Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencje

Wykaz ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Bierawa

Nazwa ewidencji

Podstawa prawna
utworzenia ewidencji

Nazwa komórki prowadzącej rejestr

Sposób udostępnienia

Gminna ewidencja zabytków

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.

Referat Inwestycji, remontów,
zamówień publicznych

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej

Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

ustawa z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie

Referat Inwestycji, remontów,
zamówień publicznych

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej

Ewidencja dróg publicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji dróg publicznych

Referat Inwestycji, remontów,
zamówień publicznych

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej

Ewidencja mostów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji dróg publicznych

Referat Inwestycji, remontów,
zamówień publicznych

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej

Ewidencja
wydanych decyzji
na zajęcie pasa drogowego

ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych

Referat Inwestycji, remontów,
zamówień publicznych

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej

Ewidencja numerów porządkowych nieruchomości

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne

rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic
i adresów

Referat Inwestycji, remontów,
zamówień publicznych

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej

Ewidencja dokumentacji przechowywanej
w archiwum zakładowym

 

rozdział 5 Instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych

Sekretarz
Gminy

w trybie ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach

Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Stanowisko
ds. zwalczania
patologii
społecznych

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej

 

Ewidencja środków
trwałych
oraz wartości niematerialnych
i prawnych

art. 22n ust. 2-6 ustawy
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów
i rozchodów

Stanowisko
ds. zwalczania patologii
połecznych

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej

Ewidencja zezwoleń na utrzymywanie
psów ras uznanych
za agresywne

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Stanowisko
ds. rolnictwa

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej

Gminna ewidencja nieruchomości

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami

Stanowisko
ds. nieruchomości

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej

Ewidencja VAT

ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług

Referat Finansowy

w trybie ustawy
z dnia
29 września 1994 r.
o rachunkowości

Ewidencja podatkowa

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych

Referat Finansowy

w trybie ustawy
z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Ewidencja upomnień

ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji

Referat Finansowy

Dostęp do rejestru
prawnie ograniczony przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych

Ewidencja tytułów wykonawczych

ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji

Referat Finansowy

Dostęp do rejestru
prawnie ograniczony przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych