowej: - uzyskanie map do celów projektowych, - dokonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, - wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych (w tym badań geotechnicznych), - określenie stanu technicznego oraz nośność istniejącego w ciągu drogi obiektu mostowego (na kanale ściekowym ZAK), - sporządzenie karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w razie konieczności), - sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej na przebudowę przepustu (w razie konieczności), - sporządzenie projektu budowlanego, - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, - sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej z kompletem wymaganych uzgodnień, - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , - sporządzenie przedmiaru robót, - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień, b) w zakresie robót budowlanych: - roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - podbudowa jezdni, - nawierzchnia jezdni , - ścieżka rowerowa i wysepki z kostki kamiennej, - roboty wykończeniowe, - oznakowanie, - wykonanie obiektu mostowego na kanale ZAK (w razie konieczności), - sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 3.Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia publicznego, warunki płatności, oraz warunki odbioru robót zawarte są we wzorze umowy. 4.Gwarancja co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 5.Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a) na etapie wykonywania dokumentacji projektowej: - uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz pozwoleń, w tym pozwolenie wodno-prawne, decyzja środowiskowa, uzgodnienie czasowej organizacji ruchu; - przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych powyżej w terminie umożliwiającym ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego; - sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie – z punktu widzenia kompletności przedmiotu umowy lub jej części składowej; - uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością (w formie pisemnej z nieruchomości na cele budowlane zawartej z właścicielem nieruchomości); - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę; - na wniosek Zamawiającego - wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/technologii robót. b) Na etapie realizacji robót: - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3kpl. oraz zmianami w ewidencji, - organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, - zajęcie pasa drogowego i pokrycie kosztów z tym związanych, - zapewnienie dojazdu i dojścia do posesji i w czasie prowadzonych robót. - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu, - wykonanie wycinki gałęzi drzew kolidujących z inwestycją, - zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. - próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika, - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, - należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych robót, Zamawiający posiada następujące uzgodnienia z: - PKP TELKOL - PKP ENERGETYKA - PKP TELEKOM Wykonawca na podstawie w/w uzgodnień będzie musiał uzgodnić dokumentację projektową z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. W szacowaniu kosztów wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót/dostaw/usług i ich ilości określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym mogą ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Jako roboty dodatkowe zwiększające zakres robót budowlanych Zamawiający przewiduje konieczność wykonania obiektu mostowego na kanale ZAK jeżeli obecny obiekt na etapie prac projektowych nie spełni wymagań technicznych z uwagi na jego istniejący stan techniczny

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 42233252-0

 

Dodatkowe kody CPV: 74232000-4, 45233222-1, 45233000-9, 45111000-8, 45111200-0, 28813500-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1753964.63
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grabińska 8
Kod pocztowy: 42-283
Miejscowość: Boronów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1603920.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1603920.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2492595.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.